"Αρχιπέλαγος", απάντηση στη Louis Hellas Cruises για το εξώδικο που απέστειλλε
Ημερομηνία Tuesday, December 18 @ 11:35:03 UTC
Θέμα Νησιά


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέµα: Απάντηση προς Εξώδικη Δήλωση της εταιρείας Lοuis Hellenic Cruises Ltd. και της Elona Maritime Co. προς το Αρχιπέλαγος, Ινστιτούτο Θαλάσσιας & Περιβαλλοντικής Έρευνας ΑιγαίουΟι εταιρείες Elona Maritime Co. και Lοuis Hellenic Cruises Ltd. («οι Εταιρείες»), που µε έδρα τις Νήσους Μάρσαλ, είναι πλοιοκτήτρια και διαχειρίστρια εταιρεία αντίστοιχα του κρουαζιερόπλοιου Sea Diamond, το οποίο βυθίστηκε στις 6/4/2007 στη Σαντορίνη, κοινοποίησαν στον ηµερήσιο τύπο στις 4/12/07, εξώδικη δήλωση προς τη µη-κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση Αρχιπέλαγος, Ινστιτούτο Θαλάσσιας & Περιβαλλοντικής Έρευνας Αιγαίου (‘Αρχιπέλαγος’). Με έκπληξή µας λάβαµε γνώση από τις εφηµερίδες για το περιεχόµενο του εξωδίκου, το οποίο δηµοσιεύθηκε στον τύπο, χωρίς εµείς να έχουµε λάβει γνώση του.

Αντικείµενο του εξώδικου αποτελούν οι δηλώσεις του Αρχιπελάγους στον τύπο, σχετικά µε την πιθανή επικινδυνότητα του ναυαγίου του Sea Diamond στη Σαντορίνη, λόγω ενδεχόµενης διαρροής τοξικών/ ρυπογόνων ουσιών στο περιβάλλον, σε περίπτωση που το ναυάγιο δεν ανελκυθεί σε εύλογο χρονικό διάστηµα. Παρόλο που έχουν µεσολαβήσει 8 µήνες από τη βύθιση του πλοίου και τη δηµοσιοποίηση στοντύπο από το Αρχιπέλαγος, πληροφοριών σχετικά µε την πιθανή επικινδυνότητα του ναυαγίου, λόγω πιθανής διάβρωσης των υλικών του, έως πρόσφατα, δεν είχε υποπέσει στην αντίληψή µας καµία σχετική πληροφόρηση εκ µέρους των Εταιρειών. Έπειτα από τις διαβεβαιώσεις των Εταιρειών, που δηµοσιοποίησαν, έστω και µε µεγάλη καθυστέρηση, στον τύπο στις 4/12/07, ότι κατά τη ναυπήγηση και µετασκευή του πλοίου δεν χρησιµοποιήθηκε αµίαντος, οφείλουµε να εκφράσουµε την ανακούφισή µας για το γεγονός αυτό.
Είναι πραγµατικά ευχής έργον για τη διαφύλαξη της δηµόσιας υγείας και της αειφορικότητας των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων της ευρύτερης περιοχής, το γεγονός ότι στην κατασκευή τουσυγκεκριµένου πλοίου δε χρησιµοποιήθηκε αµίαντος, όπως διαβεβαιώνει η εταιρεία, δεδοµένου ότι η χρήση αµιάντου ήταν νόµιµη έως την 1/1/2005 (παρόλη την αναγνώριση της τοξικότητας-επικινδυνότητας του υλικού) και χρησιµοποιείτο ευρέως, έως σχετικά πρόσφατα, στη ναυπήγηση της πλειονότητας των πλοίων.

