Πάρος - Όχι στην υπερδόμηση και την ιδιωτική πολεοδόμηση
Ημερομηνία Wednesday, May 23 @ 00:50:39 UTC
Θέμα Πάρος


που αλλοιώνει τη φυσιογνωμία του νησιού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                         
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
του πρακτικού της με αριθμό  25/ 2005
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  Πάρου

Α π ό φ α σ η:   490/2005           
Π  ε ρ ί λ η ψ η: Αίτημα του Εξωραϊστικού Συλλόγου Νταμουλή Κώστου με θέμα: «Πολεοδόμηση εκτάσεως 150 στρεμμάτων στη θέση Νταμουλή Δημοτικού Διαμερίσματος Κώστου».
Συζήτηση και κατ’ αρχήν λήψη απόφασης για την υπερδόμηση στην Πάρο.

Στην Πάρο σήμερα 31 Οκτωβρίου 2005 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και  ώρα 18.00΄,  το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου συνήλθε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του Μ.Ε.Α.Σ. Αρχιλόχου μετά από την 13696/27.10.2005 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Πάρου και επιδόθηκε με αποδεικτικό   στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Π.Δ.  410/1995 του Δ.Κ.Κ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.  Πριν από την έναρξη  της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο 25 Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν 16.
       Από τους Δημοτικούς Συμβούλους

                     Π α ρ ό ν τ ε ς                                                         Α π ό ν τ ε ς

1. Αργουζής Κων/νος       1.  Αλιπράντης Ιωάννης
2. Αρκάς Αντώνιος                                                         2.  Βεντουρής Βασίλειος
3.             Αρκουλής Νικόλαος                                                   3.  Γαβαλάς Στέφανος
4. Βελέντζας Φραγκίσκος                                              4.  Μπιζάς Γεώργιος
5. Βλαχογιάννης Χρήστος                                              5.  Μπιζάς Ιωάννης
6. Λουκής Γεώργιος (Αποχώρησε κατά     6.  Ροκονίδας Κων/νος
τη συζήτηση του 2ου θέματος Η.Δ.)      7.  Τζιώτης Αναστάσιος
7.             Μπιζάς Κων/νος       8.  Τσαντάνη Μαρία
8. Παυλάκης Ευστράτιος                                                9.  Χριστόφορος Ευστράτιος
9. Ραγκούσης Εμμανουήλ                                              
10. Ραγκούσης Μοσχονάς                                               
11. Σκανδάλης Κων/νος                                                
12. Τριβυζά-Φραντζή Μαρία                                          
13. Φραγκούλη Μαρουσώ
14. Φραγκούλης Νικόλαος
15.           Χανιώτη-Σκορδίλη Νικολέτα  
16. Χατζόπουλος Ηρακλής
                                        
Παρών ήταν και ο Δήμαρχος Πάρου κ.  Ιωάννης Ν. Ραγκούσης.
      Στην  συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Πάρου κ.  Κυριακή Αλιπράντη για την τήρηση των πρακτικών.
      Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ύστερα  από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

       Θέμα 1ο  : Η.Δ.                                                                      Εισηγητής :  κ. Δήμαρχος

Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Νταμουλή Κώστου έχει υποβάλει την υπ’ αρίθμ. 13659/26-10-05 αίτηση με την οποία ζητάει να του γνωστοποιηθεί εάν επιτρέπεται να προχωρήσει σε πολεοδόμηση έκτασης 150 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας του στην περιοχή Νταμουλή του Δημοτικού Διαμερίσματος Κώστου.
Υπάρχει έντονος προβληματισμός σχετικά με την εξέλιξη στη δόμηση του νησιού. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν εκδηλώσει μεγάλο ενδιαφέρον κατασκευαστικές εταιρείες για την κατασκευή ακινήτων και την πώλησή τους. Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες επενδύουν πλέον σε μικρότερα έργα και η Πάρος είναι ο υπ’ αριθμόν ένα στόχος πολλών από αυτές. Μέρος του σχεδίου τους είναι και η πολεοδόμηση στην περιοχή του Κώστου για την οποία υπάρχει και σχετικό αίτημα του Εξωραϊστικού Συλλόγου Νταμουλή Κώστου, όπου θα δημιουργηθεί ένα μικρό χωριό. Στόχος της ιδιωτικής πολεοδόμησης είναι να δοθεί το 30-40% για κοινόχρηστους χώρους και το υπόλοιπο να οικοδομηθεί με πολύ μεγαλύτερο συντελεστή δόμησης απ’ ότι τα αγροτεμάχια των οκτώ στρεμμάτων. Η ιδιωτική πολεοδόμηση δεν απαγορεύεται από το Π.Δ. 732/93 εάν δεν υπάρχει αντίθετη απόφαση του οικείου φορέα που στην περίπτωση αυτή είναι ο Δήμος. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει εάν θα ζητηθεί και η νομική απαγόρευση για να μην εξαφανιστεί η Πάρος και να κρατηθεί η φυσιογνωμία της επιτρέποντας στους κατοίκους της να χτίζουν τα σπίτια τους και όχι οι ιδιωτικές εταιρείες να κατασκευάσουν δικά τους χωριά. Στην Πάρο παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ιδιωτικά χωριά υπάρχει πρόβλημα στην υδροδότηση σπιτιών εκτός σχεδίου και για το λόγο αυτό πήρε απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο και πάγωσε τα αιτήματα σύνδεσης ενώ έστειλε έγγραφο στην Πολεοδομία για την αυστηρή τήρηση της σχετικής νομοθεσίας για την υποχρεωτική κατασκευή δεξαμενών.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων είναι η καθ’ ύλην αρμόδια για την Πολεοδομία. Το μόνο νησί από τις Κυκλάδες που έχει πάρει απόφαση σχετικά με την ιδιωτική πολεοδόμηση είναι η Σύρος. Το Π.Δ. 732/93 επιτρέπει να χτιστούν περισσότερα χτίσματα σε ένα ακίνητο αρκεί να συνδέονται με ένα τοιχίο μήκους πέντε μέτρων περίπου ώστε να δημιουργείται η εικόνα ενός ενιαίου αρχιτεκτονικού και οικοδομικού συνόλου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες να μπορούν να κτίσουν όσα σπίτια θέλουν χωρίς περιορισμό δημιουργώντας πρόβλημα στις υποδομές και αλλοιώνοντας τη φυσιογνωμία του νησιού. Αυτό επηρεάζει αρνητικά και την τουριστική οικονομία.
Επειδή η οριζόντια ιδιοκτησία δεν μπορεί να απαγορευθεί, μπορεί να μπει σε περιορισμό ώστε να μειωθεί το ενδιαφέρον των μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών χωρίς να επηρεάσει τους ντόπιους κατοίκους. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα πρέπει να κινητοποιηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του νησιού. Κατ’ αρχήν προτείνεται η άρνηση του αιτήματος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Νταμουλή Κώστου. Ο Δήμος Πάρου έχει ήδη δημοπρατήσει το έργο της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού και σ’ αυτό θα μπορούσαν να ενταχθούν ορισμένοι όροι πολεοδόμησης. Για τον καθορισμό αυτών των όρων θα μπορούσαν να ζητηθούν οι προτάσεις των Μηχανικών, των Νομικών και των Συμβολαιογράφων του νησιού ώστε οποιαδήποτε απόφαση να είναι και νομικά κατοχυρωμένη. Το άρθρο 2 του Π.Δ. 732/93 θα πρέπει να τροποποιηθεί διότι δε βάζει περιορισμό στον αριθμό των κτηρίων που μπορούν να κατασκευαστούν σε ένα ακίνητο οδηγώντας στην αλλοίωση της φυσιογνωμίας του νησιού. Αυτό θα αφορά τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και όχι τους Παριανούς μικροϊδιοκτήτες που θέλουν να χτίσουν ένα σπίτι για τα παιδιά τους. Για την τροποποίηση του Π.Δ. 732/93 χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Το θέμα έρχεται τώρα προς εξέταση γιατί τώρα υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις, σαφείς τάσεις και το συγκεκριμένο αίτημα από τον Εξωραϊστικό Σύλλογο Νταμουλή Κώστου.
Ο κ. Βλ. Σφυρόερας, Πρόεδρος του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Πάρου» είπε ότι ως Σύλλογος έχουν στείλει επιστολή στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., το Νομάρχη και την Έπαρχο για την απαγόρευση στις κατασκευαστικές εταιρείες του κτισίματος συγκροτημάτων στις ωραιότερες περιοχές του νησιού.
Ο κ. Κ. Αργουζής συμφώνησε με την εισήγηση του κ. Δημάρχου. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τις κατασκευαστικές εταιρείες για την Πάρο και η παραθεριστική κατοικία δεν προσφέρει τίποτα στην τουριστική οικονομία του νησιού αντίθετα την επηρεάζει αρνητικά. Στην περιοχή Αγ. Γεωργίου Αντιπάρου υπάρχει ιδιωτική πολεοδόμηση που στα 1.000 τ.μ. μπορούν να χτίσουν τα 400 τ.μ.. Στο Μώλο Αρχιλόχου και στο ?σπρο Χωριό έχει αγοραστεί έκταση από εργαζομένους στη Δ.Ε.Η. και μπορεί να υπάρξει ανάλογο αίτημα. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να είναι κατηγορηματικά αντίθετο. Το Π.Δ. 732/93 με τα οκτώ στρέμματα συνέβαλε στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά δημιούργησε μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Οποιαδήποτε αλλαγή του θα πρέπει να γίνει με προσοχή. Να προηγηθεί νομική έρευνα και μέσα από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. για να μη δημιουργηθεί εκ νέου κοινωνικό πρόβλημα. Πρέπει να ληφθεί υπόψη τόσο η προστασία του περιβάλλοντος όσο και η κοινωνική διάσταση του θέματος για να μη δημιουργηθούν προβλήματα στις παριανές οικογένειες. Στα πλαίσια του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί το θέμα εάν αυτό γίνει με μεγαλύτερη ταχύτητα.
