Αιγιαλός και Παραλία
Ημερομηνία Thursday, February 08 @ 23:10:08 UTC
Θέμα Νησιά


Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ
Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ
•Συγκεντρώνονται στη ζώνη αυτή το 70% των βιοµηχανιών, ισχύος πάνω από 150 HP
•Η πυκνότητα του πληθυσµού είναι διπλάσια από το σύνολο της χώρας
•Συγκεντρώνονται στη ζώνη αυτή το 40% των Δήµων και κοινοτήτων που ανήκουν διοικητικά σε44 από τους 54 νοµούς.
•Η ζώνη αυτή καλύπτει το 34% της συνολικής έκτασης της χώρας.Από τους αρχαίους χρόνους είχε επισηµανθεί ηανάγκη για τη δηµιουργία και την προστασία του τµήµατος αυτού της ξηράς που πρέπει να είναι κοινόχρηστο και να περιστοιχίζει τη θάλασσα. Το τµήµα αυτό είναι ο «αιγιαλός». Οι Ρωµαίοι θεσµοθέτησαν διατάξεις προστατευτικές του αιγιαλού που τον θεωρούσαν από τα πράγµατα που εξυπηρέτησαν την κοινή χρήση (In UsuPublico). Από τότε µάλιστα έδωσαν και τον επιστηµονικό ορισµό του αιγιαλού:«µέχρις ου το χειµέριον έξεισι κύµα»

Για τη χώρα µας η πρώτη διατύπωση του ορισµού του αιγιαλού έχει την προέλευσή τηςστο Βυζαντινορωµαϊκό Δίκαιο. Στο άρθρο 15 του από 21-6-1837 νόµου «περί διακρίσεωςτων κτηµάτων» τέθηκε ο πρώτος ορισµός τουαιγιαλού όπως είχε διατυπωθεί και από τους Ρωµαίους και ορίστηκε ότι ο αιγιαλός ανήκειστη Δηµόσια κτήση ή την Επικράτεια, δηλαδή στα κοινής χρήσης πράγµατα. Ο σκοπός της χρησιµοποίησης του αιγιαλού για κοινή χρήση πρώτη φορά καθορίστηκε ρητά µε ειδικό κανόνα του άρθρου 7 του Α.Ν. 2344/1940 µε τον οποίο ο αιγιαλός έχει κύριο και αρχικό προορισµό την επικοινωνία από τη θάλασσα προς την ξηρά και αντιστρόφως µπορεί δε να εξυπηρετεί και άλλους κοινωφελείς σκοπούς και να χρησιµεύει για εκµετάλλευση προς το συµφέρον του Δηµοσίου

Έτσι, µε τον Α.Ν. 2344/1940 έγινε η πρώτη προσπάθεια για την ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του θέµατος της διαχείρισης και προστασίας του αιγιαλού και της παραλίας. Στο Νόµο αυτό µπαίνουν για πρώτη φορά και διατάξεις διαπλατύνσεως του αιγιαλού για εκπλήρωση κυρίως του σκοπού της συγκοινωνίας µε λωρίδα γης από την παρακείµενη ξηρά που ονοµάζεται παραλία. Ο Α.Ν. 2344/1940 ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1940 - 1999 αιγιαλός είναι η «βρεχόµενη ζώνη ξηράς από τις µέγιστες συνηθισµένες αναβάσεις των κυµάτων. Η ζώνη πλάτους µέχρι 20 μ. πέραν του ορίου του αιγιαλού καλείται παραλία και είναι δηµόσιο κτήµα στο οποίο απαγορεύεται ηδόµηση

Όµως, ο καθορισµός του αιγιαλού και της παραλίας στα τοπογραφικάδιαγράµµατα έγινε:
• µε εξαιρετικά βραδείς ρυθµούς
• δεν ολοκληρώθηκαν οι απαλλοτριώσεις της ζώνης τηςπαραλίας
• δεν υπήρχε επιτήρηση των καταπατήσεων και των αυθαιρεσιών
• υπήρχε όµως έλλειψη κεντρικού καιπεριφερειακού σχεδιασµού
• Στο νόµο 2344/1940 δεν αναφέρεται πουθενά ηκλίµακα που πρέπει να συντάσσονται τα διαγράµµατα ούτε η µέθοδος για την εφαρµογή των οριογραµµών στο έδαφος
• Μέχρι και το 1967 τα τοπογραφικά διαγράµµατα για τον καθορισµό του αιγιαλού και της παραλίαςσυντάσσονταν σε µεγάλες κλίµακες, συνήθως1:2000
•οι οριογραµµές χαράσσονταν ως καµπύλες, µε καµία εξάρτησή τους από σταθερά σηµεία, λόγω της φύσης τους ακριβώς ως καµπύλες.