Δεν έχουµε κανένα λόγο να επιµείνουµε σε αυτό το χρονικό σηµείο ότι υπάρχει αµίαντος στο πλοίο και θέλουµε να πιστεύουµε ότι το πλοίο, αλλά και οποιοδήποτε µέρος του εξοπλισµού που φέρει, δεν περιέχει ούτε και προϊόντα αµιάντου. Θα χαρούµε πραγµατικά να λάβουµε περαιτέρω επίσηµες διαβεβαιώσεις από τις Εταιρείες, ότι το εν λόγω ναυάγιο, δεν περιέχει άλλες τοξικές- ρυπογόνες ουσίες, οι οποίες όπως αναφέρουµε στα δηµοσιεύµατά µας, έχουµε πληροφορίες ότι ενδεχοµένως στο µέλλον να απελευθερώνονται σταδιακά στο περιβάλλον, µε σοβαρές συνέπειες στα φυσικά οικοσυστήµατα και τη δηµόσια υγεία. Όσον αφορά τις µελέτες που εκπόνησε το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) τον Ιούνιο 2007, τις οποίες παραθέτουν οι Εταιρείες, αναφέρουν ότι, κατόπιν δειγµατοληψιών που ελήφθησαν στο χώρο του ναυαγίου και την πέριξ αυτού περιοχή της Σαντορίνης, διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται καµία περιβαλλοντική επιβάρυνση. ?εν έχουµε καµία αµφιβολία για την αξιοπιστία των µελετών αυτών, αλλά οφείλουµε να αναφέρουµε ότι:

Α. Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων των νερών είναι µεν καθησυχαστικά, όµως, όπως επισηµαίνεται στο σχετικό πόρισµα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., τόσο το πετρέλαιο όσο και τα άλλα ρυπογόνα φορτία, εισέρχονται µε αρκετά βραδύ ρυθµό στους κύκλους και τις ισορροπίες που καθορίζουν τη λειτουργία του θαλάσσιου οικοσυστήµατος, και εποµένως οι επιπτώσεις τους θα γίνουν εµφανείς αργότερα.

Β. Τα δηµοσιεύµατα του Αρχιπελάγους στον τύπο δεν αναφέρονται στην υφιστάµενη ρύπανση, αλλά στη ρύπανση που δύναται να προκληθεί στα θαλάσσια οικοσυστήµατα και τους σχετικούς κινδύνους προς τη δηµόσια υγεία, εάν δεν ανελκυθεί το εν λόγω ναυάγιο σε εύλογο χρόνο.

Γ. Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε επιστολή της µε ηµεροµηνία 27/11/2007, την οποία υπογράφει ο Προϊστάµενος της Νοµικής Υπηρεσίας, κ. Julio Garcia Burgues, µας ενηµερώνει ότι παρακολουθεί την υπόθεση, δεδοµένου ότι σύµφωνα µε την οδηγία πλαίσιο 2006/12/ΕΚ, το ναυάγιο χαρακτηρίζεται ως εγκαταλελειµµένο απόβλητο, για το οποίο οι Ελληνικές αρχές θα πρέπει να επέµβουν άµεσα.

Από το ύφος της διατύπωσης του εξωδίκου, εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι σκοπός αυτού είναι κυρίως η προσπάθεια των Εταιρειών να αποτρέψουν κάθε ενέργεια του Αρχιπελάγους, ή και άλλων ενδιαφεροµένων φορέων, σχετικά µε την επισήµανση και την επίλυση των προβληµάτων που προκαλεί στο θαλάσσιο περιβάλλον η παραµονή του ναυαγίου του Sea Diamond στο βυθό της Σαντορίνης. Το ενδιαφέρον του Αρχιπελάγους για την προστασία του περιβάλλοντος του Αιγαίου εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα της δράσης της οργάνωσης, και ως µη-κυβερνητική περιβαλλοντική οργάνωση, οφείλουµε να λαµβάνουµε επίσηµα θέση σε θέµατα και προβλήµατα που απειλούν τη υγεία των φυσικών οικοτόπων, αλλά και των τοπικών κοινωνιών στην ευρύτερη περιοχή των Ελληνικών θαλασσών.

Για το Αρχιπέλαγος, Ινστιτούτο Θαλάσσιας & Περιβαλλοντικής Έρευνας Αιγαίου

Θεόδωρος Τσιµπίδης
Διευθυντής

Αναστασία Μήλιου
Συντονίστρια Επιστηµονικής Έρευνας & Δράσεων Προστασίας
Πρέσβειρα της Ελλάδας στην Ε.Ε. για την προώθησητης Αειφόρου Θαλάσσιας Πολιτικής
...................................................................................................................................