 Ο κ. Αντ. Αρκάς τοποθετήθηκε αρνητικά στην υπερδόμηση της Πάρου. Οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες εκμεταλλεύονται την ανυπαρξία ζωής στην Αθήνα και μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους στα νησιά. Κάθε σώφρον πολίτης τάσσεται κατά της υπερδόμησης και υπέρ της προστασίας του μικροϊδιοκτήτη του νησιού.
Ο κ. Ν. Αρκουλής είπε ότι οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία του νησιού, δεν προσφέρουν τίποτα στην τοπική οικονομία και εξαντλούν τους πόρους του.
Ο κ. Κ. Μπιζάς συμφώνησε με την εισήγηση του κ. Δημάρχου για την υπερδόμηση και την οριζόντια ιδιοκτησία με την προϋπόθεση ότι θα προστατευθούν οι παριανοί μικροϊδιοκτήτες. Δεν πρέπει να γίνονται όλα εις βάρος του μέλλοντος του νησιού που αποτελεί τουριστικό προορισμό αλλά και των μονίμων κατοίκων δημιουργώντας πρόβλημα στη διαμονή τους.
Ο κ. Ηρ. Χατζόπουλος είπε ότι Μηχανικοί, Συμβολαιογράφοι, Νομικοί και Υπάλληλοι του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. θα πρέπει να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την προστασία του νησιού ώστε να διαφυλαχτεί με τέτοιες νομικές διαδικασίες και να έχει τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση. Το Π.Δ. 732/93 λειτούργησε σε βάρος των μικροϊδιοκτητών.
Ο κ. Κ. Σκανδάλης υποστήριξε ότι με την υπερδόμηση και την ιδιωτική πολεοδόμηση η αξία του προϊόντος της Πάρου μειώνεται γιατί αλλοιώνεται το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής. Θα έπρεπε κανονικά για κάθε τετραγωνικό μέτρο που χτίζεται να υπήρχαν αντισταθμιστικά οφέλη συμβάλλοντος στην προστασία του περιβάλλοντος. Από την υπερδόμηση δεν κερδίζει κανείς. Οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες ενδιαφέρονται για τις ορεινές περιοχές που έχουν χαμηλές τιμές αγοράς ώστε να προχωρήσουν στην ιδιωτική πολεοδόμηση. Θα πρέπει να καθοριστούν τα όρια και να δοθούν κίνητρα στους ντόπιους με μικρότερες ιδιοκτησίες και μεγαλύτερο συντελεστή δόμησης.
Ο κ. Γ. Λουκής συμφώνησε επίσης με την εισήγηση του κ. Δημάρχου και ζήτησε να υπάρξει εισήγηση από τους αρμόδιους φορείς ώστε να καθοριστεί πως βλέπουμε το μέλλον του νησιού και την προοπτική του.
Ο κ. Πρόεδρος είπε ότι σήμερα ανοίγει ένα σοβαρό ζήτημα αυτό της υπερδόμησης. ?μεσα θα πρέπει να ληφθούν σοβαρές αποφάσεις που θα πρέπει να εγκριθούν από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και να γίνουν Προεδρικό Διάταγμα. Το Π.Δ. 732/93 ενόχλησε τους Παριανούς πολίτες γιατί είναι πολύ αυστηρό με αυτούς ενώ δε βάζει περιορισμούς στην ιδιωτική πολεοδόμηση. Για το λόγο αυτό προκάλεσε μεγάλη κοινωνική αναστάτωση. Θα πρέπει να γίνει μία σοβαρή δουλειά από Μηχανικούς, Συμβολαιογράφους και Νομικούς ώστε να κατατεθεί μία πρόταση που να αποκαταστήσει την κοινωνική αναστάτωση που προκάλεσε το Π.Δ. 732/93. Για την οριζόντια ιδιοκτησία θα πρέπει να σταματήσει η εκμετάλλευση από τις κατασκευαστικές εταιρείες.
Ο κ. Γ. Μουρλάς είπε ότι ο υπερπροστατευτισμός πολλές φορές λειτουργεί αρνητικά. Κάποιος που αγοράζει μία κατοικία θα επισκέπτεται το νησί και το χειμώνα αφήνοντας οικονομικά οφέλη.
Ο κ. Χρ. Γεωργούσης μίλησε εκ μέρους του Συλλόγου Μ.Ε.Α.Σ. Αρχίλοχος για αυθαιρεσίες, αδράνεια πολιτών και υπηρεσιών, εκχερσώσεις, οικοπεδοποιήσεις, παρανομίες και ρυπάνσεις. Το θέμα που προκύπτει είναι εάν θέλουμε ένα νησί που να ελκύει. Το Π.Δ. 732/93 λειτουργεί υπό προϋποθέσεις και δεν επιτρέπει οριζόντια και κάθετη κατάτμηση. Τα κτήρια που χτίζονται σ’ ένα ακίνητο θα πρέπει να έχουν στατική και λειτουργική ενότητα και να αποτελούν ένα ενιαίο αρχιτεκτονικό σύνολο προσαρμοσμένο στο περιβάλλον. Πολλοί παραβαίνουν το συγκεκριμένο Π.Δ. κάνοντας εν σειρά οικίες και μετά τη σύνδεση με το ηλεκτρικό ρεύμα ανοίγονται υπόγεια και γίνονται ισόγειες κατοικίες. Η υπερδόμηση προσφέρει προσωρινό εισόδημα αλλοιώνοντας το περιβάλλον όπως στον ?η Γιώργη Αντιπάρου. Οι Σύλλογοι αυτοί που παρουσιάζονται και κάνουν τα αιτήματα είναι πλασματικοί, είχαν γίνει σε όλη την Ελλάδα με σκοπό την υπερδόμηση και την ιδιωτική πολεοδόμηση.
Ο κ. Δήμαρχος είπε ότι θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει μία αρνητική απόφαση για την υπερδόμηση και την ιδιωτική πολεοδόμηση και να ζητήσει την τροποποίηση του Π.Δ. 732/93 ώστε να είναι αποθαρρυντικό για τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες γιατί μέχρι σήμερα είναι το αντίθετο δηλ. είναι απαγορευτικό για τους μικροϊδιοκτήτες και ευνοεί τις εταιρείες. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι δε θα θιγεί ο Παριανός μικροϊδιοκτήτης που θέλει να κτίσει για τα παιδιά του αλλά να περιοριστεί ο αριθμός των κατοικιών. Πρόκειται για κοινωνικό δικαίωμα σ’ ένα ανθρώπινο μέλλον. Στην Ελλάδα αντίθετα με ότι ισχύει στο εξωτερικό επιτρέπεται η εκτός σχεδίου δόμηση. Θα πρέπει να εστιαστεί το ενδιαφέρον στους παλιούς οικισμούς ώστε να αναζωογονηθούν και τα κτήριά τους να συντηρηθούν και να ανακαινιστούν. Η Πάρος αναπτύσσεται πληθυσμιακά από το 1971 μέσα από την τουριστική ανάπτυξη και χωρίς τη μεσολάβηση των κατασκευαστικών εταιρειών.  Το νησί δε θα πρέπει να βρεθεί αντιμέτωπο με καταστάσεις που θα ακυρώσουν την αξία του που είναι το φυσικό του περιβάλλον.


