Welcome to eyploia.aigaio-net.gr!

     On Line Πλοία
Για να δείτε τα πλοία
On line στο Αιγαίο
πατήστε εδώ.

     Ανακοίνωση
 ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ
Για να σωθεί η Σαντορίνη
και το Αιγαίο από
την τοξική βόμβα βυθού
Sea Diamond

 SIGN the PETITION
and help protect Santorini
and the Aegean Sea
from toxic dangers
 


     Κατηγορίες
?γρια Ζωή
Αεροδρόμια Λιμάνια
Αιολικά Πάρκα
Αλιεία
Ανανεώσιμες Π. Ε.
Απόβλητα
Απορ/τα-Ανακύκλωση
Απόψεις-Ιδέες
Βιοτοποι/βιοπ/λότητα
?γρια Ανάπτυξη
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Δάση
Διάνοιξεις Δρόμων
Διατροφή
Διάφορα
Δίκτυο
Εκδηλώσεις-Ενημέρωση
Ενέργεια
Έρωτας και Αιγαίο
Θάλασσα-Ακτές
Κεραίες
Κλίμα
Κοινωνία Πολιτών
Κτηνοτροφία
Κυνήγι
Μ.Μ.Ε.
Νερό
Οικολογική Γεωργία
Παραδοσιακοί Οικισμοί
Περιβάλλον
Πολιτισμός
Ρύπανση
Συγκοινωνία
Τουρισμός
Φίλοι των ζώων
Φυσικοί Πόροι
Χωροταξία

     Νησιά


     Επιλογές
·Θέματα
·Αρχείο ?ρθρων

·1ο Τεύχος
·2ο Τεύχος
·3ο Τεύχος
·4ο Τεύχος
·5ο Τεύχος
·6ο Τεύχος
·7ο Τεύχος
·8ο Τεύχος
·9ο Τεύχος
·10ο Τεύχος
·11ο Τεύχος
·12ο Τεύχος
·13ο Τεύχος
·14ο Τεύχος
·15ο Τεύχος
·16ο Τεύχος
·17ο Τεύχος
·18ο Τεύχος
·19ο Τεύχος
·20ο Τεύχος
·21ο Τεύχος
·22ο Τεύχος

     Who's Online
Υπάρχουν επί του παρόντος 10 Επισκέπτης(ες) και 0 Μέλος(η) που είναι συνδεδεμένος(οι)

Είσαστε ανώνυμος χρήστης. Μπορείτε να εγγραφείτε πατώντας εδώ

     Search     Έπαθλο

Το περιοδικό της Πελοποννήσου


 Έρωτας και Αιγαίο: Κώδηξ Ερωτολογίας, υπό Ανδρέου Παντ. Μαρούλη

Νάξος(ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ)
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

                      Ο αγνοών τα αίτια της διαφθοράς
                      και τας συνεπείας αυτής διαφθείρεται.


