Λιμάνι Νάξου: αποσπάσματα από την εισήγηση στο Σ.τ.Ε.
Ημερομηνία Saturday, March 31 @ 20:48:37 UTC
Θέμα Νάξος


Το άρθρο που ακολουθεί δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Ναξία" και αναφέρεται στην προεισήγηση που συνέταξε ο βοηθός εισηγητή κ. Γκέρτσος. Γνωρίζουμε ότι, στη συνέχεια, η εισηγήτρια κ. Θεοφιλοπούλου κατέθεσε την εισήγησή της με βάση το κείμενο του κ. Γκέρτσου.

Η διαδικασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχει ως εξής: Το Συμβούλιο, κατά την προκαθορισμένη ημέρα συνεδρίασης ακούει τον Εισηγητή, που έχει καταθέσει την εισήγησή του 5 ημέρες πριν. Παράλληλα με τον Εισηγητή, έχει εργασθεί ο Βοηθός Εισηγητής, που συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία του φακέλου από τους διαδίκους και τις εμπλεκόμενες Δημόσιες Υπηρεσίες, έχει μελετήσει τα έγγραφα, την αίτηση, τις τυχόν παρεμβάσεις και τα υπομνήματα. Ακολούθως, ο Βοηθός Εισηγητής συντάσσει την εισήγησή του, την οποία μελετά ο Εισηγητής μαζί με όλο το φάκελο, ώστε να υποβάλει στο Δικαστήριο την δική του Εισήγηση. Τέλος, κατά την συνεδρίαση ακούγονται ο Εισηγητής και οι διάδικοι (αιτούντες και παρεμβαίνοντες). Το Δικαστήριο διασκέπτεται και τέλος εκδίδεται η απόφασή του. Η υπόθεση της αιτήσεως ακυρώσεως για το Λιμάνι της Νάξου βρίσκεται στο στάδιο κατά το οποίο έχει υποβληθεί η (προ)εισήγηση από 41 σελίδες, του Βοηθού Εισηγητή κ. Γκέρτσου. Ως την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές δεν φαίνεται να έχει κατατεθεί η εισήγηση της Εισηγήτριας κ. Θεοφιλοπούλου. Η προεισήγηση, στα βασικά της σημεία έχει ως εξής: Κατ’ αρχήν εξετάζεται το παραδεκτό και η αρμοδιότητα του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ για να κρίνει την αίτηση, η νομιμοποίηση και το έννομο συμφέρον των αιτούντων, οι οποίοι είτε είναι δημότες και κάτοικοι Νάξου, είτε διαμένουν εκτός αλλά έχουν περιουσιακά συμφέροντα στο νησί. Ακολούθως εξετάζεται αν η αίτηση ασκήθηκε εμπρόθεσμα, δηλαδή «σε χρόνο που δεν την καθιστά εκπρόθεσμη». Στο κεφάλαιο αυτό της εισήγησης αναλύονται τα επιχειρήματα και των δύο πλευρών και το συμπέρασμα είναι ότι η αίτηση είναι παραδεκτή και εμπρόθεσμη. Συνεχίζει η εισήγηση με παράθεση του ιστορικού και αναφορά σε αποφάσεις του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και του Υπ.Πο. (σχετικά με τους κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους). Αναλύεται το δικόγραφο της αίτησης των 33 συμπολιτών μας και οι λόγοι που αυτοί προβάλλουν, ένας προς έναν, καθώς και οι πρόσθετοι λόγοι, αλλά και οι αντιρρήσεις και τα αντίθετα επιχειρήματα του παρεμβαίνοντος Δήμου Νάξου και των Υπομνημάτων που έχουν αποστείλει τα Υπουργεία. Οι προτεινόμενοι από τους αιτούντες λόγοι ακυρώσεως, συνοψίζονται από τον συντάκτη της εισηγήσεως στις παρακάτω θεματικές ενότητες. Κάθε ενότητα εξετάζεται διεξοδικά από άποψη νομοθεσίας, νομολογίας, κειμένων χωροταξικών και άλλων διατάξεων: α) Έλλειψη εξέτασης εναλλακτικών λύσεων κατά την χωροθέτηση του λιμένα σε άλλο σημείο της νήσου. Σ’ αυτό η εισήγηση καταλήγει ότι, εφ’ όσον στην πραγματικότητα σκοπείται η δημιουργία ενός νέου μεγάλου λιμένα με τον διπλασιασμό των θέσεων ελλιμενισμού, την αύξηση των χερσαίων εγκαταστάσεων και την προβλεπόμενη κίνηση, ο οποίος όμως νέος λιμένας δεν έχει χωροθετηθεί ορθά, εκτιμά δε ότι το έργο μόνο βραχυπρόθεσμα θα δώσει κάποιες λύσεις ενώ μακροπρόθεσμα