Το Δημοτικό  Συμβούλιο,
          αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 108 του Π.Δ. 410/1995 του ΔΚΚ, του Π.Δ. 732/1993, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει ομόφωνα,

1. Απορρίπτει το αίτημα του Εξωραϊστικού Συλλόγου Νταμουλή Κώστου για τη χορήγηση άδειας πολεοδόμησης 150 στρεμμάτων ιδιοκτησίας του στην περιοχή Νταμουλή του Δημοτικού Διαμερίσματος Κώστου.
2. Τοποθετείται αρνητικά στην υπερδόμηση του νησιού και την ιδιωτική πολεοδόμηση που αλλοιώνει τη φυσιογνωμία του νησιού.
3. Να ζητηθεί από τους Μηχανικούς, Νομικούς και Συμβολαιογράφους του νησιού να κατατεθεί πρόταση για την τροποποίηση του άρθρου 2 του Π.Δ. 732/1993 ώστε να λειτουργεί αποθαρρυντικά για τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες περιορίζοντας τον αριθμό των κτηρίων που μπορούν να κατασκευαστούν σε ένα ακίνητο σε δύο ή τρία χωρίς έτσι να θίγονται τα συμφέροντα των Παριανών μικροϊδιοκτητών. Η πρόταση αυτή κατόπιν της έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο θα υποβληθεί για έγκριση από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ..
4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.
                                          