Έτσι από το 1970 περίπου, παρατηρούµε ότι τα διαγράµµατα συντάσσονται υπό κλίµακα 1:500, υπάρχουν υψοµετρικές καµπύλες κάθε µισό ή ένα µέτρο, σηµειώνονται όλες οι λεπτοµέρειες που αφορούν ένα τοπογραφικό διάγραµµα, δηλαδή τα τυχόν υπάρχοντα κτίσµατα, µορφολογία τουεδάφους, βλάστηση, πρανή κλπ., οι οποίες δίνουνµία σαφή αντίληψη της κατάστασης που επικρατείστην ακτή. Ταυτόχρονα, γίνεται χρήση της πολυγωνικής γραµµής, µε την οποία υπάρχει η δυνατότητα να εξασφαλισθούν τα όρια του αιγιαλού από σταθερά σηµεία και η οριογραµµή της παραλίας να χαραχθεί σε ορισµένη απόσταση από την οριογραµµή του αιγιαλού. Αποτέλεσµα όλων αυτών ήτανκαι είναι:
•η πολεοδοµική και χωροταξικήαναρχία των παράκτιων περιοχών
• η καταπάτηση του κοινόχρηστου αγαθού της ζώνης της παραλίας µε αποκλεισµό των πολλών προςόφελος των λίγων
• η καταστροφή του περιβάλλοντος

Σηµαντικές αλλαγές στον καθορισµό της ζώνης της παραλίας επέφερε το άρθρο23 του Ν. 1337/83 σύµφωνα µε το οποίοη παραλία ορίζεται σαν η συνεχόµενη του αιγιαλού ζώνη ξηράς µέχρι και βάθους 50 μ. Παρά τη σηµαντική επίδραση του νόµου 1337, ως το 1999 είχε οριοθετηθεί µόνο το 20% του ελληνικού αιγιαλού και µε αυτό το ρυθµό θα απαιτούνταν µισός αιώνας ακόµη για να ολοκληρωθεί. Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι ποτέ δεν έγιναν οι ακτές στο σύνολό τους αντικείµενο ιδιαίτερης νοµοθετικής φροντίδας από την πλευρά της Πολιτείας. Νοµοθεσία αποσπασµατική, πειραµατισµόςστη σχεδίαση και πολυαρχία είναι τα χαρακτηριστικά του τρόπου µε τον οποίο γίνεται η προστασία των ακτών

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ 2344/1940. Ύστερα από 60 χρόνια οι διατάξεις του Α.Ν. 2344/1940 θεωρούνταν αναχρονιστικές καθώς ήταν δεδοµένα τα προβλήµατα από:
α) την καταπάτηση της παράκτιας δηµόσιας γης
β) την υπέρµετρη συγκέντρωση πληθυσµού στηνπαράκτια ζώνη
γ) την έλλειψη ελεύθερων χώρων για κοινωνικέςεξυπηρετήσεις
δ) την άναρχη χωροταξική και πολεοδοµικήανάπτυξη και
ε) την καταστροφή του περιβάλλοντος µεανεξέλεγκτες προσχώσεις και αυθαίρετα έργα.
Γι’ αυτό το σκοπό το 1999, δηµιουργήθηκε ένα σχέδιο νόµου που είχε ως στόχο:
•το γρήγορο καθορισµό του αιγιαλού και της παραλίας µε προτεραιότητα στις περιοχές που παρατηρείται έντονη οικιστική ανάπτυξη
•την αποτελεσµατική προστασία και ορθολογικήαξιοποίηση και διαχείριση των χώρων αυτών
•Τέλος, µε το σχέδιο νόµου θα λύνονταν ταπροβλήµατα που αναδείχθηκαν τα τελευταία 50 χρόνια

Νόµος 2971/2001«Αιγιαλός» είναι η ζώνη ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις των κυµάτων της «Παλαιός αιγιαλός» είναι η ζώνη της ξηράς που προέκυψε από τη µετακίνηση της ακτογραµµήςπρος τη θάλασσα, οφείλεται σε φυσικές προσχώσεις ή τεχνικά έργα και προσδιορίζεται από τη νέα οριογραµµή του αιγιαλού και το όριο του παλιότερα υφιστάµενου αιγιαλού
«Παραλία» είναι η ζώνη ξηράς που προστίθεται στον αιγιαλό, καθορίζεται δε σε πλάτος µέχρι και(50) µέτρα από την οριογραµµή του αιγιαλού, προς εξυπηρέτηση της επικοινωνίας της ξηράς µε τη θάλασσα και αντίστροφα. Ο αιγιαλός, η παραλία, η όχθη και η παρόχθια ζώνη είναι πράγµατα κοινόχρηστα και ανήκουν κατά κυριότητα στο Δηµόσιο, το οποίο τα προστατεύει και τα διαχειρίζεται. Η προστασία του οικοσυστήµατος των ζωνών αυτών είναι ευθύνη του Κράτους

