Εγκρίθηκε το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ
Ημερομηνία Tuesday, November 18 @ 19:40:43 UTC
Θέμα ?λλη Ελλάδα


Εγκρίθηκε το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ

 Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2008Ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς παρουσίασε στις 12 Νοεμβρίου στην Κυβερνητική Επιτροπή το τελικό σχέδιο του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα.

Τα αιολικά πάρκα θα αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος για την κάλυψη των αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών της Ελλάδας, με τη διάκριση της επικράτειας με βάση τον αιολικό δυναμισμό των περιοχών σε έξι κατηγορίες: Ηπειρωτική χώρα και Εύβοια, Αττική, κατοικημένα νησιά Ιονίου, Αιγαίου και Κρήτη, και υπεράκτιος θαλάσσιος χώρος και ακατοίκητες νησίδες. Αναφορά γίνεται για τους δήμους της Εύβοιας: Αυλώνος, Δυστίων, Καρύστου, Μαρμαρίου, Μεσσαπίων, Στυρέων, Διρφύων, Κύμης και κοινότητα Καφηρέως.

Σύμφωνα με τον κ. Σουφλιά, με την έγκριση του Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ επιτυγχάνεται η καθιέρωση σαφών, ενιαίων και αναλυτικών κανόνων και κριτηρίων για τη χωροθέτησή τους. Μέχρι σήμερα η έλλειψη κριτηρίων οδηγούσε στη διόγκωση της γραφειοκρατίας, στην παρεμπόδιση των επενδύσεων, σε αυθαιρεσίες της διοίκησης και, σε μερικές περιπτώσεις, στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Η ύπαρξη συγκεκριμένων και σαφών κανόνων χωροθέτησης θα συμβάλλει:

Στην απλοποίηση και συστηματοποίηση των προϋποθέσεων χωροθέτησης των έργων ΑΠΕ, στην ενίσχυση της επενδυτικής ασφάλειας και στην άρση των εμποδίων και της γραφειοκρατίας.
Στον περιορισμό των πεδίων συνδιαλλαγής, των συνεπαγόμενων τριβών μεταξύ διοίκησης, επενδυτών και τρίτων και στην επιτάχυνση των σχετικών διοικητικών διαδικασιών.
Στο να ξέρει κάθε επενδυτής τι μπορεί να κάνει, πού και πώς.
Στην προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των πλέον ευαίσθητων περιβαλλοντικών περιοχών και στην αρμονική «συνύπαρξη» τους με οικιστικές και άλλες παραγωγικές δραστηριότητες.
Ειδικώς για τα αιολικά έργα, ο προσδιορισμός της φέρουσας ικανότητας των Περιοχών Αιολικής Προτεραιότητας και η εισαγωγή μεθοδολογίας εκτίμησης του «κορεσμού» του τοπίου από την εγκατάσταση αιολικών πάρκων θα συντελέσει στην αρμονική ένταξη των αιολικών μονάδων στο περιβάλλον.
Η ηπειρωτική χώρα χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:

Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας.
Περιοχές Αιολικής Καταλληλότητας.
Οι Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ) είναι οι περιοχές της ηπειρωτικής χώρας που διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα για την εγκατάσταση αιολικών σταθμών (ύπαρξη εκμεταλλεύσιμου αιολικού δυναμικού, αυξημένη ζήτηση εγκατάστασης Ανεμογεννητριών, κλπ) και προσφέρονται για την επίτευξη χωροταξικών στόχων, όπως ελεγχόμενη συγκέντρωση των αιολικών εγκαταστάσεων. Στις περιοχές αυτές προσδιορίζεται η μέγιστη δυνατότητα χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων, αποκαλούμενη και «φέρουσα ικανότητα». Από τα στοιχεία της μελέτης προέκυψαν τρεις βασικές Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ):

Η ΠΑΠ 1 στη Βόρειο Ελλάδα, στους νομούς Έβρου και Ροδόπης, στην οποία προβλέπεται ότι μπορούμε να εγκατασταθούν 480 τυπικές ανεμογεννήτριες δηλαδή 960 MW. («Τυπική ανεμογεννήτρια» είναι αυτή που έχει διάμετρο φτερωτής 85 μ. και παράγει ισχύ 2 MW.)

Η ΠΑΠ 2 στην κεντρική Ελλάδα, στους Νομούς Καρδίτσας, Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, και Εύβοιας, στην οποία προβλέπονται 1619 τυπικές ανεμογεννήτριες δηλαδή 3.238 MW.

Η ΠΑΠ 3 στην Πελοπόννησο, στους Νομούς Λακωνίας και Αρκαδίας, στην οποία προβλέπονται 438 τυπικές ανεμογεννήτριες δηλαδή 876 ΜW.

Για τη χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων στις Π.Α.Π. και Π.Α.Κ. της ηπειρωτικής χώρας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής ειδικά κριτήρια:

1. Μέγιστες επιτρεπόμενες πυκνότητες αιολικών εγκαταστάσεων σε επίπεδο πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α.:

α. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. που εμπίπτουν σε Π.Α.Π. της ηπειρωτικής χώρας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 8% της έκτασης ανά Ο.Τ.Α. (άλλως 1,05 τυπικές ανεμογεννήτριες /1000 στρέμματα). Το πιο πάνω ποσοστό κάλυψης μπορεί να αυξάνεται έως και 30% ανά πρωτοβάθμιο ΟΤΑ ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, η οποία παρέχεται για όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των σχετικών εγκαταστάσεων και πάντως για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με τον χρόνο ισχύος των σχετικών αδειών παραγωγής (25 έτη).
β. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις στους Δήμους Μονεμβασίας, Αραχώβης, Καρπενησίου και Καρύστου που χαρακτηρίζονται από υψηλό δείκτη τουριστικής ανάπτυξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4% ανά Δήμο (άλλως 0,53 τυπικές ανεμογεννήτριες /1000 στρέμματα).
γ. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. που εμπίπτουν σε Π.Α.Κ. της ηπειρωτικής χώρας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% ανά Ο.Τ.Α. (άλλως 0,66 τυπικές ανεμογεννήτριες /1000 στρέμματα). Το πιο πάνω ποσοστό κάλυψης μπορεί να αυξάνεται έως και 50% ανά πρωτοβάθμιο Ο.Τ.Α. ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, η οποία παρέχεται για όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των σχετικών εγκαταστάσεων και πάντως για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με τον χρόνο ισχύος των σχετικών αδειών παραγωγής (25 έτη).
δ. Για τις αιολικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν σε περισσότερους του ενός Ο.Τ.Α. των πιο πάνω περιπτώσεων α΄ έως και γ΄, οι επιτρεπόμενες κατά περίπτωση πυκνότητες εφαρμόζονται για το τμήμα της αιολικής εγκατάστασης που εμπίπτει σε κάθε ένα Ο.Τ.Α. ξεχωριστά.
Αναφορά στο Ειδικό Πλαίσιο γίνεται και στα μικρά υδροηλεκτρικά έργα. Η αξιοποίηση του υδροδυναμικού, αποτελεί εθνικό στόχο, αφού πρόκειται για μια ΑΠΕ με σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως μικρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, μεγάλη ειδική ισχύ και δυνατότητα συνδυασμού με άλλες χρήσεις του νερού. Η Ελλάδα, έχει μεγάλο πλήθος αξιοποιήσιμων θέσεων και η κατασκευή και λειτουργία μικρών υδροηλεκτρικών έργων (ΜΥΗΕ) μπορεί να έχει σημαντική προσφορά στο ενεργειακό ισοζύγιο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ορθολογικός προγραμματισμός και σχεδιασμός του τόπου και του τρόπου εγκατάστασης.

Μεγάλη πυκνότητα εκμεταλλεύσιμου δυναμικού παρουσιάζουν τα υδατικά διαμερίσματα της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, της Δυτικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς και της Δυτικής και Βόρειας Πελοποννήσου.

Ο πολιτικός εκπρόσωπος Περιβάλλοντος και Χωροταξίας του ΠΑΣΟΚ, Σπύρος Κουβέλης, σχετικά με την συζήτηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Κυβερνητική Επιτροπή, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

"Για μια ακόμη φορά η κυβέρνηση χωροθετεί χωρίς στόχο και χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες της χώρας και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Το Ειδικό Χωροταξικό των ΑΠΕ όφειλε να αποτελέσει - μαζί και με τα υπόλοιπα ειδικά χωροταξικά - μια σημαντική διαρθρωτική αλλαγή για τη χώρα, αλλά, δυστυχώς, το ΥΠΕΧΩΔΕ μας διέψευσε και πάλι. Αντί να συμβάλλει στην πορεία προς μια ολοκληρωμένη και αειφόρο ανάπτυξη της χώρας και να δίνει πνοή και άνοιγμα στις επενδύσεις που υπηρετούν την προστασία του περιβάλλοντος, θέτει περιορισμούς με αποτέλεσμα να αναχαιτίζει τη διάθεση των εν δυνάμει επενδυτών στις νέες εναλλακτικές μορφές ενέργειας.

Το Ειδικό Χωροταξικό των ΑΠΕ καθορίζει ασφυκτικά περιθώρια χωρικής ανάπτυξής τους και έρχεται κατόπιν εορτής, αφού έχουν ήδη κατατεθεί χιλιάδες αιτήσεις στη ΡΑΕ για όλη τη χώρα.

Το ΠΑΣΟΚ, πιστεύει στην εξέχουσα σπουδαιότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όχι μόνο για την αντιμετώπιση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης, που ανταποκρίνεται στους ευρωπαϊκούς στόχους για την προστασία του κλίματος, αλλά επίσης, ως συμβολή στην καινοτομία τόσο στην περιφερειακή όσο και στην εθνική ανάπτυξη, σε δυνατότητες ανάπτυξης του εμπορίου και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Οι ανανεώσιμες ενέργειες, συνδυαζόμενες με μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, μειώνουν την εξάρτηση από εισαγωγές ενέργειας και, συνεπώς, ελαττώνουν τους πολιτικούς και οικονομικούς κινδύνους που προκαλούν οι εισαγωγές αυτές και γι' αυτό η αγορά δεν θα έπρεπε να θέτει τέτοιου είδους περιορισμούς και εμπόδια στους επενδυτές".
 
Σχετικά θέματα:

«Δεν θα ανεχτούμε ούτε ένα αιολικό πάρκο ακόμα στη Νότια Εύβοια» www.servitoros.gr/news/view.php/19357/
Ο Θ. Μπουραντάς προτείνει μέτρα για την αιολική ενέργεια www.servitoros.gr/news/view.php/9518/
Προτάσεις φορέων του δήμου Μαρμαρίου για την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων www.servitoros.gr/news/view.php/13648/
Αρνητικός ο δήμος Αυλώνος στο χωροταξικό σχεδιασμό των ΑΠΕ www.servitoros.gr/news/view.php/13550/
Αντίθετος ο Λιάσκος στην εγκατάσταση άλλων αιολικών πάρκων στην Εύβοια www.servitoros.gr/news/view.php/13497/
Θετικός ο δήμος Καρύστου στο χωροταξικό σχεδιασμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας www.servitoros.gr/news/view.php/13453/

---------------------------------------------------------------
Σερβιτόρος της Εύβοιας: http://www.servitoros.gr/
Εmail: mailbox@servitoros.grΤο άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=2504