Σύρος: η απόφαση Σ.τ.Ε. για διακοπή λειτουργίας του λατομείου
Ημερομηνία Tuesday, February 12 @ 16:56:40 UTC
Θέμα Σύρος


Αριθμός 4441/2005
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Ε΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6 Οκτωβρίου 2004, με την εξής σύνθεση: Κ. Μενουδάκος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Ε΄  Τμήματος, Αγγ. Θεοφιλοπούλου, Αικ. Σακελλαροπούλου, Σύμβουλοι, Θ. Αραβάνης, Ολ. Παπαδοπούλου, Πάρεδροι. Γραμματέας η Γ. Σακελλαρίου,  Γραμματέας του Ε' Τμήματος.
Για να δικάσει την από 18 lουνίου 2002 αίτηση:
των: 1)..................................., κατοίκου της νήσου Σύρου Ν. Κυκλάδων, ο οποίος δεν παρέστη, αλλά ο δικηγόρος που υπογράφει την αίτηση νομιμοποιήθηκε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, 2) .......... 3) ............. 4) ................ 5) .............. 6) ............... κατοίκων Αληθινής του Δήμου ?νω Σύρου της νήσου Σύρoυ Ν.Κυκλάδων, ο οποίοι δεν παρέστησαν,

κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων, η οποία δεν παρέστη,

και κατά της παρεμβαίνουσας Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑIΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤIΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΕΤΟΝ Α.Ε.», που εδρεύει στο Γαλάτσι Αττικής [τέρμα οδού, Ήρας], η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Γεώργιο Καρρά (Α.Μ. 6364), που τον διόρισε με πληρεξούσιο.
Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθεί η υπ' αριθμ. 340/5.4.2002 απόφαση του Νομάρχη Κυκλάδων, με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «Μπετόν Α. Ε.» παράταση άδειας εκμετάλλευσης λατομείού αδρανών υλικών, στην θέση «Κούτελα - Βούλια», του Δήμου ?νω Σύρου της νήσου Σύρου του Νομού Κυκλάδων.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της Εισηγήτριας, Συμβούλου Αγγ. Θεοφιλοπούλου.
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο της παρεμβαίνουσας εταιρείας, ο οποίος δήλωσε ότι η εταιρεία απορροφήθηκε από την εταιρεία με την επωνυμία «LAFARGE ΒΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  EMΠΟPIKH. ΕΤΑΙΡΙΑ» και στη συνέχεια ζήτησε την απόρριψη της κρινόμενης . αίτησης.
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι
Α φ ο ύ  μ ε λ έ τ η σ ε   τ α   σ χ ε τ ι κ ά   έ γ γ ρ α φ α
Σ κ έ φ θ η κ ε   κ α τ ά  τ ο   Ν ό μ ο

1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (ειδικά γραμμάτια παραβόλου 659096 και 025169/2002).

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση της 340/5.4.2002 αποφάσεως του Νομάρχη Κυκλάδων, με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.» άδεια εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών στη θέση «Κούτελα - Βούλια» του Δήμου ?νω Σύρου της νήσου Σύρου του Νομού Κυκλάδων κατά παράταση προηγούμενης σχετικής αδείας για μια πενταετία, και, συγκεκριμένα, από 28.2.2002 μέχρι 28.2.2007.

3. Επειδή, ναι μεν η προσβαλλόμενη απόφαση έχει εκδοθεί κατ' επίκληση της νομοθεσίας περί λατομείων, εφόσον όμως οι αιτούντες αποτελούν τρίτα πρόσωπα, επικαλούμενα βλάβη από την προσβαλλόμενη απόφαση και δεν αξιώνουν ίδια δικαιώματα λατομίας, η διαφορά μεταξύ της Διοικήσεως και των αιτούντων που ανακύπτει από την απόφαση αυτή δεν είναι διαφορά ουσίας, της οποίας η επίλυση θα ανήκε στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια κατά τα άρθρα 1 παρ. 2 περ. δ' και 3 παρ. 1 Ν. 1406/ 19$3 (ΦΕΚ 182 Α'), αλλά, εν όψει των άρθρων 94 παρ. 1 και 95 περ. 1 εδ.
α' του Συντάγματος, αποτελεί ακυρωτική διαφορά υπαγόμενη στη δικαιοδοσία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 1987/2002, 3393/2001).