ΠΡΟΛΟΓΟΣ
 
Το παρόν έργον σκοπόν έχει ν α  κ α τ α γ γ ε ί λ η  ω ρ ι σ μ έ ν α ς  κ ο ι ν ω ν ι κ ά ς  π λ η γ ά ς  ε κ φ ύ λ ω ν  έ ξ ε ω ν, αναλύον ούτω κατ' απόλυτον λεξικογραφικήν τάξιν, πλην των επιστημονικών κοινωνιολογικών όρων, από απόψεως φιλοσοφίας και φιλολογίας, και τα διάφορα αισθητικά θέλγητρα του ανθρωπίνου βίου, ήτοι τας ποικίλλας φάσεις των τρόπων απολαύσεως των σαρκικών ηδονών, ποία τα αίτια, ποία η μορφή και ποίαι αι ολέθριαι συνέπειαί των, και εφιστών την προσοχήν των ζώντων εν τη διαφθορά,  επί των θανασίμων κινδύνων ους διατρέχουσιν, είτε ένεκεν καταχρήσεων εν ταις σαρκικαίς ηδοναίς, είτε ένεκεν αφροδισίων νοσημάτων, ων φορεύς κατέστη το πλείστον μέρος της ανθρωπότητος.
Ο  έ ρ ω ς,  η  γ υ ν ή,  ο  γ ά μ ο ς,  η  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α  εισίν αι υψηλότεραι κοινωνικαί ιδέαι, η εντρύφησις της ζωής, το όνειρον της φύσεως εκπληρούμενον εν όλη αυτού τη εκτάσει, τότε μόνο όμως, όταν τα όντα συμμορφούνται και συναρμονίζωνται με τους αγράφους νόμους της φύσεως.
Συνεπώς ο έρως ων ο δημιουργός πάντων τούτων δ ε ν  π ρ έ π ε ι  ν α μ ο λ ύ ν η τ α ι  μ ε  α ν η θ ι κ ό τ η τ α ς,  ε κ φ υ λ ι σ μ ο ύ ς  κ α ι 
α θ ε μ ι τ ο υ ρ γ ί α ς, άλλως παύει να είναι ο υπέρλαμπρος και γλυκύς θεός της αβιάστου ηδονής, μεταβαλλόμενος εις τον τρομερώτερον εχθρόν της υγείας.
Έτι δε και ο γάμος, η  θ ε μ ε λ ι ώ δ η ς  α ύ τ η  κ ο ι ν ω ν ι κ ή  α ν ά γ κ η  δ ι α  τ ε τ η ν   η δ ο ν ή ν  κ α ι  α ν α π α ρ α γ ω γ ή ν, αποτυγχάνει του υψηλού αυτού προορισμού και αποβαίνει μάλλον μέσον διαφθοράς και καταστροφής του ανθρωπίνου γένους, αν μη καταλλήλως συνάπτηται και επί των όρων και κανόνων της υγιεινής στηρίζηται.
Πάντα ταύτα επιστημονικώς και φιλοσοφικώς εξετάζονται και υπό τους όρους της τελείας υγιεινής και ευημερίας των λαών.
Ανατομικώς, παθολογικώς και φαρμακευτικώς, ως μη όντες ειδικοί ελάβομεν κατά πιστήν μετάφρασιν και διετυπώσαμεν κατά το εκλαϊκευτικώτερον δυνατόν, τας γνώμας επιφανών ιατρών ξένων τε και Ελλήνων. Η εκλογή της ύλης επιμελώς συρραφείσα, κατά το πλείστον, εκ διαφόρων γαλλικών και ελληνικών συγγραμμάτων μεγάλων φιλοσόφων και συγγραφέων (ως λ.χ. των, Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ελευθερουδάκη, Λεξικόν Ελ. Γλώσσης Ανθ. Γαζή, Σωθήτε από τα Αφροδ. Νοσήματα Γ. Φωτεινού, Hygiene et Physiologie du Mariage, A. Debay, Larousse en 2 vol., Onanisme, du Dr P. Ganier κλπ. ων πίνακα βιβλιογραφίας παραθέτομεν εις το τέλος του παρόντος έργου) αποτελεί εγγύησιν περί της σοβαρότητος του έργου τούτου και συνεπώς της επιτυχίας του.