Αιγιαλός Δωδεκανήσου
Αιγιαλός είναι η ζώνη της ξηράς µέχρι του ορίου του µέγιστου συνήθους χειµερίου κύµατος επιπλέον δε, έξω των αστικών κέντρων, µία ζώνη εκ 12 µέτρων από του τοιούτου ορίου

Παραλία Δωδεκανήσου
•Όταν η περιοχή βρίσκεται µέσα σε αστικό κέντρο δεν καθορίζεται παραλία
•Όταν η περιοχή βρίσκεται έξω από αστικό κέντρο τότε η οριογραµµή της παραλίας ταυτίζεται µε το προς τη θάλασσα όριο ιδιοκτησιών, εφόσον βέβαια το όριο βρίσκεται έξω από τον αιγιαλό
Παράδειγµα διαγράµµατος αιγιαλού και παραλίας σύµφωνα µε διατάξεις του Κ.Δ.132/1929

Παράδειγµα διαγράµµατος αιγιαλού και παραλίαςσύµφωνα µε το Νόµο 2971/2001
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Η οριογραµµή του αιγιαλού χαράσσεται απότην Επιτροπή του άρθρου 3 ως πολυγωνική γραµµή πλησιέστερη στην πραγµατική φυσικήγραµµή και απεικονίζεται στο σχετικόδιάγραµµα µε ερυθρό χρώµα. Οι οριογραµµέςτης παραλίας και του παλαιού αιγιαλού απεικονίζονται µε κίτρινο και κυανό χρώµααντίστοιχα. Οι κορυφές των πολυγωνικών γραµµών έχουν ορθογώνιες συντεταγµένεςεξαρτηµένες από το τριγωνοµετρικό δίκτυο της χώρας

Η χάραξη γίνεται σε κτηµατογραφικό – υψοµετρικό διάγραµµα, µε κλίµακα τουλάχιστον 1:1000 στο οποίο αποτυπώνονται και τα όρια των περιλαµβανόµενων επίµέρους ιδιοκτησιών και οι εικαζόµενοι κύριοι αυτών. Τοδιάγραµµα αυτό είναι εξαρτηµένο από το τριγωνοµετρικό δίκτυο της χώρας, αναφέρεται σε µήκος ακτής τουλάχιστον πεντακοσίων (500) µέτρων ή περισσοτέρων, εφόσον το τµήµα που αποµένει µέχρι το επόµενο καθορισµένο τµήµα δεν υπερβαίνει τα διακόσια (200) µέτρα, και συντάσσεται από φορείς του δηµόσιου τοµέα, οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή ιδιώτες µηχανικούς, που έχουν από το νόµο το δικαίωµα για τη σύνταξη τέτοιων διαγραµµάτων, ελέγχεται και θεωρείται για την ακρίβειά του από µηχανικό της Κτηµατικής Υπηρεσίας. Η Επιτροπή για τη χάραξη της οριογραµµής του αιγιαλού και της παραλίας λαµβάνει υπόψη της ύστερα από αυτοψία τις φυσικές και λοιπές ενδείξεις, που επηρεάζουν το πλάτος του αιγιαλού και της παραλίας και ενδεικτικά:
α) τη γεωµορφολογία του εδάφους, αναφορικά µε κατηγορίες υψηλών και  χαµηλών ακτών, τη σύστασή του, καθώς και το φυσικό όριο βλάστησης,
β) την ύπαρξη, τα όρια και το είδος των παράκτιων φυσικών πόρων,
γ) τα πορίσµατα από την εκτίµηση των µετεωρολογικών στοιχείων της περιοχής,
δ) τη µορφολογία του πυθµένα,
ε) τον τοµέα ανάπτυξης κυµατισµού σε σχέση µε το µέτωπο τηςακτής,
στ) την ύπαρξη τεχνικών έργων στην περιοχή, που νοµίµως υφίστανται,ζ) τις τυχόν εγκεκριµένες χωροταξικές κατευθύνσεις και χρήσεις γης που επηρεάζουν την παράκτια ζώνη,
η) την ύπαρξη δηµόσιων κτηµάτων κάθε κατηγορίας που επηρεάζουν την παράκτια ζώνη