4. Επειδή, νομίμως χωρεί η συζήτηση της υποθέσεως αν και δεν παρίσταται η καθ' ης Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων, εφόσον αντίγραφο της από 26..~.2002 πράξεως του Προέδρου του Ε' Τμήματος περί ορισμού δικασίμου επιδόθηκε νομίμως σ' αυτήν (βλ. αποδεικτικό επιδόσεως από 3.7.2002.

5.. Επειδή, το δικόγραφο της υπό κρίση αιτήσεως υπογράφεται από δικηγόρο ως πληρεξούσιο των αιτούντων. Κατά τη συζήτηση, όμως, της υποθέσεως οι αιτούντες δεν παρέστησαν δια πληρεξουσίου δικηγόρου και δεν εμφανίσθηκαν για να εγκρίνουν την άσκηση του ενδίκου μέσου, ενώ μέχρι τη συζήτηση της υποθέσεως προσκομίσθηκε μόνο η 5456/6.3.2003 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Θεμελίνας  Ζαΐρη, με την οποία παρέχεται πληρεξουσιότητα από τον πρώτο των αιτούντων Βασίλειο Φραντζίσκο στο δικηγόρο που υπογράφει το δικόγραφο.  Συνεπώς, ως προς τους λοιπούς αιτούντες Αθανασία συζ. Βασ. Φραντζίσκοu, Ιωάννη Γαβριήλ, Χαράλαμπο Ζουγανέλη, Γεωργία συζ. Χαρ. Ζουγανέλη και Εμμανουήλ Σ/γάλα, η κρινόμενη αίτηση πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ΠΔ. 18/1989 (ΦΕΚ 8 Α '), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 2479/1997, να απορριφθεί ως απαράδεκτη.

6. Επειδή, ο πρώτος αιτών, ως προς τον οποίο νομιμοποιήθηκε ο δικηγόρος που υπογράφει το δικόγραφο, φερόμενος ως κάτοικος του οικισμού «Αληθινής», πλησίον του επίδικου λατομείου, με έννομο συμφέρον και εμπροθέσμως ασκεί την κρινόμενη αίτηση.

7. Επειδή, με έννομο συμφέρον και εν γένει παραδεκτώς παρεμβαίνει υπέρ του κύρους της προσβαλλομένης πράξεως η δικαιούχος της προσβαλλόμενης άδειας εταιρεία με την επωνυμία  «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΕΤΟΝ Α.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο «ΒΕΤΟΝ Α.Ε.», η οποία απορροφήθηκε από την εταιρεία με την επωνυμία «LAFARGE ΒΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία και παρέστη κατά τη συζήτηση της υποθέσεως.

8. Επειδή, οι αποφάσεις, με τις οποίες καθορίζονται λατομικές περιοχές κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 του ν. 1428/1984, συνεπαγόμενες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αφενός το επιτρεπτό ορισμένης χρήσης, δηλαδή της εκμετάλλευσης λατομείου, στις οριζόμενες περιοχές και αφετέρου απαγόρευση δόμησης στις περιοχές αυτές και σε ζώνη χιλίων μέτρων από τα όριά τους, έχουν κανονιστικό χαρακτήρα και το κύρος τους μπορεί να ελεγχθεί παρεμπιπτόντως στην ακυρωτική δίκη (ΣτΕ 4005/2004, 1986/2002, 3395/2001', 160/2000).

