Welcome to eyploia.aigaio-net.gr!

     On Line Πλοία
Για να δείτε τα πλοία
On line στο Αιγαίο
πατήστε εδώ.

     Ανακοίνωση
 ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ
Για να σωθεί η Σαντορίνη
και το Αιγαίο από
την τοξική βόμβα βυθού
Sea Diamond

 SIGN the PETITION
and help protect Santorini
and the Aegean Sea
from toxic dangers
 


     Κατηγορίες
?γρια Ζωή
Αεροδρόμια Λιμάνια
Αιολικά Πάρκα
Αλιεία
Ανανεώσιμες Π. Ε.
Απόβλητα
Απορ/τα-Ανακύκλωση
Απόψεις-Ιδέες
Βιοτοποι/βιοπ/λότητα
?γρια Ανάπτυξη
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Δάση
Διάνοιξεις Δρόμων
Διατροφή
Διάφορα
Δίκτυο
Εκδηλώσεις-Ενημέρωση
Ενέργεια
Έρωτας και Αιγαίο
Θάλασσα-Ακτές
Κεραίες
Κλίμα
Κοινωνία Πολιτών
Κτηνοτροφία
Κυνήγι
Μ.Μ.Ε.
Νερό
Οικολογική Γεωργία
Παραδοσιακοί Οικισμοί
Περιβάλλον
Πολιτισμός
Ρύπανση
Συγκοινωνία
Τουρισμός
Φίλοι των ζώων
Φυσικοί Πόροι
Χωροταξία

     Νησιά


     Επιλογές
·Θέματα
·Αρχείο ?ρθρων

·1ο Τεύχος
·2ο Τεύχος
·3ο Τεύχος
·4ο Τεύχος
·5ο Τεύχος
·6ο Τεύχος
·7ο Τεύχος
·8ο Τεύχος
·9ο Τεύχος
·10ο Τεύχος
·11ο Τεύχος
·12ο Τεύχος
·13ο Τεύχος
·14ο Τεύχος
·15ο Τεύχος
·16ο Τεύχος
·17ο Τεύχος
·18ο Τεύχος
·19ο Τεύχος
·20ο Τεύχος
·21ο Τεύχος
·22ο Τεύχος

     Who's Online
Υπάρχουν επί του παρόντος 10 Επισκέπτης(ες) και 0 Μέλος(η) που είναι συνδεδεμένος(οι)

Είσαστε ανώνυμος χρήστης. Μπορείτε να εγγραφείτε πατώντας εδώ

     Search     Έπαθλο

Το περιοδικό της Πελοποννήσου


 Έρωτας και Αιγαίο: Αι κύριαι μορφαί του αυνανισμού

Νησιάυπό Γεωργίου Κ. Ζουράρι, ιατρού σεξολόγου
του Ινστιτούτου Σεξουαλικών Ερευνών του Βερολίνου

Η ΣΥΧΝΟΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΥ

Από το υλικόν, το οποίον μέχρι σήμερον συνεκέντρωσα και ηρεύνησα και την εξ αυτού πείραν μου, που είναι ομολογουμένως τεραστία, κατέληξα εις το συμπέρασμα ότι τα τρία τέταρτα των αυνανιζομένων ανδρών χρησιμοποιούν τον δια χειρός αυνανισμόν, ενώ εκ των γυναικών μόνον το ήμισυ. Προς ενίσχυσιν του ερεθισμού και της ηδονής συχνότατα διενεργούνται πιεστικαί και ελκτικαί κινήσεις εις τας πέριξ χώρας, υπό μεν των γυναικών κατά πρoτίμησιν εις τα μικρά και μεγάλα αιδοιϊκά χείλη, υπό των ανδρών δε εις το δέρμα των συγγενών από την άποψιν της ιστορικής εξελίξεως όρχεων.
Παρέκκλισις του δια της μιας χειρός και συνήθως της δεξιάς αυνανισμού είναι ο δίχειρος, ο εκτελούμενος δηλαδή δι’ αμφοτέρων των χειρών, και. κατά τον οποίον το γεννητικόν όργανον σφίγγεται και. κινείται μεταξύ των. Η μορφή αυτή του αυνανισμού είναι λίαν συνηθισμένη και επικρατεί εις τους αγρίους λαούς. Ο Τέσμαν γράψει δια τους Πάγκουε, μίαν ιδιαιτέραν φυλήν νέγρων, ότι «ούτοι κατά τον αυνανισμόν, δια την δημιουργίαν σεξουαλικής ηδονής μαλάσσουν και αναταράσσουν κυριολεκτικώς το πέος των με αμφοτέρας τας χείρας ».