                  Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό:  490/2005.
                  Ύστερα  από την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η συνεδρίαση.
                   Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

      Ο Δήμαρχος               Ο Πρόεδρος                              Τα Μέλη
            (Τ.Υ.)                         (Τ.Υ.)                                      (Τ.Υ.)
Ραγκούσης Ιωάννης     Βλαχογιάννης Χρήστος             Αργουζής Κων/νος
                                                                                         Αρκάς Αντώνιος
                                                                             Αρκουλής Νικόλαος
     Βελέντζας Φραγκίσκος
     Λουκής Γεώργιος
     Μπιζάς Κων/νος
     Παυλάκης Ευστράτιος
     Ραγκούσης Εμμανουήλ
     Ραγκούσης Μοσχονάς
                                                                             Σκανδάλης Κων/νος
                                                                             Τριβυζά-Φραντζή Μαρία
                                                                             Φραγκούλη Μαρουσώ
     Φραγκούλης Νικόλαος
                                                                             Χανιώτη-Σκορδίλη Νικολέτα
                                 Χατζόπουλος Ηρακλής
      


                                 Για την ακρίβεια

  Ο Δήμαρχος  Παρίων                                                  Η Γραμματέας
                
                                            

Ιωάννης Ν. Ραγκούσης                                              Κυριακή Αλιπράντη13ο ΤεύχοςΤο άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=829