9. Επειδή, ο νομοθέτης προέβλεψε, με τον ν. 1428/1984 (ΦΕΚ 43 Α'), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 2115/1993 (ΦΕΚ 15 Α'), τον καθορισμό λατομικών περιοχών σε κάθε νομό της Χώρας με απόφαση του οικείου Νομάρχη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και επέτρεψε την εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών, κατ' αρχήν, μόνο στις περιοχές αυτές.  Ειδικότερα, στο άρθρο 3 του ν: 1428/1984, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 211'5/1993, ορίζεται ότι : «1. Ως λατομικές περιοχές δύνανται να χαρακτηρισθούν δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές ή ιδιωτικές εκτάσεις, ως και εκτάσεις που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), οι οποίες προσφέρονται, κυρίως από πλευράς ποιότητας πετρωμάτων, μορφολογίας της περιοχής, υπάρξεως αποθεμάτων και συνθηκών προσπελάσεως προς αυτές και προς τα καταναλωτικά κέντρα, για την εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών της παραγράφου 1 του άρθρου 1. του παρόντος. 2. Οι λατομικές περιοχές σε κάθε νομό καθορίζονται εντός πέντε (5) ετών με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής της παραγράφου 3 του παρόντος, κατόπιν αιτιολογημένης γνώμης του νομαρχιακού συμβουλίου, που παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών, αφότου ζητηθεί ...».
Περαιτέρω, στο άρθρο 4. παρ. 1 του ίδιου νόμου, -όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2115/1993, προβλέπεται ότι : «1. Για τον καθορισμό των λατομικών περιοχών η αρμόδια επιτροπή ερευνά τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3, καθώς και την τυχόν ύπαρξη απαγορευτικών λόγων, από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 10 του νόμου αυτού. Απαγορεύεται ο καθορισμός λατομικών περιοχών σε ακτίνα δύο (2) χιλιομέτρων από κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους ή προστατευόμενες ζώνες ...». Ακολούθως, στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ίδιου νόμου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2115/1993, ορίζεται ότι «Η εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών έξω από τις λατομικές περιοχές επιτρέπεται κατ' εξαίρεση με απόφαση του νομάρχη μετά αιτιολογημένη γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Εάν δεν καταστεί δυνατή με τη διαδικασία του άρθρου 3 του παρόντος η δημιουργία λατομικής ζώνης σε συγκεκριμένη επαρχία ή νήσο β) ... γ) ... Για την ίδρυση λατομείου των ως άνω περιπτώσεων ισχύουν οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 και της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος». Τέλος στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1428/1984, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2115/1993, προβλέπεται ότι: «Απαγορεύεται η εκμίσθωση δημόσιων λατομείων ή η χορήγηση άδειας εκμεταλλεύσεως δημοτικών, κοινοτικών ή ιδιωτικών λατομείων, καθώς και λατομείων ν.π.δ.δ., αν από την εκμετάλλευση αυτών δημιουργούνται, βάσει και της καθοριζόμενης από την παράγραφο 3 του παρόντος διαδικασία: α) κίνδυνοι για την ασφάλεια της ζωής ή για την υγεία των εργαζομένων, των περιοίκων και των διερχομένων, β) βλάβες σε κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία ή ιστορικά μνημεία ή τουριστικές εγκαταστάσεις, γ) βλάβες σε έργα δημόσιας ωφέλειας, δ) σοβαρές αλλοιώσεις του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Εξάλλου, με το άρθρο 50 του από 5 - 24.8.1932 π.δ/τος «περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του ν. 5351 ...» (ΦΕΚ 275 Α') ορίζεται ότι απαγορεύεται χωρίς άδεια του αρμόδιου Υπουργού «1. Η λατομία και σκαφή προς πορισμόν υλικού οικοδομών επί αρχαίων ερειπίων πόλεων, συνοικισμών, νεκροπόλεων και εις απόστασιν 500 μέτρων παντός ορατού αρχαίου μνημείου, ως και η κατασκευή ασβεστοκαμίνου εις περιφέρειαν .500 μέτρων από των αρχαίων. 2. Η πλησίον αρχαίου επιχείρησις έργου δυναμένου να βλάψει αυτό αμέσως ή εμμέσως ... 3 ... ». Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, οι οποίες συνάδουν προς την επιβαλλόμενη με το άρθρο 24 του Συντάγματος υποχρέωση της προστασίας του φυσικού και  πολιτιστικού περιβάλλοντος, ο καθορισμός των λατομικών περιοχών πρέπει να είναι προϊόν ειδικής μελέτης, κατά την οποία ενδεχόμενες συγκρούσεις χρήσεων γης εξετάσθηκαν επισταμένως και η επιλογή θεμελιώθηκε επί αποδεδειγμένου οφέλους από πλευράς δημόσιου συμφέροντος. Η μελέτη αυτή πρέπει να γίνει είτε η Διοίκηση καταλήγει στον καθορισμό λατομικών περιοχών είτε όχι. Κατά .τις ίδιες εξ άλλου διατάξεις, η κατ' εξαίρεση εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών εκτός λατομικών περιοχών σε νησιωτικό χώρο επιτρέπεται μόνο όταν δεν κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία τέτοιων περιοχών ή καθίσταται αδύνατη λόγω των θεσπιζόμενων με τις διατάξεις αυτές απαγορεύσεων, η σχετική δε κρίση πρέπει να γίνεται κατά τα ανωτέρω, κατόπιν ειδικής μελέτης και εκφράζεται ρητώς με πράξη του οικείου νομάρχη (ΣτΕ 951/1996).