Ο ΔΙΑ ΤΩΝ ΣΚΕΛΩΝ ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Η δευτέρα εις συχνότητα μορφή είναι ο δια των σκελών αυνανισμός, κατά τον οποίον το γεννητικόν όργανον πιέζεται μεταξύ των μυών τής έσω επιφανείας των μηρών.
Και εις την γυναίκα υπάρχει η μορφή αυτή του αυνανισμού, δια της πιέσεως της κλειτορίδος και. των χειλέων υπό των σκελών, τα οποία τοποθετούνται το ένα επί του άλλου. Η δια της προστριβής των σκελών μορφή αυτή γενικώς του αυνανισμού προτιμάται, καθώς φαίνεται κάποτε, λόγω του ότι ο αυνανισμός κατ' αυτόν τον τρόπον είναι δυνατόν να εκτελεσθή και διευκολύνεται και επί παρουσία ακόμη άλλων, συνήθως δε με την πρόσβλεψιν ενός φετίχ και ειδώλου ερωτικού, χωρίς ουδείς των παρευρισκομένων εις τον αυτόν με τον ούτως αυνανιζόμενον χώρον, και δημόσιον ακόμη, να δύναται να παρατηρήση, να οσφρανθή ή να μαντεύση τίποτε.

ΚΟΛΠΙΚΟΣ ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Η τρίτη μορφή του αυνανισμού, που είναι επίσης αρκετά διαδεδομένη, είναι η κατ' απομίμησιν συνουσίας. Οι άνδρες προκαλούν δια κινήσεων, ομοίων προς τας κινήσεις συνουσίας, ερεθισμόν, οργασμόν και. εκσπερμάτωσιν. Αι γυναίκες κινούν δεξιά και &αριστερά ένα αντικείμενον μoρφής και σχήματος ανδρικού γεννητικού οργάνου εις τον κόλπον, μέχρις οργασμού, ηδονής και εντάσεως. Ο τρόπος αυτός του αυνανισμού εις τας γυναίκας, συνηθέστατος και. πολύ διαδομένος, ύστερα από πpoστριβήν και. εντριβήν της κλειτορίδος, καλείται κολπικός αυνανισμός. Είναι συνηθέστατος εις αγάμους γυναίκας, εις γεροντοκόρας με πραγματικά μητρικά αισθήματα, με χαρακτηριστικά και. ιδιώματα γυναικεία, τα αξιολύπητα αυτά δημιουργήματα του πολιτισμού και της εποχής μας. Γυναίκες αντιθέτως με ανδρικήν εμφάνισιν και ανδρικά χαρακτηριστικά προτιμούν δι’ αυνανισμόν την εντριβήν και τον ερεθισμόν της κλειτορίδος. Eις αντικατάστασιν του ανδρικού πέους αι γυναίκες κατά τον κολπικόν αυνανισμόν χρησιμοποιούν ένα ή δύο δακτύλους, ή οιονδήποτε κατά βούλησιν αντικείμενον, του οποίου το σχήμα, πολύ ή ολίγον, αλλά συνήθως ολίγον, ενθυμίζει το γεννητικόν όργανον του ανδρός.

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΛΛΑΙ ΑΥΝΑΝΙΣΤΙΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

Πολλάκις παρετηρήθη ότι πολλοί έφηβοι, αλλά και άνδρες μεγαλυτέρας ηλικίας, εισάγoυν εις την ουρήθραν πάσης φύσεως αντικείμενα δια να αυνανισθούν. Πολλοί άνδρες και γυναίκες απεκαλύφθησαν εφαρμόζοντες την ειδικήν αυτήν του αυνανισμού μορφήν, και πολλά τοιαύτα αντικείμενα εδέησε να αφαιρεθούν εκ της ουρήθρας ή εκ του κόλπου των γυναικών δια της συνήθους εγχειρητικής οδού, επειδή αποσπασθέντα, δεν ήτο δυνατόν να αφαιρεθούν άλλως. Και από αυτήν ακόμη την κύστιν αφηρέθησαν πολλάκις ποικίλα και πολύμορφα όργανα, με τα οποία ηυνανίζοντο άτομα αμφοτέρων των φύλων. Ο διάσημος σεξολόγος Ιβάν Μπλοχ αναφέρει εις το περίφημον έργον του Σεξουαλική ζωή ότι κατά το έτος 1862 ήτο τόσον διαδομένος ο αυνανισμός με φουρκέτες των μαλλιών, ώστε ένας  χειρουργός εφεύρε ιδιαίτερον εργαλείον δια την εξαγωγήν αυτών από την κύστιν και τον κόλπον των γυναικών.
Την άποψιν αυτήν του αυνανισμού με φουρκέτες μαλλιών δεν συμμεριζόμεθα εξ ολοκλήρου ούτε εγώ ούτε ο σεβαστός μου διδάσκαλος. Ούτος παραδέχεται ότι η φουρκέτα, που εισέρχεται τυχαίως και παραμένει εις την κύστιν, δια να αφαιρεθή έπειτα με εγχείρησιν, είναι βεβαίως ένα γεγονός αναμφισβήτητον, αλλά πρόκειται συνήθως περί μορφής παιχνιδίων των παιδιών, ενίοτε δε και των ανεπτυγμένων ανθρώπων, που έχουν την ιδιoτρoπίαν να εισάγoυν διάφορα αντικείμενα εις τα ανοικτά στόμια του σώματος, όπως εις την ρίνα, τα ώτα και αλλαχού, και όχι περί καθαράς αυνανιστικής ενεργείας.

