Ειδική χωροταξική Σύρου
Ημερομηνία Friday, November 02 @ 01:12:30 UTC
Θέμα Σύρος


ΜΕΛΗ
Μ. Δεκλερής. Αντιπρόεδρος.
Πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος.
Γ. Δεληγιάννης. Σύμβουλος.
Μ. Καραμανώφ. Πάρεδρος.
Γ. Σακελλαρίου. Γραμματέας
του Ε΄ Τμήματος.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Σχεδίου ΔιατάγματοςΚαθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.). κατωτάτου ορίου κατάτμησης και ποιπών όρων και περιορισμών δόμησης σε εκτός εγκεκριμμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προυφισταμένων του έτους 1923 περιοχή των Δήμων Ερμούπολης και ?νω Σύρου και των Κοινοτήτων Μάννα, Βάρης, Ποσειδωνίας, Φοίκνικα, Γαλησσά της νήσου Σύρου (Ν. Κυκλάδων).
Εισηγητής η Πάρεδρος Μ. Καραμανώφ.

-------------------------------------

Έ κ θ ε σ η  Π ρ α κ τ ι κ ώ ν

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση το Τμήμα συνήλθε υπό την ανωτέρω σύνθεση στην αίθουσα διασκέψεων προς επεξεργασίαν του ανωτέρω σχεδ΄'ιου Πρ. Διατάγματος διαβιβασθέντος εις το Συμβούλιον της Επικρατείας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με το 96034/7078/28-11-1995 έγγραφό του που πρωτοκολλήθηκε την 5.12.1995.
Εν πρώτοις η Εισηγητής ανέφερ ότι δια του προτεινομένου σχεδίου Π. Δ/τος επιχειρείται ο καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) κατωτάτου ορίου κατατμήσεως και ποιπών όρων και περιορισμών δομήσεως εις εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 περιοχήν των Δήμων Ερμουπόλεως και ?νω Σύρου και των Κοινοτήτων Μάννα, Βάρης, Ποσειδωνίας, Φοίνικα και Γαλησσά της νήσου Σύρου (Ν. Κυκλάδων).

Εν συνεχεία η Εισηγητής ανέπτυξε την γνώμην της επί των προκυπτόντων εκ της επεξεργασίας του σχεδίου ζητημάτων και μετά σχετικήν συζήτησιν το Τμήμα εγνωμοδότησεν ως ακολούθως:

1. Δυνάμει της συνταγματικής επιταγής περί προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος κατά τα δεδομένα και τις υποδείξεις της οικείας επιστήμης, ιδιαιτέρας προστασίας χρήζουν τα αποκαλούμενα ευαίσθητα οικοσυστήματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και αι μικραί νήσοι. Περί τούτων μάλιστα διαλαμβάνουν ειδικάς ρυθμίσεις τόσον η Agenda 21 όσο και το Κοινοτικό Στρατηγικό Σχέδιο "Ευρώπη 2000" (COM 91 - 452/1991). Κατ' εφαρμογήν δε του Πέμπτου Προγράμματος και του προς τούτο συμμορφουμένου κοινοτικού προγράμματος ENVIREG, ουσιώδες μέρος της αναγκαίας προστασίας των μικρών νήσων είναι τα ειδικά χωροταξικά σχέδια αυτών τα οποία προβλέπονται και χρηματοδοτούνται βάσει του τελευταίου.

Διότι όντως αι μικραί νήσοι αποτελούν απομονωμένα οικοσυστήματα μικρής κλίμακος με τεράστιο ανάπτυγμα ακτών εν σχέσει προς την ενδοχώραν των τα οποία ευκόλως αποσταθεροποιούνται εάν η αναπτυξιακή πολιτική προκαλεί ρύπανση του περιβάλλοντος ή παραβιάζει την φέρουσα ικανότητά των. Η φέρουσα δε ικανότης των μικρών νήσων δέον να προσδιορίζεται αντικειμενικώς με προέχοντα κριτήρια την αντοχήν των οικοσυστημάτων αυτών και τας εγχωρίους πηγάς και ενεργείας και ύδατος. Προς τούτο και συμφώνως προς την παγίαν νομολογίαν του Ε΄ Τμήματος καθ' ην τα ευαίσθητα οικοσυστήματα είναι δεκτικά μόνον ηπίας αναπτύξεως. η κατά τα άνω υποχρεωτική ειδική χωροταξία αυτών δέον να διασφαλίζη τον σκοπόν τούτο. δηλ. α) να δασφαλίση απολύτως και να μην εκθέτη εις κίνδυνον την επιβίωσιν αμειώτου του φυσικού κεφαλαίου και των οικοσυστημάτων της νήσου β) να προβλέπη και να διατάσση εις τον μικρόν χώρον της νήσου μόνον εκείνας τας μορφάς αναπτύξεως που είναι συμβαταί προς τον δεσπόζοντα τούτον σκοπόν και ιδίως την πρωτογενή παραγωγήν, την παραδοσιακήν μεταποίησιν και την παροχήν υπηρεσιών περιορισμένης κλίμακος ιδίως δε ελεγχομένου τουρισμού αποτελούντος κυρίαν απειλήν αποσταθεροποιήσεως. Υπό την έννοιαν αυτήν. ορθώς καταρτιζόμενα τα ειδικά χωροταξικά σχέδια των μικρών νήσων είναι η αποτελεσματικωτέρα μορφή προστασίας αυτών. διότι προλαμβάνουν τόσον την καταστροφικήν αγρίας ανάπτυξιν αυτών. εις την οποίαν δύνανται ευχερώς να διολισθήσουν υπό την πίεσιν κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων, όσον και τας εξίσου καταστροφικάς, συγκρούσεις χρήσεων γης εκ της ατάκτου αναπτύξεως παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Τα ειδικά χωροταξικά σχέδια των μικρών νήσων διέπονται αφ' ενός μεν από σύστημα υποχρεωτικών αρχών που υλοποιούν την συνταγνατικήν επιταγήν προστασίας αυτών των ευαίσθητων οικοσυστημάτων και αφ' ετέρου από την πολιτικήν βιωσίμου αναπτύξεως. την οποίαν ενσωματώνουν και η οποία ανήκει εις την κανονιστικήν ευχέρειαν της Διοικήσεως και έχει ως όρια το ειρημένον υπερκείμενον αυτής σύστημα νομικών αρχών. Ο σεβασμός του νομικού συστήματος και η τήρησις των ορίων της βιωσίμου αναπτύξεως υπόκειται εις τον έλεγχον του ακυρωτικού δικαστού. ενεργούντος προληπτικώς ή κατασταλτικώς. Έξ' άλλου το νομικόν σύστημα ισχύον δια πάσαν μικράν νήσον ενσωματώνει βεβαίως και εκείνας τας αρχάς αι οποίαι υπαγορεύονται εκ της ιδιομορφίας των νήσων τούτων ως λ.χ. εάν μία νήσος είναι ιστορικός τόπος ή περιέχει μνημεία της φύσεως και της παγκοσμίου φυσικής κληρονομιάς κ.ο.κ. Η σημασία του σεβασμού των αρχών αυτών είναι πρόδηλος δια την χώραν μας η οποία είναι κυρίως νησιωτική και εις το εθνικόν φυσικόν κεφάλαιον της οποίας δέον να συνυπολογίζεται μέγας αριθμός νήσων ανεκτιμήτου αξίας. Όθεν η τήρησις των ειρημένων κανόνων δέον να υπόκεινται εις αυστηρότατον έλεγχον.17ο ΤεύχοςΤο άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=1324