10. Επειδή, με την 234/27.3.1998 απόφαση του Νομάρχη Κυκλάδων (ΦΕΚ S' 429) αποφασίσθηκε ο μη καθορισμός λατομικών περιοχών στο Νομό Κυκλάδων ενόψει των από 30.5.1994 και 22.1.1998 εκθέσεων της Επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών στο Νομό Κυκλάδων, στην πρώτη από τις οποίες αναφέρεται ότι : «4.1 Σύρος. Εξετάστηκε η δυνατότητα δημιουργίας λατομικής περιοχής στην ανατολική έρημη περιοχή του νησιού (χώρος καύσεως σκουπιδιών) που είναι και ακατοίκητη. Όμως ο αρχαιολογικός χώρος της Χαλανδριανής (πρ. οικισμός) που είναι
θεσμοθετημένος (ΦΕΚ 91/8'/14.2.1992) δεσμεύει όλη την περιοχή. Οι διάσπαρτες αρχαιότητες στο νησί καθώς και οι οριοθετημένοι αρχαιολογικοί χώροι σε συνδυασμό με το μέγεθος του νησιού δεν αφήνουν επαρκή έκταση για τη δημιουργία λατομικής περιοχής που να πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 3». Περαιτέρω, αναφέρεται ότι ελήφθησαν υπόψη οι αποστάσεις από όρια οικισμών και αρχαιoλογικoύς χώρους. Η αιτιολογία αυτή, στην οποία στηρίζεται η κρίση της Διοικήσεως ότι δεν καθίσταται δυνατός ο καθορισμός λατομικής περιοχής στη Σύρο, είναι νόμιμη και επαρκής και, επομένως, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος ο λόγος ότι δεν εκδόθηκε αιτιολογημένη απόφαση του Νομάρχη για το μη καθορισμό λατομικής ζώνης στη νήσο Σύρο.

