Α.Π.Μ. - Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Πρωτόκολλο συνεργασίας
Ημερομηνία Tuesday, March 24 @ 16:18:04 UTC
Θέμα ?λλη Ελλάδα


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μεταξύ της  Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
και του Αντιπυρηνικού Παρατηρητηρίου Μεσογείου

Σήμερα Παρασκευή 20 Μαρτίου 2009 στην πόλη της Ρόδου, του Νομού Δωδεκανήσου, από τον Κοσμήτορα της «Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (εφεξής αποκαλούμενης «ΣΑΕ») καθηγητή κ Φραγκίσκο Καλαβάση από τη μια μεριά, και από τον Πρόεδρο του «Αντιπυρηνικού Παρατηρητηρίου» Μεσογείου (εφεξής αποκαλούμενου «ΑΠΜ») κ Θανάση Αναπολιτάνο από την άλλη, υπογράφεται το ακόλουθο Πρωτόκολλο Συνεργασίας:

ΑΡΘΡΟ 1
Τα συμβαλλόμενα μέρη επιδιώκουν τη συνεργασία σε εκπόνηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης διαφόρων κοινωνικών ομάδων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών για την απαλλαγή της Μεσογείου και όλης της Ανθρωπότητας από την πυρηνική απειλή  και τους άλλους κινδύνους που απειλούν την ποιότητα Ζωής και αποκλείουν τις δυνατότητες για ένα αειφόρο μέλλον.

ΑΡΘΡΟ 2
Τα συμβαλλόμενα μέρη επιδιώκουν την εκπόνηση ερευνητικών προτάσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη διαμόρφωση νέων καταναλωτικών προτύπων, καθώς και για την προώθηση των ανανεώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον πηγών ενέργειας και τη θέσπιση μέτρων.

ΑΡΘΡΟ 3
Τα συμβαλλόμενα μέρη επιδιώκουν τη συνεργασία για υποβολή προτάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής σχετικά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) με χώρες της Μεσογείου. Πιο συγκεκριμένα, θα μελετηθεί η εκπόνηση κοινών προγραμμάτων Π.Ε., ανταλλαγές φοιτητών και διοργάνωση από κοινού επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και σεμιναρίων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

ΑΡΘΡΟ 4
Τα συμβαλλόμενα μέρη ενεργούν από κοινού για την υποβολή προτάσεων πολιτικής σχετικά με την εξοικονόμηση και την προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε θέματα περιβάλλοντος και αειφορίας, με απώτερο στόχο το συντονισμό για δραστηριότητες, πρωτοβουλίες, κινητοποιήσεις και κοινές δράσεις.

ΑΡΘΡΟ 5
Τα συμβαλλόμενα μέρη επιδιώκουν τη συνεργασία σε διοργάνωση ημερίδων/συνεδρίων και γενικότερα εκδηλώσεων διάχυσης πληροφορίας και ενημέρωσης (π.χ. εκδόσεις, εμφάνιση σε ΜΜΕ), σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο για τις επιπτώσεις της πυρηνικής βιομηχανικής δραστηριότητας που συνιστούν απειλή για τη Ζωή, την Ειρήνη και το Περιβάλλον και υπονομεύουν τις προοπτικές για αειφόρο, βιώσιμη ανάπτυξη.

ΑΡΘΡΟ 6
Τα συμβαλλόμενα μέρη επιδιώκουν την ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία σε δημιουργία βάσεων δεδομένων -από εκπαιδευτικό υλικό Π.Ε. μέχρι συστήματα ή εφαρμογές GIS- για την ανάδειξη των περιβαλλοντικών προβλημάτων που δημιουργούνται από τη χρήση των πυρηνικών όπλων και των πυρηνικών αντιδραστήρων ισχύος με στόχο την ευαισθητοποίηση, την αφύπνιση και την από κοινού δράση σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

ΑΡΘΡΟ 7
Τα συμβαλλόμενα μέρη επιδιώκουν τη συνεργασία και συμμετοχή σε διεθνή Δίκτυα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Μεσογείου για θέματα περιβάλλοντος, ειρήνης, προστασίας ανθρώπινων δικαιωμάτων .

ΑΡΘΡΟ 8
Τα συμβαλλόμενα μέρη επιδιώκουν τη συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα της Μεσογείου, προπτυχιακά και μεταπτυχιακά, για την ανάδειξη των περιβαλλοντικών προβλημάτων και την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους με την από κοινού λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων.

ΑΡΘΡΟ 9
Τα συμβαλλόμενα μέρη επιδιώκουν τη συνεργασία για την έκδοση στη Ρόδο διεθνούς επιστημονικού περιοδικού με έρευνες και άρθρα από διακεκριμένους επιστήμονες όλων των χωρών της Μεσογείου για την πληρέστερη ενημέρωση των τελευταίων εξελίξεων στο Διεθνή χώρο.

ΑΡΘΡΟ 10
Τα συμβαλλόμενα μέρη επιδιώκουν τη συνεργασία, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, για την έκδοση διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού για την ευαισθητοποίηση και ανάληψη δράσεων πολιτών, φορέων και κοινωνικών ομάδων στο πλαίσιο του σεβασμού του περιβάλλοντος και της διασφάλισης ποιοτικών συνθηκών ζωής για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενεές.

ΑΡΘΡΟ 11
Για την υλοποίηση του Πρωτοκόλλου αυτού ορίζεται Κοινή Επιτροπή από τους συνυπογράφοντες φορείς αποτελούμενη από 2 εκπροσώπους του ΑΠΜ και 2 εκπροσώπους της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. Όλες οι αποφάσεις της Κοινής Επιτροπής θα λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία  ?.

ΑΡΘΡΟ 12
Το παρόν Πρωτόκολλο μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών.Το άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=2772