Η ΒΛΑΒΕΡΑ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΥ.
ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΤΕΡΜΩΝ

Η διακοπή του αυνανισμού προ της εκσπερματώσεως συνεπεία ψυχικών εμποδίων παρουσιάζεται εις πολλάς περιπτώσεις. Εάν όμως η αύξησις και η δημιουργία ηδονής  έχη προχωρήσει μέχρις ενός ωρισμένου σημείου, η συγκράτησις και το σταμάτημα αυτού αυξάνει και μεγαλώνει τας νευρικάς εκ του αυνανισμού βλάβας και ζημίας, αντί να τας εξαφανίζει ή να τας μειώνει, όπως θα έπρεπε. Τα εμπόδια αυτά επιδρούν καθ' όμοιον τρόπον με τον παρατεταμένον αυνανισμόν, που έγκειται εις το γεγονός ότι η εκσπερμάτωσις και το με αυτήν συνδεδεμένoν ανώτατον σημείον ηδονής παρατείνεται και καθυστερείται επί πολύ. Ευθύς ως ο αυνανιζόμενος αισθανθή ότι τα πρoειδοποιητικά ηδονικά σημεία δια την τελικήν ηδονήν και οργασμόν πλησιάζουν, σταματά τις κινήσεις του, δια να τας επαναρχίση μετά μικράν διακοπήν. Είναι αυτονόητον ότι η κατανάλωσις της νευρικής δυνάμεως είναι μεγαλυτέρα, ανέρχεται υψηλά και κατ’ ακολουθίαν και η βλάβη και ζημία είναι περισσότερον εκτεταμένη και περισσότερον επικίνδυνη . Πρέπει όμως να τονισθή ότι ο χρόνος που παρέρχεται από την έναρξιν της αυνανιστικής ενεργείας μέχρι του οργασμού και της εκσπερματώσεως, όπως και κατά την συνουσίαν, ποικίλλει εις τα διάφορα άτομα και φθάνει από ολίγα δευτερόλεπτα, όπως και εις την πρόωρη εκσπερμάτωσιν, εις πολλά λεπτά, πέντε, δέκα, είκοσι ή και περισσότερα.

--------------------------------------------------------
Πηγή: Αυνανισμός, εις το φως της Επιστήμης,
εκδ. Μέλισσα, Αθήνα 1960

................................................................................................................
ΚΑΙ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΝΑΝ

Ο Αυνάν ή Αυναάν είναι Βιβλικό πρόσωπο που αναφέρεται στη Παλαιά Διαθήκη. Αναφέρεται ως δευτερότοκος γιος του Ιούδα και εγγονός του Ιακώβ. Όταν πέθανε ο αδελφός του Ηρ υποχρεώθηκε από τον "νόμο" να νυμφευθεί τη χήρα πλέον σύζυγο του αδελφού του. Όταν λοιπόν αυτός ερχόταν σε ερωτική συνεύρεση με την χήρα, για να μη θεωρηθεί το τυχόν τέκνο που θα γεννιόταν ως τέκνο του πεθαμένου αδελφού του, και έτσι έχανε τα πρωτοτόκια που είχαν περιέλθει ήδη σ΄ αυτόν, "όταν εισήρχετο προς την γυναίκα του αδελφού αυτού εξέχεεν επί της γης του μη δούναι σπέρμα τω αδελφώ αυτού". (Γένεση κεφ. 38:6 1-10).
Από τη Βιβλική αυτή αναφορά, που διαγράφεται σαφέστατα, όχι τόσο η έννοια της αμαρτίας όσο η σκοπιμότητα του οικονομικού συμφέροντος, προέρχεται σήμερα ο όρος Αυνανισμός.

-------------------------------------------------------------
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδειαΣημείωση 20ο Τεύχος 
     Συσχετιζόμενοι Σύνδεσμοι
· Περισσότερα για Νησιά
· Νέα administrator


Πιο δημοφιλής είδηση για Νησιά:
Για τη φώκια μονάχους - μονάχους, της Ναυσικάς Καραγιαννίδη


     Article Rating
Average Score: 0
Αριθμός Ψήφων: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad


     Επιλογές

 Εκτύπωση αρχικής σελίδας Εκτύπωση αρχικής σελίδας


"Αι κύριαι μορφαί του αυνανισμού" | Κωδικός Εισόδου / Δημιουργία Λογαριασμού | 0 Παρατηρήσεις
Οι παρατηρήσεις είναι ιδιοκτησία του αποστολέα. Δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο τους.

Δεν επιτρέπεται η αποστολή σχολίων για τους Ανώνυμους Χρήστες. Παρακαλώ γραφτείτε πρώτα στην υπηρεσία.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Παραγωγή Σελίδας: 0.04 Δευτερόλεπτα