η ίδια η μελέτη προτείνει την εξεύρεση άλλης θέσης εκτός της Πόλης β) Έλλειψη προστασίας των ενάλιων αρχαιοτήτων στο χώρο που θα κατασκευαστεί το μεγαλύτερο μέρος του λιμένα. Στο ζήτημα αυτό η εισήγηση θεωρεί ότι οι αιτιολογίες του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, έστω και με τους περιορισμούς που θέτουν, είναι ανεπαρκείς, καθώς δεν έχουν προβλεφθεί τα επιβαλλόμενα μέτρα προστασίας των αρχαιοτήτων, «περιλαμβανομένης και της μηδενικής λύσεως» γ) Επιπτώσεις στον οικισμό της Χώρας της Νάξου (υπέρβαση της φέρουσας ικανότητας της νήσου και ειδικότερα της Χώρας από την κατασκευή του λιμένα, αλλοίωση του παραδοσιακού χαρακτήρα του οικισμού της Χώρας Νάξου, έλλειψη μελέτης για τον αντίκτυπο της κατασκευής του λιμένα στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Χώρας Νάξου). Για όλα αυτά ο Εισηγητής εκτιμά ότι το έργο εμπνέεται κατ’ αρχήν από καθαρά οικονομικό προσανατολισμό και όχι με γνώμονα το σεβασμό του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του οικισμού της Χώρας Νάξου. Ότι δεν εξετάστηκαν οι επιπτώσεις μιας τέτοιας κλίμακας τεχνικού έργου στην ακτογραμμή και στο τοπίο, στις χρήσεις γης και στους όρους διαβίωσης των κατοίκων. Ότι δεν έχει μελετηθεί η υπέρβαση των ορίων κορεσμού του οικισμού που θα προκύψει από την λειτουργία του λιμανιού, ότι το έργο προσκρούει στο υπάρχον νομικό καθεστώς προστασίας του παραδοσιακού οικισμού και αρχαιολογικού χώρου. Αναφέρεται δε στην γνωμοδότηση του συντοπίτη μας καθηγητή του Τομέα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου Κ. Χατζημιχάλη, καταλήγοντας ότι, αν και η Μελέτη αναγνωρίζει την ύπαρξη κυκλοφοριακού προβλήματος ακόμα και χωρίς τις σκοπούμενες επεκτάσεις, δεν προβλέπεται συγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισης της αύξησης των κυκλοφοριακών φόρτων που αναμένεται να προκληθούν και απλώς διατυπώνεται η ευχή για μελλοντική εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης. δ) Μη πρόβλεψη επέκτασης του λιμένα στο Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό ούτε στο Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο. Η εισήγηση προτείνει την απόρριψη του λόγου αυτού, καθώς, έστω και γενικώς, προβλέπεται η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός του Λιμένα . ε) Πρόβλεψη του λιμένα αρχικώς ως τοπικού και εν συνεχεία χαρακτηρισμός του ως διεθνούς. Και ο λόγος αυτός προτείνεται να απορριφθεί, δεδομένου ότι ναι μεν ο λιμένας είναι τοπικής σημασίας, η προσβαλλόμενη πράξη όμως δεν τον χαρακτηρίζει διεθνή. Τέλος, στ) Κατασκευή της νότιας προβλήτας «επικινδύνων φορτίων» μη προβλεπόμενη από την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και μη εξέταση εναλλακτικών λύσεων κατά τη χωροθέτησή της. Η εισήγηση χωρίζει τον λόγο αυτόν σε δύο σκέλη, τον κρίνει απαράδεκτο ως προς την προκήρυξη της Περιφέρειας, διότι κατά το στάδιο του διαγωνισμού δεν εξετάζονται ελλείψεις της διαδικασίας περιβαλλοντικών εκτιμήσεων. Ωστόσο, προτείνεται να γίνει δεκτός ο λόγος ακυρώσεως διότι συνιστά πλημμέλεια η μη εξέταση εναλλακτικών λύσεων σε σχέση με την χωροθέτηση εγκαταστάσεων υποδοχής πλοίων με επικίνδυνα φορτία και δεν έχει εξετασθεί η καταλληλότητα της τελικώς επιλεγείσας θέσης σε σχέση με άλλες εναλλακτικές λύσεις. Έτσι, προτείνεται η αποδοχή της αιτήσεως.

Το άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=704