11. Επειδή, στο άρθρο 9 του Ν. 1428/1984 «Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 2115/1993 (ΦΕΚ 15 Α'), ορίζεται ότι : «1. Η εκμετάλλευση των δημοτικών, κοινοτικών και ιδιωτικών λατομείων, καθώς και των λατομείων των ν.π.δ.δ., επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας εκμεταλλεύσεως, που χορηγεί ο νομάρχης. Για τα δημόσια λατομεία η σύμβαση μισθώσεως επέχει θέση άδειας εκμεταλλεύσεως. 2. Η διάρκεια της άδειας εκμεταλλεύσεως των δημοτικών, κοινοτικών και ιδιωτικών λατομείων ορίζεται σε είκοσι (20) έτη και μπορεί να παραταθεί όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6. Για τη χορήγηση της άδειας εκμετάλλευσης υποβάλλεται αίτηση που συνοδεύεται με τεχνική μελέτη και δικαιολογητικά που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων. Τεχνική μελέτη απαιτείται και για τα δημόσια λατομεία αδρανών υλικών, που βρίσκονται μέσα στις λατομικές περιοχές. 3. Πριν από την υπογραφή της συμβάσεως ή τη χορήγηση άδειας εκμεταλλεύσεως, κατατίθεται η πιο πάνω μελέτη εγκεκριμένη από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, καθώς και η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, που προβλέπεται από την Κ.Υ.Α 69269/ 5387/24.10.1990 (ΦΕΚ 678 Β') ... ». Κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 του Ν. 1428/1984, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 6 του Ν. 2115/1993, οι συμβάσεις μισθώσεως λατομείων αδρανών υλικών που ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου καταρτίζονται για διάρκεια είκοσι (20) ετών (παρ. 1), η οποία μπορεί να παραταθεί «μέχρι δύο (2) πενταετίες» με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση του νομαρχιακού συμβουλίου, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην ίδια απόφαση (παρ. 2). Εξάλλου, στο άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α') ορίζεται ότι : «1 ... 2α. Για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τα έργα και τις δραστηριότητες της πρώτης κατηγορίας απαιτείται υποβολή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 2β. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τα έργα και τις δραστηριότητες της κατηγορίας αυτής ... χορηγείται με κοινή απόφαση το}'! Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών ...
3 ... 7. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων μπορεί να δοθεί για ορισμένο διάστημα που καθορίζεται στην εγκριτική πράξη, μετά την πάροδο του οποίου υπόκειται σε αναθεώρηση. 8 ...». Με το άρθρο 4 της Κ.Υ.Α.69269/5387/24.10.1990 (ΦΕΚ 678 Β') «η εξόρυξη ορυκτών εκτός από τα μέταλλα και τις ορυκτές πηγές ενέργειας, όπως μαρμάρου, άμμου, χαλικιού ...» έχει καταταγεί στην ομάδα ΙΙ της  Α΄ κατηγορίας. Από τον συνδυασμό των πιο πάνω διατάξεων του Ν. 1428/1984 και του Ν. 1650/1986, όπως οι τελευταίες ίσχυαν πριν "την αντικατάστασή τους με το Ν. 3010/
2002 (ΦΕΚ Α' 91/25.4.2002) και έχουν εφαρμογή στην παρούσα υπόθεση, συνάγεται ότι η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση άδειας εκμεταλλεύσεως λατομείου αδρανών υλικών και, κατ' ακολουθίαν, η χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας εκμεταλλεύσεως δεν επιτρέπεται να εκτείνεται πέραν του χρόνου λήξεως της ισχύος της σχετικής πράξεως εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων. Επομένως, δεν είναι κατά νόμο δυνατόν να χορηγείται άδεια. εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών με διάρκεια ισχύος, η οποία δεν καλύπτεται από την πράξη εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων του λατομείου.

12. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, με την 2054/2.3.1982 απόφαση του Νομάρχη Κυκλάδων χορηγήθηκε στο Δήμο ?νω Σύρου άδεια εκμεταλλεύσεως λατομείου αδρανών υλικών στη θέση «Κούτελα - Βούλια» της περιφέρειάς του για δεκαπέντε έτη, με δυνατότητα παρατάσεως. Ο Δήμος στη συνέχεια εκμίσθωσε το επίμαχο λατομείο στον Κ. Ρούσση, με τον οποίο συνήψε δουλεία συστάσεως λατομίας αρχικής διάρκειας τριών ετών και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ?νω Σύρου επετράπη στον Κ. Ρούσση να
συνεταιρισθεί με την εταιρεία «ΒΕΤΟΝ Α. Ε.» για την εκμετάλλευση του λατομείου αυτού. Κατόπιν διαδοχικών παρατάσεων, το πιο πάνω Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση της μισθώσεως του χώρου του λατομείου στην πιο πάνω εταιρεία μέχρι 31.12.2001. Η αρχική άδεια εκμεταλλεύσεως, χρονικής διάρκειας15 ετών, ανανεώθηκε με την 304/17.4.1997 απόφαση του Νομάρχη Κυκλάδων για μια πενταετία, μέχρι 28.2.2002, με τους όρους και περιορισμούς της αρχικής άδειας. Η άδεια παρατάσεως στηρίχθηκε στην 80069/ 94/22.4.1996 κοινή απόφαση των
Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Ανάπτυξης περί εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων, των οποίων η ισχύς έληγε στις 31.12.2002, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ίδια απόφαση. Ακολούθως, ο Νομάρχης Κυκλάδων, με την προαναφερόμενη 234/27.3.1998 απόφασή του αποφάσισε να μη καθορισθούν λατομικές περιοχές στο Νομό Κυκλάδων, επομένως και στη νήσο Σύρο. Η παρεμβαίνουσα εταιρεία, κατά τη λήξη της διάρκειας της πιο πάνω μισθώσεως, υπέβαλε αίτημα παρατάσεως της Μισθώσεως και εκμεταλλεύσεως του λατομείου για πέντε ακόμη χρόνια. Το Δημοτικό Συμβούλιο ?νω Σύρου με την 263/2001 απόφασή του ενέκρινε την παράταση της μισθώσεως για πέντε έτη, από 1.1.2002 έως 31.12. 2006, και με την προσβαλλόμενη 340/5.4.2002 απόφαση του Νομάρχη Κυκλάδων χορηγήθηκε στην εταιρεία ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. άδεια εκμεταλλεύσεως, του επίμαχου λατομικού χώρου, κατά παράταση της προηγουμένης αδείας για χρονικό διάστημα 5 ετών, δηλαδή μέχρι 28.2.2007, «με τους παρακάτω όρους και περιορισμούς, παράβαση των οποίων μπορεί να έχει ως συνέπεια την ανάκλησή της: 1 ... 2. Να τηρούνται οι Περιβαλλοντικοί όροι που έχουν εγκριθεί με την ΑΠ 80069/22.04.1996 Κοινή Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ... και μέχρι 31.12.2002 να εφοδιαστεί με νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ... ».

