Welcome to eyploia.aigaio-net.gr!

     On Line Ðëïßá
Για να δεßτε τα πλοßα
On line στο Áιγαßο
πατÞστε εδþ.

     Áíáêïßíùóç
 ΥΠΟΓΡÁΨΤΕ
Για να σωθεß η Σαντορßνη
και το Áιγαßο απü
την τοξικÞ βüμβα βυθοý
Sea Diamond

 SIGN the PETITION
and help protect Santorini
and the Aegean Sea
from toxic dangers
 


     Êáôçãïñßåò
¶γρια ΖωÞ
Áεροδρüμια ΛιμÜνια
ÁιολικÜ ΠÜρκα
Áλιεßα
Áνανεþσιμες Π. Ε.
Áπüβλητα
Áπορ/τα-Áνακýκλωση
Áπüψεις-ΙδÝες
Βιοτοποι/βιοπ/λüτητα
¶γρια ÁνÜπτυξη
Βιþσιμη ÁνÜπτυξη
ΔÜση
ΔιÜνοιξεις Δρüμων
ΔιατροφÞ
ΔιÜφορα
Δßκτυο
Εκδηλþσεις-ΕνημÝρωση
ΕνÝργεια
¸ρωτας και Áιγαßο
ΘÜλασσα-ÁκτÝς
Κεραßες
Κλßμα
Κοινωνßα Πολιτþν
Κτηνοτροφßα
ΚυνÞγι
Μ.Μ.Ε.
Νερü
ΟικολογικÞ Γεωργßα
Παραδοσιακοß Οικισμοß
ΠεριβÜλλον
Πολιτισμüς
Ρýπανση
Συγκοινωνßα
Τουρισμüς
Φßλοι των ζþων
Φυσικοß Πüροι
Χωροταξßα

     ÍçóéÜ


     ÅðéëïãÝò
·ΘÝματα
·Áρχεßο ¶ρθρων

·1ο Τεýχος
·2ο Τεýχος
·3ο Τεýχος
·4ο Τεýχος
·5ο Τεýχος
·6ο Τεýχος
·7ο Τεýχος
·8ο Τεýχος
·9ο Τεýχος
·10ο Τεýχος
·11ο Τεýχος
·12ο Τεýχος
·13ο Τεýχος
·14ο Τεýχος
·15ο Τεýχος
·16ο Τεýχος
·17ο Τεýχος
·18ο Τεýχος
·19ο Τεýχος
·20ο Τεýχος
·21ο Τεýχος
·22ο Τεýχος

     Who's Online
4 () 0 () ()

.

     Search     ¸ðáèëï

Ôï ðåñéïäéêü ôçò ÐåëïðïííÞóïõ


 Äßêôõï: Ôåý÷ïò 22ï

ÍçóéÜ

ÅÕÐËÏÉÁ

ÔÏ e-ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÔÏÕ ÄÉÊÔÕÏÕ ÁÉÃÁÉÏÕ

 

22ï Ôåý÷ïò

ÄåêÝìâñéïò  2008

 

ÐÅÑÉ ÁÍÅÌÏÃÅÍÍÇÔÑÉÙÍ ÊÁÉ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÌÁÔÉÊÙÍ ÄÁÉÌÏÍÉÙÍ…

 

ÊÜíôå ÊËÉÊ åäþ ãéá íá êáôåâÜóåôå ôçí "ÊñéôéêÞ ÁíÜëõóç ôçò Âéùóéìüôçôïò ôïõ Åéäéêïý ×ùñïôáîéêïý Ó÷åäßïõ ãéá ôéò Á.Ð.Å.

 

ÈÝóåéò ãéá ôï èÝìá ôçò áéïëéêÞò åíÝñãåéáò, ôçò Åýðëïéáò


Åõñùðáúêüò Óõíáóðéóìüò êáôÜ ôùí áéïëéêþí ðÜñêùí


ÓçìáíôéêÞ áðüöáóç ôïõ ÓôÅ ãéá ôï áéïëéêü ðÜñêï óôï Ëåùíßäéï

 

×ùñïôáîéêü ÁÐÅ, ôïõ Äéêôýïõ Áéãáßïõ


ÔÑÁÐÅÆÁ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÙÍ ÃÉÁ ÔÁ ÁÉÏËÉÊÁ ÐÁÑÊÁ

 

 

 

