Μήλος: Τεράστιο πρόστιμο στη Βαρυτίνη. Αν θα το πληρώσει...
Ημερομηνία Wednesday, October 31 @ 19:22:16 UTC
Θέμα Μήλος


ΥΠΕΧΩΔΕ - Πρόστιμο 392.000 ευρώ στην εταιρεία S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. στη Μήλο

Από τις 31 Αυγούστου έως και τις 4 Σεπτεμβρίου, κλιμάκιο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, κατόπιν εντολής του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ.Σουφλιά, προέβη σε επιθεωρήσεις στις ακόλουθες δραστηριότητες της εταιρείας S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. στη νήσο Μήλο:
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας μπεντονίτη και περλίτη στη θέση «Βούδια»
Εγκατάσταση επεξεργασίας περλίτη και ορυχείο περλίτη στη θέση «Τσιγκράδο»
Εγκατάσταση επεξεργασίας μπεντονίτη στη θέση «Κάναβα»
Ορυχείο μπεντονίτη στη θέση «Αγγεριά - ?γ. Ανάργυροι»
Ορυχείο περλίτη στη θέση «Τράχηλας»

Από τους ελέγχους των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος διαπιστώθηκαν τρεις παραβάσεις και επέβαλα πρόστιμα συνολικού ύψους 392.000 ευρώ.
Παράλληλα οι φάκελοι διαβιβάστηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα για ποινικές κυρώσεις και στις αδειοδοτούσες αρχές για τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων με αναθεώρηση των περιβαλλοντικών όρων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Αναλυτικά οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν και τα αντίστοιχα πρόστιμα είναι: Εγκαταστάσεις επεξεργασίας μπεντονίτη και περλίτη στη θέση «Βούδια»

Παράβαση 1η:
Η σκόνη περλίτη που παράγεται στη μονάδα περλίτη από τα συστήματα ξηρής αποκονίωσης - σακκόφιλτρα αναμιγνύεται με θαλασσινό νερό και μαζί με τα απόβλητα από τις πλυντρίδες διατίθεται στη θάλασσα. Ο τρόπος αυτός διαχείρισης του στερεού αποβλήτου της μονάδας γινόταν κατά παράβαση της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».

Παράβαση 2η:
Η εταιρεία δεν διέθετε άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων για τα υγρά απόβλητα που παράγονται από τη μονάδα επεξεργασίας του μπεντονίτη, κατά παράβαση των προβλεπομένων στις διατάξεις της Υγειονομικής Διάταξης με Αριθ. Ε1β 221 της 22 Ιαν. «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων», ΦΕΚ 138/Β/1965, όπως ισχύει.

Το συνολικό πρόστιμο είναι 224.000 ευρώ , το οποίο επιμερίζεται ως εξής: 168.000 ευρώ για την πρώτη παράβαση και 56.000 για τη δεύτερη παράβαση

Εγκατάσταση επεξεργασίας περλίτη και ορυχείο περλίτη στη θέση «Τσιγκράδο»
Παράβαση:
Η σκόνη περλίτη που παράγεται στη μονάδα περλίτη από τα συστήματα ξηρής αποκονίωσης - σακκόφιλτρα αναμιγνύεται με θαλασσινό νερό και μαζί με τα απόβλητα από τις πλυντρίδες διατίθεται στη θάλασσα. Ο τρόπος αυτός διαχείρισης του στερεού αποβλήτου της μονάδας γινόταν κατά παράβαση των προβλεπομένων στην με Α.Π. 147729/2877/21.06.06 Κ.Υ.Απόφαση Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (περ. όροι δ1.2 και δ1.10) και των διατάξεων της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».

Για την ανωτέρω παράβαση το πρόστιμο είναι 168.000 ευρώ.

Για τις άλλες τρεις εγκαταστάσεις στις θέσεις «Κάναβα», «Αγγεριά - ?γ. Ανάργυροι» και «Τράχηλας» δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι διαδικασίες.

________________________________________________________________________

S&B: Θα προσφύγει κατά της απόφασης του ΥΠΕΧΩΔΕ

Αναλυτικότερα η εταιρία με ανακοίνωσή της σχολιάζει το πρόστιμο του ΥΠΕΧΩΔΕ ως εξής:
«Ύστερα από την σημερινή αιφνιδιαστική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σχετικά με δήθεν διαπίστωση περιβαλλοντικών παραβάσεων στις δραστηριότητες της Εταιρίας μας στη Μήλο και την επιβολή σχετικού προστίμου, επιθυμούμε να επισημάνουμε τα κάτωθι:
Το Υπουργείο χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση της απόφασης αυτής στην Εταιρία επέλεξε τη δημοσιοποίηση της μέσω των Μ.Μ.Ε.
Όπως αναλυτικά τεκμηριώνεται στην απάντησή μας προς τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος:

- Η Εταιρία διαθέτει όλες τις σχετικές άδειες σε ότι αφορά τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων από τις εγκαταστάσεις της στη Μήλο. Οι άδειες αυτές έχουν εκδοθεί βάσει των εγκεκριμένων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Τεχνικών Μελετών για τις οποίες έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες προηγούμενες γνωμοδοτήσεις και σύμφωνες γνώμες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και των συναρμόδιων Υπουργείων.

- Η Εταιρία λειτουργεί βάσει των όρων των ως άνω αδειών με συνέπεια και χωρίς αποκλίσεις, γεγονός που αποδεικνύεται από τους τακτικούς ελέγχους των αρμοδίων υπηρεσιών που επί σειρά ετών ουδέποτε έχουν απαιτήσει διαφορετικό τρόπο διαχείρισης των εν λόγω αποβλήτων.

Αφού μελετήσουμε την απόφαση (όταν μας κοινοποιηθεί) η Εταιρία θα ασκήσει τις νόμιμες προσφυγές ενώπιον των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων με σκοπό την ακύρωσή τους λόγω έλλειψης νόμιμης βάσης και την κατάργηση των επιβαλλόμενων προστίμων.Το άρθρο αυτό προέρχεται από eyploia.aigaio-net.gr
old.eyploia.gr

Το URL της ιστορίας αυτής είναι ο εξής
old.eyploia.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=1295