diktyo
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 2063634

Άρθρα

1286 - Πόλεμος Τήνου Νάξου Σύρου για ένα γάιδαρο PDF Εκτύπωση Email
Πολεμος και Ειρηνη

Εν έτει 1286, ηγεμονεύοντος του Δουκάτου Ναξίας Μάρκου του Β΄ Σανούδου, ήτοι εν εποχή καθ’ ην ήρχισαν συγκεντρούμενοι περί τον λόφον της άνω Σύρου οι ευάριθμοι εγχώριοι μετά των προσελθόντων έξωθεν ξένων, πειραταί τινές είχον αρπάσει από των ονοστασίων του Δουκός της Τήνου Γκίζη εύμορφον οχευτήν όνον, εξ εκείνων οίτινες απετέλουν τον πολυτελή κόσμον των ιπποτών των νήσων.

Περισσότερα...
 
1822 - Η καταστροφή της Χίου: «Λουκής Λάρας», PDF Εκτύπωση Email
Πολεμος και Ειρηνη

Λουκής Λάρας  Του Δημήτριου Βικέλα

Κεφάλαιο Γ'

Ο Πύργος μας και οι περί αυτόν κήποι ήσαν προικώον της μητρός μου κτήμα. Η πατρική της οικογένεια είχεν απ' αρχαίων χρόνων μεγάλας εκεί πέριξ ιδιοκτησίας, αίτινες διά κληρονομικών και προικώων διανομών διεμοιράσθησαν μεν από γενεάς εις γενεάν, αλλά δεν απεξενώθησαν. Ώστε ήμεθα εκεί περικυκλωμένοι υπό συγγενών της μητρός μου, των οποίων οι Πύργοι εγειτόνευον μετά του ιδικού μας. Ουδείς δε σχεδόν των Πύργων τούτων ήτο κατ' εκείνην την εποχήν κενός. Διότι τινές μεν των ιδιοκτητών κατώκουν αυτούς καθ' όλον τον ενιαυτόν, οι δε λοιποί είχον παραιτήσει τας εν τη πόλει κατοικίας των καθ' ην ημέραν και ημείς εδραπετεύσαμεν επί τη εμφανίσει των Σαμίων, αψηφήσαντες των αρχών την απαγόρευσιν.

Περισσότερα...
 
1824 – Η υπέρ Κάσου εκστρατεία PDF Εκτύπωση Email
Πολεμος και Ειρηνη

Από τα Ιστορικά Ημερολόγια του ναυτικού αγώνος του 1821 του αντιναυάρχου Γεωργίου Σαχτούρη

Ιουνίου 21 Σάββατον 1824. Εξημερόθημεν άντικρυ εις τα ερημονησάκια όπου κείνται αραδικώς εις το γράδο (εννοεί Βόρειον Πλάτος 36ο μοιρών) 36, ο Καπ: Χριστόφιλος και ο Καπ: Λεονάρδος του μπουρλότου δεν εφάνησαν∙ ο καιρός πονέντες μέτριος∙ ακολουθούμεν τον δρόμον μας 10 Υδραϊκά, και 12 σπετζότικα τα άλλα δύο έμειναν οπίσω, εις τας 10 ½  το πρωί είδομεν μακρόθεν ένα πλοίον κατά το μέρος της Κρήτης. Ο Καπ: Ζάκκας εδιορίσθη να υπάγη να το επισκευθή. Ύστερον από αρκετήν ώραν το έφθασεν. Αυτό είρχετο από Αλεξάνδρειαν δια 18 ημ: είπεν ότι ο πασσάς έχει έτοιμα 80 περίπου καράβια, θέλει βαρκάρη εις αυτά 10 χιλιάδας στράτευμα, και 1.500 Καββαλαραίους. Το πλοίον ήτον Ιμπεριάλικον με κριθάρι φορτωμένον τα χαρτιά του δια την Ζάκυνθον. Επρόσθεσεν ότι ο υιός του Πασσά δεν ήτο κατεβασμένος, και ότι αυτή η εκστρατεία ενόμιζεν ότι θέλει αναβληθή έτι δια 40 ημέρας. Ερωτώντας τον δια την Κάσσον μας είπεν ότι απέρασεν πολλά ανοικτά και δεν ηξεύρει τίποτα. Ο καιρός ακολουθεί ο ίδιος.

Περισσότερα...
 
1824 – Η υπέρ Ψαρών εκστρατεία. PDF Εκτύπωση Email
Πολεμος και Ειρηνη

(Από τα Ιστορικά Ημερολόγια του 1821 του αντιναύαρχου Γεωργίου Σαχτούρη)

Ιουλίου 15, Τρίτη. Εις την άγγυραν. Το εσπέρας ελάβαμεν διαταγάς από Ύδραν να υπάγωσιν εκεί όλα τα πλοία της πρώτης μοίρας εξελθούσης εξ Ύδρας ήτοι τα πρώτα δέκα τρία δια να διορθωθούν. Όθεν και εις τας 12 το εσπέρας εβάλθημεν εις τα πανιά δι’ Ύδραν με εύδιον άνεμον.

Ήδη κατά τας πληροφορίας οπού ελάβαμεν από υποκείμενα παρευρεθέντα εις Ψαρρά εις την απόβασιν στρατευμάτων οπού έκαμεν εκεί ο εχθρικός στόλος, είμεθα εις περίστασιν να δώσωμεν κάποιαν ιδέαν ακριβή περί τούτου.

Περισσότερα...
 
Η στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι PDF Εκτύπωση Email
Πολεμος και Ειρηνη

Της Εύπλοιας

Στη χώρα μας, και τουλάχιστον μέχρι το 1860, με  βάση την τότε νομοθεσία, η στρατιωτική  θητεία  του κάθε  υπόχρεου  προς  στράτευση, μπορούσε να εκπληρωθεί και δι΄ αντικαταστάσεως.

Αυτό  γινόταν συνήθως  με συμφωνία  συμβολαιογραφική. Ο εύπορος  υπόχρεος  προς στράτευση, κατέβαλε το συμφωνημένο ποσό σε αυτόν που θα τον αντικαθιστούσε, και αυτός ανελάμβανε να υπηρετήσει στη θέση  του.

Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 2 από 15
Παρατηρητήριο Αιολικής Ενέργειας
pae2