Σύρος - Παράνομες δραστηριοτήτες
Ημερομηνία Friday, November 03 @ 01:09:07 UTC
Θέμα Σύρος


Σχετικά με το θέμα των παράνομων δραστηριοτήτων ιδιώτη στην περιοχή Μαντρόνια η Ένωση Πολιτών Σύρου έστειλε στην πολεοδομία την παρακάτω επιστολή:
Ερμούπολη 03-07-2006

                               ΠΡΟΣ :
                              ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

                                         1. Νομάρχη κ. Δημήτριο Μπάιλα

               2. Δ/νση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος
                                              Πρ/νο κ. Δημ. Μπουντούρη
                                              Τμήμα Περιβάλλοντος
                     -κ. Παν. Βούρο  / - κα. Ολ. Τασσοπούλου

                                          ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
                                          
                                             Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου
                                             κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών
                                          

Θέμα :   Τήρηση Περιβαλλοντικών Όρων και Αδειών Λειτουργίας Δραστηριοτήτων  κ. Αλοΐσιου Σαργολόγου στη θέση «Μαντρόνια» ν. Σύρου

        Σχετικά : α) Το με Α.Π. Δ.Π. οικ. 10515 / 23-12-2005 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Ν.Α.Κ., με  το συνημμένο με α/α 1 Πρακτικό της 09ης -12-2005 του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος      (Κ.Ε.ΠΕ.) Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων.
β) Η από 08-11-2005 Επιστολή – Διαμαρτυρία , με συνημμένες 150 περίπου υπογραφές των κατοίκων των οικισμών Βάρης – Ατελιού – ?νω Μάννα, σχετικά με τα συσσωρευμένα προβλήματα της Περιοχής «Μαντρόνια» και του αιτήματος για σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία του Κ.Ε.ΠΕ. Ν.Α.Κ, για την Περιοχή.
γ) Η από 14-02-2005, επίσης σχετική με το εν λόγω θέμα, επιστολή, με συνημμένες 100 υπογραφές, των κατοίκων των οικισμών Βάρης – Ατελιού – ?νω Μάννα.
δ)Το με Α.Π. Δ.Π. 7650/02/28-11-2005 απαντητικό έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Ν.Α.Κ. με τα συνημμένα του: έκθεση αυτοψίας αυθαιρέτου κατασκευής με α.α 65/2000(30-11-2000) ιδιοκτησίας Νικολάου Σαργολόγου στη θέση «Μαντρόνια», η οποία διαβιβάστηκε  με τα με Α.Π έγγραφα, Δ.Π.οικ.3700/21-06-2000 προς Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου και Δ.Π. οικ. 7264/21-12-2000 προς Α.Τ.Τ. Ερμούπολης κ.λπ., προς την Ένωση Πολιτών Σύρου «ΕΥΠΛΟΙΑ».
ε)Οι από 28-11-2005 και η από 08-10-2002 επιστολές, σχετικά με το ίδιο θέμα, της Ένωσης Πολιτών Σύρου «ΕΥΠΛΟΙΑ».


Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών και ιδιαίτερα:

Α)Του συνημμένου Πρακτικού του (α) σχετικού, σύμφωνα με το οποίο η Διοίκηση, «λόγω του γεγονότος ότι οι επεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί είναι μεγάλης κλίμακας και μη αναστρέψιμες οι περισσότερες», εισηγήθηκε προς την πολιτική ηγεσία της Ν.Α.Κ. :

α) «Την έκδοση απόφασης για την επιβολή προστίμου, στον κ. Σαργολόγο Αλοΐσιο του Νικολάου, ύψους 50.000€»,

β)«Την άμεση παύση του συνόλου των εργασιών και δραστηριοτήτων που δεν είναι αδειοδοτημένες»,

γ)«Την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος εντός 6 μηνών»

δ) «Την σύνταξη και υποβολή αρμοδίως, εντός 3 μηνών, Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων»

Β)Των συνημμένων του (δ) σχετικού εγγράφων και ιδιαίτερα της από 30-11-2000 και με α/α 65/2000 Έκθεσης Αυτοψίας Αυθαιρέτου Κατασκευής και Υπολογισμού Προστίμου στην ιδιοκτησία Νικόλαου Σαργολόγου του Αλοΐσιου σύμφωνα με την οποία:
α)Αφενός, λόγω μη υποβολής ενστάσεως, η διαδικασία του αυθαίρετου είχε τελεσιδικήσει και διαβιβαζόταν αρμοδίως ( όπως Εισαγγελία Πρωτοδικών, Αστυνομικό Τμήμα Ερμούπολης, Δήμους Ερμούπολης και Ποσειδωνίας, Κτηματική Υπηρεσία, Ι.Κ.Α.κ.λπ.) για τις περαιτέρω ενέργειες των εμπλεκομένων Υπηρεσιών.

β)Αφετέρου επιβαλλόταν πρόστιμα: Ανέγερσης ύψους 1.624.000 δρχ. και Διατήρησης, σε ετήσια βάση, ύψους 203.000 δρχ.

Μετά τα παραπάνω και επειδή έως σήμερα δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση επί του θέματος, οι δε δραστηριότητες στην εν λόγω περιοχή συνεχίζονται, παρά τα ανωτέρω αναφερόμενα, να εκτελούνται κανονικότατα, επανερχόμαστε και  θα παρακαλούσαμε όπως μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν – λόγω του γεγονότος ότι έχει ήδη παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα, άνω των έξι μηνών από το (α) σχετικό και άνω των έξι (6) ετών από το (δ) σχετικό, για τα ακόλουθα:

Ι) Εάν έχουν εφαρμοστεί τα αναφερόμενα (α), (β), (γ) και (δ) της παραπάνω Α Ενότητας του εγγράφου μας,

ΙΙ) Εάν έχουν εφαρμοστεί τα (α) και (β) αναφερόμενα της παραπάνω Β Ενότητας του εγγράφου μας,

κοινοποιώντας μας τα σχετικά έγγραφα και αποφάσεις, που αφορούν σε όλα τα παραπάνω.

Σε αναμονή απαντήσεων σας

                                             ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΥΡΟΥ «ΕΥΠΛΟΙΑ»


 9ο ΤεύχοςΤο άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=460