ÐÅÑÉ ÊÁËÉÊÁÍÔÆÁÑÙÍ ÔÏÕ ÔÏÕÑÉÓÌÏÕ…


ÊñéôéêÞ óôï ×ùñïôáîéêü ôïõ Ôïõñéóìïý áðü ôá Äßêôõá ôùí Ðåñéâáëëïíôéêþí Ïñãáíþóåùí ôçò ÅëëÜäáò

 

ÅðéìåëçôÞñéï ÐåñéâÜëëïíôïò - ÊñéôéêÞ ôïõ ×ùñïôáîéêïý Ó÷åäßïõ ãéá ôïí Ôïõñéóìü

 

ÊïéíÝò èÝóåéò 10 ðåñéâáëëïíôéêþí ïñãáíþóåùí åðß ôïõ õðü óõæÞôçóç Å×Ð ãéá ôïí Ôïõñéóìü

 

Áéãáßï – ÊôéæïìÜíéá, ÊôéæïöñÝíåéá, ôçò “Åýðëïéáò”

 

Ôñåéò õðïõñãïß êáé ìéá êçäåßá, ï ÉÏÓ ôïõ ÓáââÜôïõ

 

Ôï ×ùñïôáîéêü ôïõ Ôïõñéóìïý: Óôü÷ïò ç âéþóéìç áíÜðôõîç Þ ç åíßó÷õóç ôïõ êáôáóêåõáóôéêïý ôïìÝá; Ôïõ ÃéÜííç ÓðéëÜíç

 

Ç áâÜóôáêôç åëáöñüôçôá ôïõ Åéäéêïý Ðëáéóßïõ ôçò âáñéÜò âéïìç÷áíßáò ôïõ åëëçíéêïý Ôïõñéóìïý, ôçò ÅëÝíçò ÊáðåôáíÜêç-Ìðñéáóïýëç

 

Ôïõñéóìüò êáé ÷ùñïôáîßá, ôïõ Íéêçöüñïõ Ìðáëáôóéíïý

 

Ôïõñéóìüò, ðáñáèåñéóìüò êáé ÷ùñïôáîßá: ÄéëÞììáôá êáé ðñïêëÞóåéò, ôçò ÌÜñèáò ×ïõóéáíÜêïõ

 

Ïéêïëüãïé - ÐñÜóéíïé: ÐñÜóéíïò Ôïõñéóìüò, ï êáëýôåñïò ðñïïñéóìüò

 

ÐÁÓÏÊ: Ãéá ôï Åèíéêü ×ùñïôáîéêü Ðëáßóéï ãéá ôïí Ôïõñéóìü

 

ÓÕÍÁÓÐÉÓÌÏÓ: Äßäåôáé ç ÷þñá áíôéðáñï÷Þ

 

ÑéæïóðÜóôçò: Åéäéêü ÷ùñïôáîéêü ó÷Ýäéï ãéá ôïí Ôïõñéóìü, ôïõ Íßêïõ ÐåñðÝñá

 

Ê.Ï.Å.: Tïõñéóìüò ãéá ôï äéåèíÝò êåöÜëáéï, ôïõ Âáóßëç ×áôæçëÜìðñïõ

 

Ô.Å.Ä.Ê. ÊõêëÜäùí: Íá áðïóõñèåß ôï Åéäéêü ×ùñïôáîéêü Ðëáßóéï ôïõ Ôïõñéóìïý

 

Åäþ ìðïñåßôå íá äåßôå ôï ðåñóéíü 14ï Ôåý÷ïò ôçò “Åýðëïéáò”
êáé ôç èýåëëá áíôéäñÜóåùí ðïõ ðñïêÜëåóå ôï íïìïó÷Ýäéï ãéá ôïí Ôïõñéóìü

 

Ðïéïé Åßìáóôå

 Ôá áíèñùðïãåíÞ óõóôÞìáôá ôïõ íçóéùôéêïý ðïëéôéóìïý ëåéôïýñãçóáí óôáèåñÜ êáé äçìéïõñãéêÜ åðß ðïëëÝò ÷éëéåôßåò. ÓÞìåñá üìùò ç éóïññïðßá áõôÞ äéáôáñÜóóåôáé áðü ìéáí «Üãñéá áíÜðôõîç» ðïõ äåí Ý÷åé áñ÷Þ êáé ôÝëïò. Áí êáé äéåíåñãåßôáé óôï üíïìá ôçò åõçìåñßáò, êáôáóôñÝöåé ôç âÜóç ôçò åõçìåñßáò áõôÞò, êáé, áêüìç ÷åéñüôåñá, áðåéëåß ôçí õãåßá êáé áõôÞ ôç æùÞ ôùí êáôïßêùí ôùí íçóéþí.
Åìåßò, ðïëßôåò ìÝëç ôïõ «ÄÉÊÔÕÏÕ ÁÉÃÁÉÏÕ» ðïõ ìÝíïõìå óôá íçóéÜ, åßôå ãéáôß ãåííçèÞêáìå åäþ, åßôå ãéáôß ôï äéáëÝîáìå, ðéóôåýïõìå üôé åßíáé êáéñüò íá óôáìáôÞóåé áõôÞ ç êáôáóôñïöÞ.