Δια της εκδόσεως ταύτης είμεθα βέβαιοι ότι παραδίδομεν εις το Ελληνικόν κοινόν, έ ρ γ ο ν  π ρ ω τ ό τ υ π ο ν  εις το είδος του, το οποίον όχι μόνον συμπληροί κενόν, αλλά και σημειοί αναμφισβητήτως σταθμόν εις την Ελληνικήν Κοινωνιολογικήν Φιλοσοφίαν, πολυτιμώτατον δε, χρησιμώτατον και ωφέλιμον βιβλίον. Το έργον τούτο είναι ο  π ι σ τ ώ τ ε ρ ο ς  ο δ η γ ό ς  κ α ί  σ ύ μ β ο υ λ ο ς  τ ω ν  τ ε α γ ά μ ω ν  κ α ι  ε γ γ ά μ ω ν, αδιακρίτως τάξεως και πνευματικής μορφώσεως, διότι δια των εγκυκλοπαιδικών αυτού άρθρων αποκαλύπτει αυτοίς, το μυστήριον του έρωτος, τας φυσικάς και αφυσίκους ηδονάς του, τας διαφθοράς του, τας ακολασίας του, τους εκφυλισμούς του, τα αίτια της διαφθοράς του και τας συνεπείας των, και εν τέλει υποδεικνύει τα θεραπευτικά μέσα, δι' όσους υπήρξαν θύματα αυτού.
Εκ σκοπιμότητος εκρίναμεν επάναγκες την ερμηνείαν του τε λεξιλογίου και των ειδικών όρων εις την γαλλικήν, δια τους Έλληνας γαλλομαθείς.
Δεν παρελείψαμεν έτι να εξετάσωμεν από νομικής απόψεως  πάντα τα άρθρα εκείνα τα έχοντα σχέσιν με την ελληνικήν νομοθεσίαν.
Είμεθα πεπεισμένοι ότι ουδείς των νουνεχών δύναται να μεμφθή του παρόντος έργου, ως εν πολλοίς ελευθέρως και άνευ επιφυλάξεώς τινος συντεταγμένου, έχων υπ' όψει του ότι εν τη επιστήμη ουδέποτε και υφ' αιανδήποτε αιτίαν είτε πρόσχημα δύναταί τι να χαρακτηρισθή ως απρεπές ή άσεμνον οπωσδήποτε και αν είναι εκπεφρασμένον.
Εν τούτοις προσεπαθήσαμεν ν' αποφύγωμεν κατά το δυνατόν όρους οι οποίοι θα ήχουν κακώς, λόγω όμως της ειδικότητος του λεξιλογίου, ενομίσαμεν ότι δεν έδει να εξωθήσωμεν την προσπάθειάν μας ταύτην θυσιάζοντες ούτω την ουσίαν εις τους τύπους. Η  ν ο σ η ρ ά  σ ε μ ν ο τ υ φ ί α, αυτή η υποκριτική κατ' επιφάνειαν ηθική, κ α τ ά τ ο  σ η μ ε ρ ι ν ό ν  σ α π ρ ό ν  κ ο ι ν ω ν ι κ ό ν  κ α θ ε σ τ ώ ς, δεν επιτρέπεται να σκιάζη την αλήθειαν. Εξ αντιθέτου φρονούμεν ότι επιβάλλεται εις πάντας να γνωρίζουν καλώς την πραγματικότητα, ίνα ούτω ωπλισμένοι δια των θετικών γνώσεων του παρόντος έργου, αντιμετωπίσωσι τους κινδύνους υφ' ων περιβάλλονται και  π ρ ο λ ά β ω σ ι  τ η ν  γ ε ν ν η τ ι κ ή ν  α π ο σ ύ ν θ ε σ ι ν.
 