13. Επειδή, η ισχύς των περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση του επίδικου λατομείου αδρανών υλικών, που εγκρίθηκαν με την 80069/94/22.4.1996 κοινή υπουργική απόφαση, έληξε στις 31.12.2002, όπως αναφέρεται και στην προηγούμενη σκέψη. Η παρεμβαίνουσα εταιρεία με την από 9.9.2002 αίτησή της προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων είχε υποβάλει προς έγκριση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία, όπως προκύπτει από το Α.Π.102190/906/19.3.2004 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και το από 18.10.2004 υπόμνημα της παρεμβαίνουσας προς το Δικαστήριο, δεν είχε εγκριθεί κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης αλλ’ ούτε και ως τη συζήτηση της υπό κρίση αιτήσεως. Με τα δεδομένα αυτά, η προσβαλλόμενη 340/5.4.2002 απόφαση του Νομάρχη Κυκλάδων, με την οποία χορηγήθηκε άδεια εκμεταλλεύσεως του επίδικου λατομείου αδρανών υλικών μέχρι 28.2.2007 δηλαδή για χρονικό διάστημα πέραν του χρόνου ισχύος των περιβαλλοντικών όρων που εγκρίθηκαν με την πιο πάνω κοινή υπουργική απόφαση του 1996, είναι μη νόμιμη, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σκέψη 11, αδιαφόρως προς τους λόγους, στους οποίους οφείλεται η μη έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το χρονικό διάστημα μετά τη λήξη ισχύος της κοινής υπουργικής αποφάσεως του 1996, η πλημμέλεια δε αυτή της προσβαλλόμενης αδείας δεν αίρεται από το γεγονός ότι σε αυτή προβλέπεται ότι η παρεμβαίνουσα εταιρεία όφειλε να εφοδιαστεί με νέα πράξη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έως 31.12.2002. Συνεπώς, για το λόγο αυτό που βασίμως προβάλλεται, καθ' ερμηνεία του δικογράφου της αιτήσεως ακυρώσεως, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη νομαρχιακή απόφαση και να απορριφθεί η ασκηθείσα παρέμβαση, ενώ παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων ακυρώσεως.

Διά ταύτα

Δέχεται την κρινόμενη αίτηση, ως προς τον πρώτο των αιτούντων ........................
Ακυρώνει την απόφαση 340/5.4.2002 απόφαση του Νομάρχη Κυκλάδων, σύμφωνα με το αιτιολογικό και
Απορρίπτει την αίτηση κατά το μέρος που ασκείται από τους αιτούντες ...................
Απορρίπτει την ασκηθείσα παρέμβαση κατά το μέρος που στρέφεται κατά του πρώτου αιτούντος και την δέχεται ως προς τους λοιπούς αιτούντες.
Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου και
Συμψηφίζει τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των αιτούντων.
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 18 Ιανουαρίου 2005 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στις 29 Δεκεμβρίου 2005.

Ο Πρόεδρος του Ε' Τμήματος                           Η Γραμματέας του Ε' Τμήματος

          Κ. Μενουδάκος                                                 Γ. Σακελλαρίου

 

 Το άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=1608