Ìðïñåßôå íá åðéêïéíùíÞóåôå ìáæß ìáò óôç äéåýèõíóç ntzimop@sch.gr


 

 


 

 22ï Ôåý÷ïò

administrator , 12 @ 00:47:07 EST (748 )
( ...1111 | 12769 bytes more | | Äßêôõï | ( ) 0)


     Åðéêáéñüôçôá
Περß της φημολογοýμενης ανÜμειξης του "Παρατηρητηρßου Μ.Δ" στο σκÜνδαλο Βατοπαιδßου

ΣεμινÜριο για εθελοντÝς διασþστες θαλασσßων Χελωνþν

Για το απεμπλουτισμÝνο ουρÜνιο

ΚαλλυντικÜ με μüλυβδο

Κακοποßηση ελÝφαντα σε τσßρκο

Επεßγουσα Ýκκληση για τη σωτηρßα του κοινοý δελφινιοý στο Ιüνιο

Το ευρωψηφοδÝλτιο των Οικολüγων ΠρÜσινων

ΤÝταρτος κýκλος σεμιναρßων της Καλλιστþς

Καθαρισμüς ακτþν στη Χαλκßδα

ΣυμπαρÜσταση στον ΣτÝφανο Κüλλια

Ημερßδα για τις Áνανεþσιμες ΠηγÝς ΕνÝργειας στη Σýρο

Καθαρισμüς ακτþν και βυθοý στον Ωρωπü: απολογισμüς

Για τα σκουπßδια και τα λýματα στη Φθιþτιδα

Η δßκη του MALL

ΠρÜσινα ΒαλκÜνια

Autonomia EXPO για την αναπηρßα και για ÁμεÁ

ΕκδÞλωση για το ΘριÜσιο Πεδßο: απολογισμüς

ΣυγκÝντρωση χρημÜτων για την Κωνσταντßνα Κοýνεβα

¸να ΒÞμα Μπρος... ΠÝντε βÞματα Πßσω, απü τη Νομαρχßα Φωκßδος

ΔιαδÞλωση για την Κωνσταντßνα Κοýνεβα

ΕπιτροπÞ αγþνα Θηραßων για το Sea Diamond

Ο ακτιβιστÞς οικολüγος Γ. ΚατσαδωρÜκης στο ευρωψηφοδÝλτιο των ΠρÜσινων

ΣχετικÜ με το ντοκιμαντÝρ "Η αποικιοκρατßα του γκολφ"

Η βιþσιμη διαχεßριση των υδÜτινων πüρων του Θριασßου Πεδßου

Τρßτη νεκρÞ αρκοýδα στην Üσφαλτο σε διÜστημα 10 ημερþν!

αρκωτικÜ: να σταματÞσουμε να κρýβουμε το κεφÜλι μας στην Üμμο

ΒαλκανικÞ ΣυνδιÜσκεψη των ΠρÜσινων στη Θεσσαλονßκη

Ερþτηση του βουλευτÞ Π. ΚοροβÝση για το Πολεοδομικü της Ερμοýπολης

ÁλιÜκμονας: σε δßκη üσοι αγωνßζονται για την προστασßα του

Το τερπνüν μετÜ του ωφελßμου!!

ΠροσφυγÞ στο ΣΤΕ για τη χρÞση αιγιαλοý

Autonomia EXPO: η ¸κθεση για την αναπηρßα

Ecofilms 2009

Οδηγοß για το περιβÜλλον και εργαστÞρια μελþν περιβαλλοντικþν ΜΚΟ

Ιδιωτικοß εκπαιδευτικοß: καταγγελλßα των μεθοδεýσεων για τη ΣυλλογικÞ Σýμβαση Εργασßας

Πως γρÜφεται η ιστορßα

Κι Üλλο τροχαßο με θýμα αρκοýδα

Η Κορþνεια στο Ευρωπαúκü Κοινοβοýλιο

Δεν υπÜρχει ευημερßα και κοινωνικÞ δικαιοσýνη χωρßς βιωσιμüτητα

¶νθρωπος και αρκοýδα: η συνýπαρξη εßναι εφικτÞ!

