Ευρωπαϊκή Ένωση: επέκταση του δικτύου Natura 2000
Ημερομηνία Friday, February 29 @ 10:39:58 UTC
Θέμα ?λλη Ελλάδα


Η Επιτροπή εγκρίνει μείζονα επέκταση του δικτύου Natura 2000

Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2007Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα τέσσερεις αποφάσεις με τις οποίες επεκτείνεται σημαντικά το δίκτυο Natura 2000 σε τέσσερεις βιογεωγραφικές περιοχές. Με δεδομένο τον μεγάλο πλούτο βιοποικιλότητας της φύσης ανά την ΕΕ, η οδηγία χωρίζει την Κοινότητα σε διάφορες βιογεωγραφικές, όπως αποκαλούνται, περιοχές : ατλαντική, ηπειρωτική, αλπική, μεσογειακή, αρκτική, μακαρονησιακή και παννονική. Οι σήμερα εκδοθείσες αποφάσεις αφορούν τη θέσπιση αρχικού καταλόγου τόπων κοινοτικής σημασίας στην παννονική περιοχή, δηλαδή στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία και την Σλοβακία, και την επικαιροποίηση των ισχυόντων καταλόγων στην ατλαντική, την αρκτική και την ηπειρωτική βιογεωγραφική περιοχή. Το Natura 2000 αποτελεί ένα ευρωπαϊκής κλίμακας δίκτυο ζωνών προστασίας της φύσης, το οποίο συγκροτήθηκε με βάση την οδηγία του 1992 για τα ενδιαιτήματα (92/43/ΕΟΚ). Αποτελεί τον κεντρικό άξονα της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη φύση και τη βιοποικιλότητα.
Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας δήλωσε τα εξής: "Η προστασία της βιοποικιλότητας αποτελεί σοβαρή προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δίκτυο Natura 2000 αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιοποικιλότητα, και σοβαρό όπλο στον αγώνα μας για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας έως το έτος 2010. Είμαι πανευτυχής που πραγματοποιήσαμε τόσο σημαντική πρόοδο στην πορεία ολοκλήρωσης του δικτύου και ιδιαίτερα που για πρώτη φορά προστέθηκαν στους κοινοτικούς καταλόγους τόποι από τα νεότερα κράτη μέλη."

Με τις τέσσερεις αποφάσεις της Επιτροπής επεκτείνεται σημαντικά το δίκτυο Natura 2000, με την προσθήκη 4.255 νέων τόπων κοινοτικής σημασίας συνολικής έκτασης κατά προσέγγιση 90.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων (περίπου το μέγεθος της Πορτογαλίας).

Νέα προσθήκη αποτελεί η παννονική βιογεωγραφική περιοχή που αφορά την Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία και την Σλοβακία. Με τις αποφάσεις επεκτείνεται επίσης το δίκτυο Natura 2000 στην ατλαντική, την αρκτική και την ηπειρωτική βιογεωγραφική περιοχή, εντάσσοντας τόπους των κρατών μελών που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004 και σημαντικό αριθμό τόπων κοινοτικής σημασίας σε ορισμένα “παλαιά” κράτη μέλη (στα οποία περιλαμβάνονται η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία και η Ιταλία) που ολοκληρώνουν τις εθνικές τους προτάσεις. Νέα προσθήκη αποτελούν επίσης μεγάλες εκτάσεις θαλάσσιου περιβάλλοντος στην ανοικτή θάλασσα που χαρακτηρίζονται ως τόποι κοινοτικής σημασίας, με έκταση μεγαλύτερη από 8.000 km² όπως πρότεινε η Γερμανία.

Η Επιτροπή πρόκειται να επικαιροποιήσει τους κοινοτικούς καταλόγους για την αλπική και τη μακαρονησιακή βιογεωγραφική περιοχή αργότερα εφέτος, τον δε Ιανουάριο του 2008 θα επικαιροποιηθεί ο κοινοτικός κατάλογος για την μεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή.

Ιστορικό

Το Natura 2000 αποτελεί ένα ευρωπαϊκής κλίμακας δίκτυο ζωνών προστασίας της φύσης με σκοπό να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη επιβίωση των πλέον πολύτιμων ενδιαιτημάτων και απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών της Ευρώπης. Αποτελείται από ειδικές ζώνες διατήρησης (ΕΖΔ), τις οποίες έχουν υποδείξει τα κράτη μέλη βάσει της οδηγίας για τα ενδιαιτήματα (92/43/ΕΟΚ), και περιοχές ειδικής προστασίας (ΠΕΠ) τις οποίες υποδεικνύουν τα κράτη βάσει της οδηγίας του 1979 για τα πτηνά (79/409/ΕΟΚ). Η συγκρότηση του δικτύου προστατευόμενων περιοχών ανταποκρίνεται επίσης στην υποχρέωση που έχει αναλάβει η Κοινότητα βάσει της σύμβασης των ΗΕ για τη βιοποικιλότητα. Σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες για τη φύση, οι στόχοι διατήρησης πρέπει να επιτυγχάνονται ενώ παράλληλα συνεκτιμώνται οι οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, περιφερειακές και ψυχαγωγικές απαιτήσεις. Τα κράτη μέλη αποφασίζουν τα ίδια για τις μεθόδους και τα μέσα που χρησιμοποιούν για την εφαρμογή των οδηγιών.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ.:
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htmΤο άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=1650