Εν Ποταμιά – Νάξου
τη 1η Ιουνίου 1933                                                   ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΤ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ
                                                                                                Ο  Νάξιος
 

                                                    * * * * * * * * * *

ΚΩΔΗΞ ΕΡΩΤΟΛΟΓΙΑΣ
(ανθολογούνται ελάχιστα λήμματα από την εγκυκλοπαίδεια, ίσα-μόνο...)


αγαμία.
Η αγαμία είναι φοβερός εχθρός της ανθρωπότητος. Εκ στατιστικών γενομένων επί αγάμων, από ηλικίας 25-45 ετών, η θνησιμότης είναι 28 επί τοις εκατ. εν ω επί υπάνδρων 18 επί τοις εκατ. Επίσης δια 78 άνδρας υπάνδρους οίτινες έφθασαν το 42ον έτος, δεν υπάρχουσιν ειμή 40 άγαμοι οίτινες έφθασαν εις την  ηλικίαν ταύτην. Ωσαύτως εις ηλικίαν 60 ετών, επί αριθμού 100, έζησαν 22 άγαμοι έναντι 48 εγγάμων, εν ω εις ηλικίαν 80 ετών έζησαν 9 έγγαμοι έναντι 3 αγάμων. Εις τας γυναίκας η διαφορά είναι ακόμη μεγαλλιτέρα. Επί 100 αυτοκτονιών αι 67 ανήκουν εις αγάμους. Επί 1726 φρενοβλαβών 1276 ήσαν άγαμοι. Τέλος η εγκληματική στατιστική παρουσιάζει 62 αγάμους επί τοις εκατόν ως εγκληματίας. Η άγαμος κόρη προσβάλλεται υπό συνεχών αδιαθεσιών, δερματικών εξανθημάτων και υστερισμούς. Ευθύς ως τα όργανα αυτής αναπτυχθώσι φυσιολογικώς έχουν ανάγκη ενώσεως μετ' εκείνων του ανδρός, ίνα εν τη συνουσία ικανοποιηθώσιν. Η ανθηρότης αυτής ελαττούται και τα θέλγητρά της μαραίνονται. Τούτ' αυτό συμβαίνει και δια τον άνδρα όστις μετά μανίας παραδίδεται εις τον αυνανισμόν, εις ον δεν υστερεί και η ορμητική κόρη.


αγαπώ.
Αγαπώ, εν τη σημερινή εξελίξει  της κοινωνίας σημαίνει απολαύω κτηνωδώς αθώαν ύπαρξιν. Η υψηλή ιδέα, το ωραίον αίσθημα, ζω δι' εκείνην, εις αυτήν αφιερώνω όλας τας ώρας μου, τας σκέψεις μου, την ύπαρξίν μου, την στοργήν μου και κάθε ωραίον όνειρον που η ψυχή δια την ευτυχίαν της, το μέλλον της πλάσσει, εξέλιπον.
Είναι τις δυστυχής όταν δεν μοιράζει με εκείνην ην αγαπά την ευτυχίαν, την χαράν και τας μεθυστικάς θωπείας της συζυγικής κλίνης.
Το "αγαπώ" είνε αίσθημα πηγάζον από τα βάθη της ψυχής. Εκ του "αγαπώ" γεννώνται τα δάκρυα, η λύπη, ο στεναγμός, ο φθόνος, το μίσος και αυτός ο θάνατος, αλλ' εξ αυτού αναθάλλει η χαρά, η ευτυχία, αι ηδοναί και απολαύσεις της ζωής, η πανολβιότης και κάθε ανέκφραστος ευχαρίστησις.
Το ν' αγαπά τις, είνε το να ζητή από τον άλλον την ευτυχίαν ήτις τω λείπει. Αι γυναίκες αγαπούν με την καρδίαν των, εν ω οι άνδρες με τας αισθήσεις των.


αφροδισιακά.
Ουσίαι έχουσαι την ιδιότητα να ερεθίζωσι τα γεννητικά όργανα και ν' αναζωπυρώσι τα ναρκωμένα πυρά του έρωτος.
Τα παρά των αρχαίων μεταχειριζόμενα φάρμακα υπήρξαν επικίνδυνα. Ταύτα απεκάλουν φίλτρα, σπερματοποιά, ερωτοφόρα, ιππομανιακά, κτλ.
Αι κανθαρίδες, μερικοί κάνθαροι, αι λαμπυρίδες, το όπιον, τα καυστικά μανιτάρια, και άλλα δηλητηριώδη φυτά, εισήχθησαν εις την ανάλυσιν των  αφροδισιακών φαρμάκων. Εξ όλων των αφροδισιακών αι κανθαρίδες και το φώσφορον θα ήσαν αποτελεσματικώτερα, αν μη κατέληγον εις τας φοβεράς και ανεπανορθώτους αυτών συνεπείας.
Ο μέγας κοινωνιολόγος Debay  κατατάσσει τ' αφροδιασιακά ως ακολούθως: Φυτά αφροδισιακά: Η θύμβρα (κοιν. θυμάρι), ο πιπερώδης ηδύοσμος, το κάρδαμον, το σέλινον, η αγκινάρα, τα σπαράγγια, το μοσχοκάρυον, το πιπέρι, το γαρύφαλον, η βανίλλια, το κακάον,  ο κυνόσορχις (κοιν. σαλέπι), το ύδνον, ο κρόκος, εισί τα μάλλον ενδεδειγμένα φυτά τα ασκούντα άμεσον επίδρασιν επί των γεννητικών οργάνων. Ζώα αφροδισιακά: Η διατροφή η συγκείμενη εξ οψαρίων και κογχυλίων αναπτύσσει ερεθισμόν επί του δέρματος και διεγείρει τα γεννητικά όργανα. Τα οστρακόδερμα ήτοι: οι αστακοί, αι γαρίδαι, τα μαλάκια, οι οστρακίνοι, τα οστρείδια και άλλα δίθυρα ανήκουσιν εις την κατηγορίαν των αφροδισιακών.