¼μιλος φßλων βουνοý και θÜλασσας ΜÞλου: δραστηριüτητες

Ενισχýστε την εκλογικÞ καμπÜνια των Οικολüγων Πρασßνων

Παγκüσμια εγρÞγορση για τη βιοποικιλüτητα

Το 13ο νεκρü αρκουδÜκι απü τροχαßο ατýχημα

ΔιεθνÝς ΣυνÝδριο για την προστασßα της βιοποικιλüτητας

Φυσικü περιβÜλλον και μεγÜλα τεχνικÜ Ýργα

Stop Barroso - ΖοζÝ Μπαρüζο φτÜνει πια!

Μαλιακüς SOS! üχι Üλλη ρýπανση! ΥπογρÜψτε και εσεßς τþρα!

23 χρüνια μετÜ το ΤσÝρνομπßλ

ΤσÝρνομπιλ 26-4-1986: μια θλιβερÞ επÝτειος

Η πυρηνικÞ ενÝργεια παραμÝνει επικßνδυνη και ακριβÞ

Καθαρßστε τη Μεσüγειο 2009

Πüλεις χωρßς σκουπßδια

Μαλιακüς SOS Κßνηση πολιτþν

Τα φþτα στην ÁθÞνα για την προστασßα της παγκüσμιας βιοποικιλüτητας

Φορεßς και ΚινÞσεις πολιτþν για την ενÝργεια

Δραστηριüτητες του Ομßλου Φßλων Βουνοý και ΘÜλασσας ΜÞλου

Για τις κεραßες κινητÞς τηλεφωνßας στην Κßσαμο Χανßων

Η ρýπανση του Áσωποý: Ýνα περιβαλλοντικü Ýγκλημα ευρωπαúκÞς σημασßας

ΝταμÜρι στο Περδικüβουνο Χßου

ΜελÝτη της ρýπανσης μικροσκοπικþν πλαστικþν ινþν στις ελληνικÝς θÜλασσες

ΚρÜτος, εκκλησßα και Τ.Á. Ýχουν υποχρÝωση να προστατεýσουν τον ¼σιο ΛουκÜ

ΜÝτρα "Ýκτακτης ανÜγκης" για τον Μαλιακü

Autonomia EXPO 2009 η μεγÜλη Ýκθεση για την αναπηρßα

Áρκοýδα: ο βιüτοπüς της, λατομικÞ ζþνη. Η ζωÞ της σε διαρκÞ κßνδυνο!

Εκ-τοπισμÝνοι. Áστικοß νομÜδες στις μητροπüλεις

Ταξß στις λεωφορειολωρßδες: οπισθοδρüμηση εις βÜρος των πολιτþν

Οι Οικολüγοι ΠρÜσινοι και η κοινωνικÞ Ευρþπη

ÁφÞστε τον Áχελþο στην κοßτη του

Επαγγελματßες και ερασιτÝχνες αλιεßς για το Μαλιακü

Το ποδÞλατο αιχμÞ για Ýναν Üλλο τουρισμü στη ΘρÜκη

Δικαßωση για τις περιβαλλοντικÝς οργανþσεις της ΚρÞτης η απüφαση του Σ.τ.Ε.

Ο ΛÜζαρος και ο ΒÜιος ξαναβρÞκαν τη μαμÜ τους...

ΤÝλος στην επÝνδυση στον ΚÜβο Σßδερο με απüφαση του Σ.τ.Ε.!

Και πÜλι πρωτιÜ στους ρýπους απü την ηλεκτροπαραγωγÞ

Ο Μαλιακüς κüλπος θα ζÞσει. Εßναι το σπßτι μας!

ΕκτροπÞ Áχελþου: περιβαλλοντικü και κοινωνικü Ýγκλημα

ΘριÜσιο: Áπολογιστικü απüβλητα

Οπτικοακουστικü αρχεßο Ýρευνας

¶δειες υπü την απειλÞ απολýσεων

"Μεταξý κατεργαρÝων ειλικρßνεια"

Κßνησ&e
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
: 0.07