Εξώδικο στο Αρχιπέλαγος, από τη Louis Hellenic Cruises

Η Louis Hellenic Cruises απέστειλε εξώδικη δήλωση προς το Αρχιπέλαγος, Ινστιτούτο Θαλάσσιας & Περιβαλλοντικής Έρευνας Αιγαίου, ως απάντηση στην προσπάθεια της οργάνωσης να κάνει ευρέως γνωστή την επικινδυνότητα του ναυαγίου του Sea Diamond, εάν αυτό δεν ανελκυστεί στο άμεσο μέλλον, όπως άλλωστε ορίζεται και από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπουμε οι ελληνικές θάλασσες να συνεχίσουν να αποτελούν χώρο απόρριψης και εγκατάλειψης επικίνδυνων αποβλήτων.

Έτσι η Louis Hellenic Cruises επιχειρεί να αναγκάσει το Αρχιπέλαγος Ι.ΘΑ.Π.Ε.Α., να υπαναχωρήσει από τις θέσεις που διατυπώνει δημοσίως, δεδομένου ότι αποτελεί το μοναδικό φορέα που συνεχώς παίρνει θέση δημοσίως στο ζήτημα του ναυαγίου, προσπαθώντας να μην αφήσει ένα ακόμη σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα να ξεχαστεί, όπως άλλωστε οφείλει ως μη-κυβερνητική περιβαλλοντική οργάνωση. Με τον τρόπο αυτό η πλοιοκτήτρια εταιρεία, στοχεύει να παύσει κάθε προσπάθεια αφύπνισης της κοινής γνώμης αλλά και των αρμοδίων, σχετικά με την άμεση αναγκαιότητα της ανέλκυσης του ναυαγίου, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
Το δελτίο τύπου που επισυνάπτουμε, αποτελεί απάντηση προς την Εξώδικη Δήλωση των πλοιοκτητών του Sea Diamond έναντι στο Αρχιπέλαγος Ι.ΘΑ.Π.Ε.Α.

Το Αρχιπέλαγος, πιστό στις αρχές του, θα συνεχίσει να παίρνει θέση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, στο πλαίσιο των δράσεων που πραγματοποιεί με στόχο να συμβάλλει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος των ελληνικών θαλασσών και νησιών.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι ελληνικές, μη-κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις, αλλά και οι σχετικοί κρατικοί φορείς κατανοούν τη σοβαρότητα του θέματος και θα πάρουν δημοσίως θέση και θα σχολιάσουν το θέμα, δεδομένου ότι μια τέτοια απόπειρα αποσιώπησης δεν θα πρέπει να μείνει αναπάντητη, λόγω:
- της αναγκαιότητας άμεσης απάντλησης των καυσίμων και ανέλκυσης του ναυαγίου, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου.
- της συμπεριφοράς των πλοιοκτητών, δεδομένου ότι με στόχο τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης, επιδίδονται σε προσπάθειες εκφοβισμού μίας μη-κυβερνητικής οργάνωσης, εκπροσωπώντας μία αλλοδαπή εταιρεία, με έδρα τις νήσους Μάρσαλ, ναυάγιο της οποίας είναι πιθανό να προξενήσει μεγάλη καταστροφή στις Ελληνικές θάλασσες.
Όταν οποιαδήποτε μη-κυβερνητική οργάνωση, που εργάζεται για την προστασία του περιβάλλοντος και το κοινωνικό όφελος, βάλεται από μία ιδιωτική εταιρεία της οποίας θίγει τα οικονομικά συμφέροντα, είναι ζήτημα αρχής να υπερασπιζόμαστε, την υποχρέωση και το συνταγματικό δικαίωμα των μη-κυβερνητικών οργανώσεων, να εργάζονται απρόσκοπτα για τους κοινωφελείς σκοπούς τους.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Archipelagos, Institute of Marine & Environmental Research of the Aegean Sea
P.O. Box 1, Rahes 83 301, Ikaria, Greece - Tel +30 2275041673 ,Fax +30 22750 41070
www.archipelago.gr
news@news.archipelago.gr  Το άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=1448