βόστρυχοι.
Οι βόστρυχοι παρατηρούνται ιδίως εις παρθένους μικράς ηλικίας, τους οποίους αφήνουν πολλάκις ν' απλώνται επί των ώμων και της ράχεως. Αι μεγάλαι κόραι, κατά το πλείστον των επαρχιών, περιπλέκουσι τούτους εις πλεξίδας (κοτσίδας) ή εις κρώβυλον (κότσον), αι δε ύπανδροι γυναίκες μόνον εις κρώβυλον.


έρως.
Έρως, ζωηρά αισθηματική αγάπη μετά πόθου προς σαρκικήν μίξιν. Ευγενές αίσθημα έχον ροπήν προς την ηδονήν δια της προσελκύσεως και ενώσεως προς το έτερον φύλον. Εκ του έρωτος αντλείται η έμπνευσις του ποιητού και του εφευρέτου και εξ αυτού διατηρείται η κοινωνία και η εν γένει εξέλιξις της ευημερίας των λαών.
Αλλ' εξ αυτού πηγάζουν τα δάκρυα, οι φθόνοι, αι αντιζηλίαι, οι φόνοι, οι πόλεμοι και όλα εν γένει τα προς τον βαρβαρισμόν τείνοντα ένστικτα των ανθρώπων.


ερωτικαί εκτροχιάσεις.
Αι σπουδαιότεραι ερωτικαί εκτροχιάσεις εισίν:
α) Η ερωτομανία
β) η σατυρίασις
γ) η νεκροφιλία
δ) η ξοανολατρία
ε) ο σαδισμός
στ) ο μαζοχισμός
ζ) η κτηνοβασία
η) η ομοφυλοφιλία
θ) ο ουρανισμός
Εις τας ανωτέρω κατηγορίας δύνανται να προστεθώσι οι μυστικοπαθείς του έρωτος, οι συλλογείς βωμολοχιών και ασέμνων ρητών, οι θιασώται της τεχνητής ικανοποιήσεως, ως και οι θηρευταί της σπανίας ηδονής.


ερωτολογία.
Ο ερωτολογών, εν τη συνομιλία του μεθ' ωραίας κόρης, θωπεύει δια των βλεμμάτων του τας βελουδίνους παρειάς της, τας οποίας φαντάζεται τρυφεράς και ηδονικάς, την ξανθήν κόμην νεφελώδη και βοστρυχομένην, εφ' ης η κεφαλή του αναπαυομένη θα εβύθιζε αυτόν εις εκστάσεις παραδείσου, τους στρογγυλούς μαστούς υπό τας ροδικάς πτυχάς της αραχνοϋφάντου εσθήτος αναπάλλοντας.


λεσβιάζω.
Εκ του Λέσβος μιας των νήσων του Αιγαίου πελάγους (Μυτιλήνη) της οποίας αι γυναίκες ήσαν διαβόητοι ένεκεν της αισχράς και ασελγούς των προς τ' αφροδίσια ήδονής. Διότι εμόλυνον τα στόματά αυτών δια της λειχάσεως και απομυζήσεως των γεννητικών οργάνων αυτών. Τα συνηθέστερα παιγνίδια των λεσβιακών ερώτων εισίν: η επαφή των γεννητικών οργάνων προς άλληλα, δι' εμβολών των κλειτορίδων αμοιβαίως εν τω κολεώ αυτών. Αι λεσβίαι γυναίκαι υπήρξαν ονομασταί δια τε το μήκος και την διεγερτικότητα της κλειτορίδος των.