Οι κυριότεροι όµως παράγοντες από τους οποίουςεξαρτάται το πλάτος της ζώνης του αιγιαλού είναι :
α) η σφοδρότητα και η διεύθυνση των επικρατούντων ανέµων
β) το µήκος της προ του αιγιαλού ανοικτής θάλασσας
γ) η παλίρροια, και
δ) η τοπογραφία της ακτής

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΠΡΟΣΧΩΣΕΙΣ (άρθρο 12)
Αν η Επιτροπή (άρθρο 3) διαπιστώσει ότι η ακτή διαβρώνεται από τη θάλασσα, επιτρέπεται η κατασκευή, κατά τις διατάξεις περί δηµοσίων έργων, των αναγκαίων τεχνικών έργων στοναιγιαλό, την παραλία ή στη θάλασσα για την αποτροπή τηςδιάβρωσηςΑν από τη διάβρωση απειλείται ιδιωτικό κτήµα, µπορεί να επιτραπεί στον κύριό του να κατασκευάσει µε δαπάνη τουπρο της ιδιοκτησίας του, και µε την επίβλεψη µηχανικού, που έχει από το νόµο σχετικό δικαίωµα, τα ανωτέρω προστατευτικά έργα βάσει µελέτης που έχει εγκριθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΝοµαρχιακήςΑυτοδιοίκησης, που θα έχει και τον έλεγχο του έργου

Τα έργα αυτά ανήκουν στο Δηµόσιο, το οποίοµπορεί να τα καταργεί ή να τα µετατρέπειοποτεδήποτε για λόγους δηµοσίου συµφέροντος και ασφάλειας ή εθνικής άµυνας χωρίς καµία υποχρέωσή του, για αποζηµίωση ή για καταβολήτης δαπάνης του ιδιώτη. Αν γίνουν προσχώσεις χωρίς άδεια ή µε υπέρβαση της άδειας ή δεν εκτελούνται νόµιµα τα σχετικά έργα, δεν επιτρέπεται η αναχάραξη του αιγιαλού ήτης παραλίας. Οι εκτάσεις που δηµιουργούνται απότις προσχώσεις αυτές θεωρούνται αιγιαλός

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Πιστεύουµε ότι ο νέος Νόµος 2971/2001 θαολοκληρώσει τη θλιβερή εικόνα που δηµιούργησαν οι προηγούµενοί του. Και αυτό γιατί η βασική αιτία είναι:
•η έλλειψη πολιτικής για την αντιµετώπισητων δυναµικών διεργασιών της παράκτιαςζώνης,
• η έλλειψη προληπτικών µέτρων και οελλιπής καθορισµός του τί είναι δυναµικόφαινόµενο στην παραλία

Αυτό διαπιστώθηκε αρκετά νωρίς, µε τηνεµφάνιση του σχεδίου νόµου, το 1999. Κι αυτό διότι µε το νόµο αυτό νοµιµοποιούνται περίπου 250000 αυθαίρετα κτίσµατα που βρίσκονται στον αιγιαλό και την παραλία. Πρόκειται για οικόπεδα, τουριστικές, βιοµηχανικές και αλιευτικές εγκαταστάσεις τα οποία θα καταγραφούν, εφόσον δηλωθούν και θα νοµιµοποιηθούν. Νοµιµοποιούνται όλα τα αυθαίρετα που ανεγέρθηκαν προ του 1940 εφόσον βρίσκονται στην παραλία και όχι στον αιγιαλό. Η νοµιµοποίηση γίνεται αρκεί να υπάρχει κάποια αλληλουχία ιδιοκτησιακών τίτλων ή αν ο ιδιοκτήτηςαποδείξει ότι ήταν δικά του, έστω µέσω µαρτυριών, όχι όµως από χρησικτησίασε βάρος του δηµοσίου

Επίσης, νοµιµοποιούνται όλα τα κτίσµατα ήοικόπεδα (και πριν το 1940) τα οποίαβρίσκονται σήµερα στον αιγιαλό ή την παραλία λόγω της φυσικής διάβρωσης του τοπίου και τα οποία βεβαίως ήταν εκτός όταν αποκτήθηκαν. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να αποδείξουν ότι κάποτε συνέβη αυτό, δηλαδή από τη διάβρωση «βρέθηκε» η περιουσία τους στον αιγιαλό ή στην παραλία, είτε από τα σχέδια, αν υπήρχαν, είτε από αεροφωτογραφίες που τηρούνται στις αρµόδιες αρχές. Σε πόλεις και οικισµούς προ του έτους 1923 ή κάτω από 2000 κατοίκους, όπου δεν υπάρχει εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο, η οριογραµµή  της παραλίας δεν µπορεί να υπερβεί τη διαµορφωµένη πραγµατικά γραµµή δόµησης». Έτσι µε την προσθήκη αυτή ουσιαστικά οριοθετείται η νοµιµοποίηση των πραγµατικά παλαιών οικισµών, οι οποίοι όµως ανέρχονται σε εκατοντάδες σε ολόκληρη την Ελλάδα και κυρίως στα νησιά

