Αιολικά Πάρκα:Γνωμοδότηση για την βιωσιμότητα των αιολικών πάρκων του Μ. Δεκλερή
Ημερομηνία Friday, July 21 @ 00:48:42 UTC
Θέμα Νησιά


ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΟΣ

(Απόσπασμα)
.......................................................................................................................................................................................................................................

Η συστημική δόμηση του προβλήματος της βιωσιμότητος των αιολικών πάρκων οφείλει να λάβει υπ’ όψιν της τουλάχιστον τους εξής ουσιώδεις παράγοντες:
1. Οι Ευρωπαϊκές Συνθήκες του Μάαστριχτ (1992) και ?μστερνταμ (1997) κατοχυρώνουν την Αρχή της Βιωσιμότητος υπό την έννοια ότι οιαδήποτε δημόσια πολιτική πρέπει να ενσωματώνει κριτήρια βιωσιμότητος.
2. Τόσο το Διεθνές όσο και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο κατοχυρώνουν ρητώς και σαφώς την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
3. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί πολιτική απελευθερώσεως της αγοράς ενεργείας, η οποία καθίσταται ούτω υποχρεωτική για τα κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάς.
4. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταρτίζει και εφαρμόζει από ετών προγράμματα αναπτύξεως ανανεωσίμων πηγών ενεργείας, στα οποία συμμετέχουν τα κράτη-μέλη της Ενώσεως και η Ελλάς. 
5. Η ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προβλέπει την διείσδυση καθαράς ηλεκτρικής ενεργείας στο υπάρχον σύστημα κατά ποσοστό τουλάχιστον 20% μέχρι το έτος 2010. 
6. Το Ελληνικό Σύνταγμα κατοχυρώνει ρητώς στο άρθρο 24 την προστασία του περιβάλλοντος, φυσικού και πολιτιστικού, και την Αρχή της Βιωσιμότητος (αειφορίας).
7. Οι αρχές αυτές επιβάλλουν την διαφύλαξη του φυσικού κεφαλαίου.
8. ?κρως ευαίσθητα οικοσυστήματα (υγρότοποι, βιότοποι, δρυμοί, περιοχές Natura 2000, περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, αισθητικά δάση κλπ) τυγχάνουν απολύτου προστασίας.
9. Ευπαθή οικοσυστήματα (δάση, ακτές, βουνά, μικρά νησιά κ.λπ.) επιδέχονται μόνον ηπία διαχείριση.
10. Δασικές εκτάσεις και τεχνητά οικοσυστήματα (ελαιώνες κ.λπ.) προστατεύονται επίσης.
11. Το φυσικό ανάγλυφο προστατεύεται καθ’ εαυτό και ως μέρος αισθητικού τοπίου.
12. Στο πλαίσιο της μόνης επιτρεπτής βιωσίμου γεωργίας, προστατεύονται η ακεραιότης και η χρήση της γεωργικής γης.
13. Στα πλαίσια της προστασίας του πολιτιστικού κεφαλαίου της χώρας, προστατεύονται οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μνημεία, οι παραδοσιακοί οικισμοί κ.λπ.
14. Βασική εγγύηση για την προστασία του περιβάλλοντος και την επιβολή της βιωσιμότητος, είναι η ορθολογική χωροταξία.
15. Περιβάλλον, χωροταξία και βιωσιμότης είναι αλληλένδετα.
16. Η αρχή της βιωσιμότητος επιβάλλει διαμόρφωση και διατήρηση βιωσίμου αστικού περιβάλλοντος στους οικισμούς της χώρας.
17. Βασικό στοιχείο της βιωσίμου υποδομής της χώρας είναι το λειτουργικό και ανεμπόδιστο οδικό δίκτυο.
18. Υπό το κράτος της αρχής της βιωσιμότητος, δεν είναι επιτρεπτή η συνέχιση της λειτουργίας του παραδοσιακού ενεργειακού συστήματος.
19. Εύλογο χρονοδιάγραμμα αντικαταστάσεως του συστήματος αυτού από σύστημα καθαράς ενεργείας, είναι ανεκτό.