μαλακία.
Αυνανισμός, το πάθος των μεμονωμένων ηδονών εις αμφότερα τα φύλα. Και ονανισμός, η πράξις του μαλάσσοντος το αιδοίον του.
Η αισχρά και ανιαρά αύτη πράξις εις μεν τον άνδρα λέγεται μαλακία, εις δε την γυναίκα κλειτορισμός. Η ολεθρία αύτη έξις λυμαίνεται ιδία τας μεγαλουπόλεις, τα λύκεια, οικοτροφεία, μοναστήρια κ.λ.π.
Αίτια γενικά.
α΄. Προδιαθετικά - Αι εύρωστοι γυναίκες είναι μάλλον επιρρεπείς εις τον αυνανισμόν παρά την γνωστήν πρόληψιν ότι αι αδύνατοι και λυμφατικαί εισί μάλλον λάγνοι. β΄.Μηχανικά - Η ιππασία, ο χορός, η χρήσις ποδοκινήτου ραπτομηχανής, ως και η παρατεταμένη παραμονή επί του καθίσματος ή της κλίνης.  γ΄. - Διανοητικά και ηθικά. Το θέαμα αισχρών εικόνων, αγαλμάτων εις στάσεις ασελγείς και ηδυπαθείς, αι άσεμνοι συνομιλίαι, η θέα συνουσιαζομένων ζώων ως και η ανάγνωσις ανηθίκων βιβλίων.
Κατά γενικόν κανόνα η γυνή πολύ περισσότερον του ανδρός παραδίδεται εις την μαλακίαν, το μεν λόγω της υπερβολικής ευαισθησίας των γεννητικών αυτής οργάνων, το δε ένεκεν των εξωτερικών επιδράσεων του αντιθέτου φύλου, και τούτο ελλείψει παρ' αυτής ισχυράς θελήσεως ίνα την συγκρατήση.
 

μαραιχινισμός.
Ούτω εκλήθη η συνήθεια των maraichins, δηλά δη των κατοίκων του Pays de Mont, en Vendee, καθ' ην οι νέοι και αι κόραι, ίνα καλλίτερον γνωρισθώσι, παρουσία των γονέων, η εν δημοσία θέσει άνευ ουδεμίας εντροπής, εφ' ολοκλήρους ώρας εφαρμόζουν τον καταγλωττισμόν,  το στοματικόν φίλημα (baiser buccal) δι' ου χάρις εις τας περιστροφικάς κινήσεις της γλώσσης, εντός της κοιλότητος του στόματος, διδάσκουσιν αλλήλους την αντίδρασιν ήτις δύναται  να προκαλέση τον ερεθισμόν των γεννητικών οργάνων και την επιθυμίαν προς την συνουσίαν.