Επιπλέον, νοµιµοποιούνται οι εγκαταστάσεις που αυθαιρέτως έχουν τοποθετηθεί εντός παραλίας ή αιγιαλού από ξενοδοχεία, βιοµηχανίες ή βιοτεχνίες ή και ιχθυοκαλλιέργειες µε την καταβολή ενός µακροχρόνιου µισθώµατος. Συγκεκριµένα αναφέρεται στο άρθρο 27: «Έργα που έχουν γίνει ως την ισχύ του νόµου 2242/94 στον αιγιαλό, στην παραλία ή στη θάλασσα χωρίς άδεια ή µε υπέρβαση αυτής και κατά παράβαση των κειµένων διατάξεων επιτρέπεται να νοµιµοποιηθούν εφόσον συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις και υποβληθεί αίτηση προς την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών µηνών από της ισχύουσας του παρόντος νόµου. Για τηνοµιµοποίηση των πιο πάνω έργων απαιτείται προηγουµένως η καταβολή αποζηµίωσης για την αυθαίρετη χρήση του αιγιαλού ήτης παραλίας, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις» [5].
δυναµικές διεργασίες που πρέπει να αναφερθούν και οι περιπτώσεις τους δεν περιλαµβάνονται στο Νόµο 2971/2001 είναι οι παρακάτω [2]:1. Οι σεισµογενείς καταβυθίσεις παράκτιων περιοχών µέχριβάθους 200 m. Παράδειγµα η περιοχή της Αιγιαλείας της Ν. Αχαΐας το 1962. Η διάβρωση των ακτών από φυσικά αίτια, όπως οι αµµώδεις παραλίες της Κω, όπου εµφανίζονται φαινόµενα διάβρωσης σε µια περίοδο 50 χρόνων µε ταχύτητα 2 m/χρόνο και φαινόµενα πρόσχωσης µε 3 m/χρόνο. Τελικά το νησί διαβρώνεται. Η διάβρωση από βραδεία καταβύθιση της ακτής, όπως σε περιοχή της Ανατολικής Κρήτης που κατακλύζεται από τη θάλασσα. Είναι γνωστό ότι η Ανατολική Κρήτη βυθίζεται και αναδύεται

Η προφανής από τα παραπάνω δυναµική της ζώνης του αιγιαλού και της παραλίας επιβάλλει [2]: Τη δηµιουργία ψηφιακού αρχείου όλων των ακτών σε κλίµακα1/50000 ή και µεγαλύτερη που θα διαχωρίζει µε θεµατικό τρόπο τη δυναµική επικινδυνότητά τους και θα περιέχει γεωµετρικά, γεωλογικά, µετεωρολογικά κλπ. στοιχεία. Αυτό το εθνικό αρχείοακτών θα πρέπει να ενηµερώνεται για κάθε αλλαγή που θασυµβείΤην πρόβλεψη της µεταφοράς των καλλιεργειών ή του συντελεστή δόµησης σε άλλες ασφαλείς περιοχές σε περίπτωση που προκύπτει µεσοπρόθεσµα πρόβλεψη κατάκλισης από τη θάλασσα λόγω του φαινοµένου του θερµοκηπίου ή άλλωνξαφνικών φαινοµένων (π.χ. καταβύθιση από σεισµό). Η περίπτωση βέβαια των προσχώσεων δεν αποτελεί πρόβληµα αλλά πλεονέκτηµα1.Την ενοποίηση της νοµοθεσίας για όλο τον Ελληνικόπαραλιακό χώρο και όχι τη διαφορετική µεταχείριση ακτών (π.χ. Δωδεκάνησα).Την ξεκάθαρη απαίτηση των τεχνικών προδιαγραφών για τις µετρήσεις και τις ακρίβειες του τοπογραφικού διαγράµµατος. Μόνο έτσι τα διαγράµµατα θα έχουν συνέχεια και αξιοπιστία. Την ανάθεση της εποπτείας και του ελέγχου των οριοθετήσεωνσε µία και µόνη Υπηρεσία στελεχωµένη κατάλληλα.11ο ΤεύχοςΤο άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=539