20. Βιώσιμο είναι μόνο το ενεργειακό σύστημα που στηρίζεται στις αρχές εξοικονομήσεως ενεργείας, διαχειρίσεως ζητήσεως και ανακυκλώσεως.
21. Με τον νόμο 2773/1999 εισάγεται και στην Ελλάδα η πολιτική απελευθερώσεως της αγοράς ενεργείας από το μονοπώλιο της ΔΕΗ.
22. Η μέχρι τούδε ελληνική ενεργειακή πολιτική ανανεωσίμων πηγών υπήρξε ανεπαρκής και αναποτελεσματική.
23. Με τον νόμο 2743/2001 επεδιώχθη η ταχεία προώθηση της εγκαταστάσεως αιολικών πάρκων εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος.
24. Τα αιολικά πάρκα είναι πράγματι ογκώδεις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
25. Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις των αιολικών πάρκων μπορούν να προκαλέσουν σημαντική βλάβη στο περιβάλλον.
26. Η εγκατάσταση αιολικών πάρκων εντός δρυμών και δασών συνεπάγεται εκτεταμένη και ανεπανόρθωτη βλάβη αυτών (αποψίλωση όχι μόνο για τον χώρο εγκαταστάσεως, αλλά και για την διάνοιξη οδών προς διέλευση βαρέων οχημάτων μεταφερόντων τις ογκώδεις ανεμογεννήτριες).
27. Η εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε υγροτόπους και βιοτόπους συνεπάγεται σημαντική καταστροφή ορνιθοπανίδος, όχι μόνο λόγω της συχνής προσκρούσεως των πτηνών στις ανεμογεννήτριες, αλλά κυρίως λόγω περιορισμού των ζωτικών πεδίων πτήσεως, υποβαθμίσεως των ενδιαιτημάτων και διαταράξεως των μεταναστευτικών διαδρόμων.
28. Οι ογκώδεις ανεμογεννήτριες (διαστάσεις: 65μ. ύψος, 40μ. άνοιγμα πτερυγίων, 20τμ. εμβαδόν βάσεως) είναι απολύτως ασύμβατες με την κλίμακα του ελληνικού τοπίου.  Επομένως προκαλούν οπουδήποτε αισθητική βλάβη, ακριβώς όπως οι πυλώνες της ΔΕΗ.  Η αισθητική βλάβη είναι καταστροφική προκειμένου περί των τοπίων ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, αισθητικών δασών κ.λπ.
29. Ο τρόπος συνδέσεως των αιολικών πάρκων με το δίκτυο της ΔΕΗ δεν έχει καθορισθεί, προϋποθέτει όμως δίκτυα που θα βλάψουν και αυτά το περιβάλλον κατά τον προεκτεθέντα τρόπο.
30. Η ηλεκτρική ενέργεια από τα αιολικά πάρκα είναι καθαρή, δηλ. δεν ρυπαίνει την ατμόσφαιρα.
31. Ο νόμος 2773/1999 προκάλεσε κύμα αθρόων ιδιωτικών επενδύσεων σε αιολικά πάρκα.
32. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτεί τις εγκαταστάσεις αιολικής ενεργείας.
33. Υπάρχει αθρόα και απρογραμμάτιστη χορήγηση διοικητικών αδειών για αιολικά πάρκα.
34. Οι ιδιωτικές επενδύσεις προκαλούν παραχωρήσεις δασών και δασικών εκτάσεων από την Διοίκηση.
35. Οι ιδιωτικές επενδύσεις προκαλούν πωλήσεις γεωργικής γης.
36. Το αιολικό δυναμικό της Ελλάδος είναι σημαντικό.
37. Το αιολικό δυναμικό της Ελλάδος έχει χαρτογραφηθεί.
38. Δεν υπάρχει Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο για τα αιολικά πάρκα.
39. Παράνομα αιολικά πάρκα νομιμοποιούνται με τις διατάξεις του νόμου 2743/2001.
40. Η αισθητική βλάβη του τοπίου από τα αιολικά πάρκα μπορεί να βλάψει τον τουρισμό.
Η απαρίθμηση των ανωτέρω παραγόντων είναι ενδεικτική διότι προδήλως υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι εμπλέκονται στο πρόβλημα.  Λ.χ. οι ευνοϊκές επιπτώσεις στην Απασχόληση και ενδεχομένως στην εγχώρια Βιομηχανία, αν η χώρα ακολουθούσε μια καλώς σχεδιασμένη και συνεπή πολιτική για τα αιολικά πάρκα, τουθ’ όπερ δεν έχει πράξει …


Αθήνα, 25.9.20027ο ΤεύχοςΤο άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=341