μαστίγωσις.
Η μαστίγωσις αποτελεί δριμύ διεγερτικόν μέσον αφροδισιασμού δια τους έκφυλους. Αύτη συνίσταται εις τον ραπισμόν ενίων μερών του σώματος, είτε δια λεπτής ράβδου (βέργας), είτε δια μάστιγος φερούσης εις το άκρον σχοινίον, είτε δια λωρίδος δερματίνης, ίνα ούτω προκαλέση τον ερεθισμόν και την επιθυμίαν προς συνουσίαν.
Οι αρχαίοι Έλληνες εφήρμοζον ευρέως την μαστίγωσιν. Αμφότερα τα φύλα εμαστιγούντο αμοιβαίως, ίνα ηδύτερον εκπληρώσι το μυστήριον της συνουσίας.
Την μαστίγωσιν επίσης εφήρμοζον επί της ισχνότητος, και υπεδείκνυον ταύτην εις τα αδύνατα πρόσωπα, άτινα επεθύμουν ν' αποκτήσωσι την ευσαρκίαν.
Η εκκλησία είχεν επιβάλλει την μαστίγωσιν ως πράγμα ευλαβές και ως πράξιν μετανοίας.
Σήμερον η μαστίγωσις δεν υφίσταται ειμή ως υγιεινόν και θεραπευτικόν μέσον.
Τρόπος μαστιγώσεως: Τα μέλλοντα να μαστιγωθώσιν άτομα, γυμνώνονται κατ' αρχήν τελείως παντός ενδύματος, ίνα ούτω και η απόλυτος γυμνότης των τέρπη και ευφραίνει αυτούς. Είτα δια της μάστιγος κτυπούσι κατ' αρχήν ελαφρώς τας ψόας, τους γλουτούς και το εσωτερικόν των μηρών. Η μαστίγωσις αυξάνει βαθμιαίως, τα κτυπήματα καθίστανται βιαιότερα μέχρις επιδεχομένου σημείου υπό του μαστιγωμένου. Ο ερεθισμός, η διέγερσις, η σφοδρά επιθυμία της συνουσίας καθίστανται τελειότερα, εφ' όσον η μαστίγωσις εφαρμόζεται κατά τρόπον καλλίτερον και αποτελεσματικώτερον.


σατυρίασις.
Πάθος τι κατά το ανδρικόν μόριον οπότε ο πάσχων μεγάλην κλίσην προς τα αφροδίσια και το μόριον μετά φλογώσεως ογκώδες και εντεταμένον έχει.
Ο πάσχων εκ σατυριάσεως καθίσταται αγνώριστος, στεναγμοί λάγνοι πληρούσι την φαντασίαν του, ο δε ύπνος του διαταράσσεται υπό ονείρων ηδυπαθών και παρακολουθείται υπό ονειρώξεων. Μετά την εκ του ύπνου έγερσιν ο πάσχων αισθάνεται εαυτόν εξηντλημένον. Εν τούτοις αι επιθυμίαι αυτού επιτείνονται, το πρόσωπόν του είναι ερυθρόν, το στόμα αφρίζον, το βλέμμα ζωηρόν και οι οφθαλμοί ακτινοβόλοι.


φιλί.
Ασπασμός, εναπόθεσις των χειλέων αγαπώντος επί  του προσώπου του λατρευομένου όντος.
Υπάρχουν έξ τρόποι εναποθέσεως φιλήματος επί ηγαπωμένου προσώπου.
1ον) Το φιλί του προσώπου, εκτός του στόματος.
2ον) Το χειροφίλημα.
3ον) Το φιλί του στόματος.
4ον) Το φιλί ένθα η γλώσσα συμμετέχει.
5ον) Το φιλί επί των άλλων μερών του σώματος, πλην της ερωτογενούς εστίας του γυναικείου φύλου.
και 6ον) Το επί της χλόης της ερωτογενούς εστίας του γυναικείου φύλου φιλί προδίδει την υπερτάτην ηδονικήν στιγμήν. Η πολλαπλή γαργαλιστική εναπόθεσις του φιλήματος επί του κέντρου ηδονής της γυναικός, προκαλεί ενίοτε τον αφροδίσιον σπασμόν προ της φυσιολογικής ενώσεως των φύλων.
Γενικώς το φιλί εξ όλων των θωπειών, είναι το μάλλον ταράσσον την ψυχήν, το μάλλον ενδόμυχον, αλλά και το μάλλον επικίνδυνον. Κατά το φίλημα η γυνή παραδίδεται, εγκαταλείπεται, εν ω ο ανήρ λιπόθυμος πίνει το νέκταρ της ηδονής εις τας πραγματικάς πηγάς του έρωτος.
Υπάρχουν γυναικεία χείλη ελκύοντα και άλλα φονεύοντα.
Εις τας επαρχείας του Bressuire και του Parthenay της Γαλλίας επικρατεί έθιμον υπό το όνομα "le fouaillage" καθ' ω το ζεύγος των ερωτευμένων, εν πανδοχείω ή κλίνη ευρισκόμενον ανταλλάσσει τα φιλήματά του, δια ταυτοχρόνου εισχωρήσεως της γλώσσης εν τη κοιλότητι του στόματος. Τα γλωσσοστοματικά ταύτα φιλήματα συνοδεύουν αμοιβαίαι επιψαύσεις των γεννητικών οργάνων, δια των χειρών των αλληλοθωπευομένων.
Όταν η αφροδίσιος ηδονή φθάσει εις τον παροξυσμόν της, ακούει τις τους μεθυστικούς ψιθυρισμούς των "πτύσον με εις τον λάρυγγα και πες μου πως μ' αγαπάς".

 

φούστα.
Το από της ζώνης μέχρι των ποδών γυναικείον ιμάτιον, χιτών ποδήρης.
Η σημερινή φούστα είναι ως επί το πλείστον βραχεία. Η βραχεία φούστα έχει αποβή κοινωνική ανάγκη, καίτοι η μακρυά φούστα έχει κάτι το μεγαλοπρεπές, άλλ' αύτη πλέον δεν δύναται να προσαρμοσθή ειμή εις τα βασιλίσσας και εις την μυθολογίαν.
Η βραχεία φούστα αντιθέτως προς τας καινοτομίας της μόδας, ήτις γενικώς δεν προέρχεται ειμή από ιδιοτροπίαν, είναι το απαύγασμα μιας εποχής και των μοιραίων αναγκών της. Η βραχεία φούστα, ήτις επί Δικτατορίας Παγκάλου απηγορεύθη ως ανήθικος, έθεσεν εις την ημερησίαν διάταξιν το ζήτημα της διαφανούς μεταξωτής περικνημίδος.

χείλη μεγάλα.
Ούτω καλούνται τα εξωτερικά τριχώδη μέρη του γυναικείου αιδοίου, άτινα αποτελούνται εκ δύο αναδιπλώσεων του δέρματος φθανουσών σχεδόν μέχρι του δακτυλίου. Ενταύθα καθώς και επί του προσώπου ενδείκνυται το γήρας σαφέστατα, οπόταν πλέον αι νέαι γηράσωσιν ή απωλέσωσι την σωφροσύνην των.

χείλη μικρά.
Τα μικρά χείλη αποτελούνται από χιτώνος εγερτικού και εξωγκούνται δια των γαργαλισμών κατά την συνουσίαν. Το σχήμα και αι διαστάσεις αυτών ποικίλλουν, κατά την ηλικίαν, φυλήν και το κλίμα. Εις τας νεαράς επιγάμους κόρας ταύτα εισί μικρά, θαυμασίου ερυθρού χρώματος και δεν υπερβαίνουν το κολεακόν σχίσιμον.


------------------------------
ΚΩΔΗΞ ΕΡΩΤΟΛΟΓΙΑΣ
Α. Π. ΜΑΡΟΥΛΗΣ
(Σελίδαι 400)
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
1933

 

 Σημείωση 20ο Τεύχος 
     Συσχετιζόμενοι Σύνδεσμοι
· Περισσότερα για Νάξος
· Νέα administrator


Πιο δημοφιλής είδηση για Νάξος:
Διακοπές στην Νάξο, τoυ ?ρη Φανάρη


     Article Rating
Average Score: 3.66
Αριθμός Ψήφων: 3


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad


     Επιλογές

 Εκτύπωση αρχικής σελίδας Εκτύπωση αρχικής σελίδας


"Κώδηξ Ερωτολογίας, υπό Ανδρέου Παντ. Μαρούλη" | Κωδικός Εισόδου / Δημιουργία Λογαριασμού | 0 Παρατηρήσεις
Οι παρατηρήσεις είναι ιδιοκτησία του αποστολέα. Δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο τους.

Δεν επιτρέπεται η αποστολή σχολίων για τους Ανώνυμους Χρήστες. Παρακαλώ γραφτείτε πρώτα στην υπηρεσία.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Παραγωγή Σελίδας: 0.05 Δευτερόλεπτα